В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Контакти  
 Контактна информация

Адрес: В. Търново, ул.”В. Левски” 16, Съдебна палата, етаж 3
e-mail: vtas@abv.bg

работно време
8:30 – 17.00 часа
почивни дни – събота и неделя
 
Контактна информация

Председател                                                             062/ 600 732
Съдебен администратор                                        062/ 600 730
Гл. Счетоводител                                                      062/ 600 733
Каса                                                                                062/ 600 730
Деловодство – наказателни дела                       062/ 600 735 ,  062/615 950 
Деловодство – граждански, търговски дела    062/601  407,  062/615 948 
Системен администратор                                         062/ 615 959

Пресслужба
Пламен Караиванов, експерт „връзки с обществеността” 
тел. 062/ 615 949, 0896 632 491
e-mail: press@appealcourt-vt.org 


 Банкови сметки

 

Внимание!
Уведомяваме Ви, че от 01.04.2019 сметките на Апелативен съд Велико Търново преминават в банка РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД-КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  

 BIC (SWIFT) кодът на банката е: RZBB9155

Бюджетна сметка - за държавни такси (транзитна сметка)-
IBAN: BG42RZBB91553104684718

Набирателна сметка  - за вещи лица и свидетели -
IBAN: BG34RZBB91553304684700

 

 

 

 

 5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР