В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 История  
 Велико Търново и съдебната власт
История

История
       Основаването на Апелативен съд в Търново  датира от 1878 година с приемането на  „Временни правила за устройство на съдебната част в България”, съгласно които Търново е един от петте града в които се учредява въззивен /апелативен/ съд, наред с София, Видин, Русчук и Варна. В района на Търновски губернски съд влизат – Търновски, Севлиевски, Ловченски, Габровски, Османпазарски /Търговишки/ и Еленски окръжни съдилища. Съдът се помещава в Градския дом /днес Музей „Възраждане и учредително събрание „ – сграда в която пред 1879 година е подписана първата конституция на новоосвободана България/.      Председател на Търновски губернски съд е Никола Михайловски, който е един от учредителите на Търновската конституция и като такъв е вписан в списъка на учредителите.
          Апелативният съд в Търново е просъществувал една година – до 20.08.1879г, когато с указ на Княза апелативните съдилища се намалят от пет на два, поради малкия брой дела, постъпили във втората инстанция.
         Две година по-късно /1881г / с указ на Княза и по предложение на министъра на правосъдието апелативния съд в старата столица Търново отново е открит. Новоприетият през  1880 г. Закон за устройство на съдилищата в България, урежда система от съдилища по европейски образец, като запазва и влиянието от руското законодателство. С този пръв съдоустройствен закон се извършва административното и организационно уреждане на съдебната власт в Княжество България. Създават се мирови съдии, окръжни и апелативни съдилища и се учредява Върховен касационен съд. По закон апелативните съдилища се състоят от един председател, подпредседател и четири членове по щат. Дели се на две отделения – гражданско и углавно/ наказателно/. Към всеки апелативен съд се назначава прокурор по щат. За председател, подпредседател, членове, прокурор и негов помощник в апелативен съд се назначават лица, които имат юридическо образование и които са прослужили две години в съдебната част. Същата година се приема Закон за сроковете на апелативните и касационните жалби, според който жалбите срещу окончателните решения по граждански и търговски дела и присъдите по наказателни дела на апелативните съдилища се подава във Върховен касационен съд, чрез апелативния съд, в двумесечен срок.
        Апелативен съд в Търново работят трима членове съдии, един от които е председателстващ.  За председател на съда е бил назначен А. Каназирски /бивш прокурорът при Русенски апелативен съд/. Съхранената съдебна документация, сочи че към 1893г  председател на Търновски апелативен съд е бил  Д-р Добри Панайотов Минков.     
       Съдебният район на Търновския апелативен съд е обхващал района на окръжен съд Плевен с мирови съдилища /съдебни околии/ Плевенско градско, Плевенско околийско и Луковитско; Ловчавски окръжен съд с Ловчански градски и Ловчански околийски, Тетевенски и Троянски мирови съдилища; Севлиевски окръжен съд със Севлиевско и Габровско мирови съдилища и района на Търновски окръжен съд с включените в него Търновско мирови съдилище І степен, Търновско мирови съдилище ІІ степен, Горнооряховско І степен и Горнооряховско ІІ степен /вкл. Лясковец/ и ІІІ-то степенните мирови съдилища: Кесаровско, Дряновско, Тревненско и Паскалевско.
      Съдебното преустройство от 1894–95г  засегнало и Търновския апелативен съд. В периода 21.12.1894 - 09.01.1895 г по решение на министерството, Търновският апелативен съд се закрива повторно, а съгласно  Закона за устройството на съдилищата от 1898г в Княжеството остава само три апелативни съдилища: в София, Пловдив и Русе.
      След 9.09.1944г се слага началото на радикални промени в правната и съдебната система. През 1947г със Закон за закриване на апелативните съдилища апелативните съдилища се закриват, а година по-късно съществуващата от Освобождението триинстанционна съдебна система се преобразува в двуинстанционна.
         На 12 юли 1991г Седмото велико народно събрание прие сега действащата Конституция, с която отново се възстановява триинстанционното правораздаване.    
        С решение на Висш съдебен съвет от декември 1997г се създават апелативни съдилища с апелативни прокуратури в София, Велико Търново, Пловдив, Варна и Бургас.
         Апелативният съд във Велико Търново е учреден на заседание на Висш съдебен съвет на 21.01.1998г. Определя се за седалище Велико Търново и съдебен район на окръжните съдилища в Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово. С решение на Висш съдебен съвет от март 1998г, за председател е избран съдия Здравко Трифонов, а на 4 май 1998 г в новооткрития съд са назначени общо седем съдии. На 4 юни 1998г. е проведено първото съдебно заседание на съда, като са  разгледани първите три дела и са постановени първите съдебни актове. Новооткритата въззивна инстанция започва работа с 533 дела /изпратени по подсъдност от Върховния съд/. В периода  19 май 2004 г – юни 2009г  председател на съда е съдия Йорданка Неделчева.  С решение от 9 юни 2009 г за административен ръководител-председател на съда е избрана съдия Илияна Попова / действащ председател в момента/.
       Днес Великотърновски апелативен съд осъществява правораздавателната си дейност на територията от 18270,1 кв. км, което е  16,47% от територията на страната  и включва пет  области с общо 41 общини с 49 градове и 998 села. Годишно съдът разглежда над 1500 наказателни и граждански дела. 
       В Апелативният съд във Велико Търново работят 17 магистрати от кариера със дългогодишен стаж на съдии, които са подпомагани от съдебна администрация с 24 щатни служители. Основен принцип в работата на съдиите от Апелативния  съд и окръжните съдилища от района е отстояване на доброто име на българския съд,  въвеждане на новите стандарти в правораздаването, гарантиране на гражданите на бързо и ефективно съдопроизводство, максимална степен защита на правата и интересите на гражданите и обществото и осигуряване на равен достъп до правосъдие.
        Великотърновски апелативен съд е след проверените съдилища при осъществения мониторинг на еврокомисарите, по наказателни и граждански дела, през 2005 и 2006 години. В последващите посещението доклади, относно работата на Апелативен съд Велико Търново, няма направени никакви забележки, което е и значим показател за професионализма на магистратите работещи в него.
       Съдът многократно е посещаван от наши висши магистрати и чуждестранни специалисти за обмяна на добри практики и промени във връзка с провеждащата се в страната съдебна реформа.


5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР