В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Компетентност  
 Компетентност

     Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Съдебната власт осъществява правосъдието в Република България. Тя е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите са независими и се подчиняват само на закона.  Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата и се осъществява в името на народа. Съдилищата прилагат законите точно и еднакво спрямо всички като осигуряват равенство и еднакви условия за състезателност на страните в процеса.
 
     Съдопроизводството в Република България е разделено на 3 степени, наричани инстанции - първоинстанционно, въззивно и касационно /чл.15,ал.1 ЗСВ/.
 
     Апелативният съд правораздава като втора инстанция.       Производството пред този съд е въззивно. Пред Великотърновски апелативен съд се обжалват актове, постановени от окръжните съдилища от неговия съдебен район – Великотърновски окръжен съд, Русенски окръжен съд , Плевенски окръжен съд, Габровски окръжен съд и Ловешки окръжен съд. Апелативният съд ръководи и контролира дейността на окръжните съдилища от своя съдебен район.
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

          Апелативният съд проверява като въззивна инстанция правилността на невлязлата в сила присъда, постановена от окръжен съд от съдебния район на Великотърновски апелативен съд.
     Наказателните дела се гледат в състав от трима съдии. Участието на прокурор от съответната прокуратура е задължително. В съдебния състав в това производство не участват съдебни заседатели.
     В Апелативния съд се образуват  въззивни наказателни дела /ВНД/ по протест на прокурора или по жалба на страните.
       Апелативният съд се произнася по обосноваността  и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство с определение, което не подлежи на косационна жалба или протест както и проверява всички определения постановени от първоинстанционния съд  и изброени в чл 344 НПК.
     Апелативният съд проверява определенията на Окръжните съдилища, с които е взета мярка за неотклонение “задържане под стража” или друга по-лека мярка за неотклонение. Образуват се Частни наказателни дела. Определенията на Апелативният съд, постановени по тези производства са окончателни и не подлежат на обжалване.
     Апелативният съд проверява решенията на Окръжните съдилища, постановени по направено искане за предаване на чужд гражданин извършил престъпление на територията на друга държава.
 

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

     Апелативен съд проверява правилността, обосноваността и законността на актовете на Окръжните съдилища  от съдебния район по граждански, търговски дела, производства по несъстоятелност и по охранителни производства по вписване на търговци и юридически лица.
     Гражданските дела се разглеждат в състав от трима съдии. Участието на прокурор от Апелативна прокуратура  е задължително само в производствата по ЗОДВПГ.
     Образуват се въззивни дела по жалби на страните против постановените от първоинстанционния съд  решения както следва:  въззивни граждански дела  и въззивни търговски дела по жалби на граждани  и търговци, както и въззивни фирмени дела по жалби против отказите да бъдат вписани обстоятелства в регистрите на съдилищата.
     Разглеждат се и въззивни частни граждански дела, образувани против постановените от първоинстанционните съдилища определения, с които се прекратява по-нататъшния ход на делото, спира се производство, по жалби срещу определения за допуснато обезпечение на иска и за отмяна на обезпечение, както и срещу други определения посочени в ГПК  5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР