В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Структура  
 СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СЪДА
Състав и структура на съда

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНКО ЯНЕВ

 

 

 

 

 

Заместник председател

 

 

Заместник председател

Христина Даскалова

 

 

 

 

 

Наказателно отделение

Съдии, разглеждащи наказателни дела

Йорданка Неделчева

Румян Жеков

Петя Стоянова

 Корнелия Колева

Красен Георгиев

 

 

Гражданско отделение

Съдии, разглеждащи граждански и търговски дела

Янко Янев

Христина Даскалова

Даниела Делисъбева

Илияна Попова

Галя Маринова

Емануил Еремиев

 

 

 

 

 

Съдебна администрация

Ръководни длъжности

Съдебен администратор – Дочка Узунова

Главен счетоводител – Петинка Стоянова

Административен секретар – Ирина Сидерова

Завеждащ служба „Съдебно деловодство“ – Марияна Тодорова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализирана съдебна администрация

 • Съдебни помощници
 • Съдебни секретари
 • Служба „Съдебно Деловодство”
  • Регистратура
  • Наказателно деловодство;
  • Гражданско деловодство

 

 

 

 

 

Обща администрация

 • Финансова дейност  и снабдяване
 • Информационно обслужване и технологии
 • Връзки с обществеността

 

 

 

 

 

Технически длъжности

 

 

 

 

 

 

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР