В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Деловодство    Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове  
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за публикуване на съдебните актове на Апелативен съд В. Търново
на страницата на съда и на страницата на уеб базирания интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА
)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите правила уреждат изпълнението на задължението на Апелативен съд Велико Търново по чл. 64 от ЗСВ и на председателя на съда по чл. 106 ал. 1 т. 13 от ЗСВ – за публикуване на актовете на интернет страницата на съда и на интернет страницата на ЦУБИПСА
2. Съдебните актове на Апелативен съд В. Търново се публикуват незабавно след постановяването им на интернет-страницата на съда http://vtac.court-bg.org, раздел „Деловодство”, подраздел „Решени дела”, както и на интернет страницата на ЦУБИПСА
3. Публикуването на съдебните актове на интернет страницата на съда и на страницата на ЦУБИПСА осигурява прозрачност на правораздаването, улеснява страните в съдебния процес и техните процесуални представители и допринася за обогатяване и уеднаквяване на съдебната практика.
4. На интернет страницата на съда се публикуват и съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната година.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
1. Подлежат на публикуване всички съдебни актове на правораздаване (постановени в защита и санкция на спорни граждански, търговски и наказателни отношения), както и тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт (присъда, решение, определение) и вида на заседанието, в което съставът се е произнесъл (открито или закрито), с изключение на изброените в т. 2 категории съдебни актове.
2. Не се публикуват съдебни актове:
- По дела, образувани за разпит на лица, чрез видеоконференция или телефонна конференция.
- По дела за мерки за неотклонение
- По искане за обезпечение на глоба и конфискация по чл. 72 от НПК
- По искане за обезпечение на гражданския иск по чл. 73 от НПК
- Свързани с произнасяне по доказателствени искания, включително назначаване на вещи лица
- За налагане на глоби, назначаване на особени представители, служебни защитници, тълковници и преводачи
- За допускане на правна помощ
- За даване на указания на страните
- За издаване на изпълнителен лист
- Актове с поставен гриф за сигурност
- Постановени в производства по чл. 396 от ГПК (обезпечения)
- Постановени по чл. 536 от ГПК за спиране на охранително производство
- По дела за предварителни и обезпечителни мерки по производства по несъстоятелност - чл. 629а от Търговския закон
- По обезпечителни мерки по чл. 37 от ЗОПДНПИ
- По жалби за бавност

3. Не се публикуват мотивите по съдебни актове (публикува се само диспозитива на решението/определението/присъдата):

- По дела, за установяване и оспорване на произход
- По дела за поставяне под запрещение или отменянето му
- По дела за унищожаемост или нищожност на брака
- По дела за осиновяване
- По производства, разглеждани при закрити врата по реда на чл. 263, ал. 1 и ал. 2 от НПК. Когато само част от заседанията са протекли при закрити врата, съдията-докладчик определя дали мотивите да се публикуват или не.
- По дела, съдържащи информация, определена като държавна тайна по чл. 25 от ЗЗКИ и списъка към приложение I от ЗЗКИ.

4. При публикуването на съдебни актове задължително се спазват Законът за защита на личните данни и Законът за защита на класифицираната информация.

5. Преди публикуване във всички съдебни актове се заличават следните данни:
- Имената, адресите и ЕГН на всички физически лица, участващи в производството, без значение в какво качество.
- Номерата на всички банкови сметки
- Осигурителните номера

6. Обезличаването се извършва, като имената в съдебните актове се заменят с инициали, а останалата информация, подлежаща на заличаване се заменя с ***************

7. Следните данни се заличават само в случаите, в които, биха спомогнали за разкриване самоличността на физическите лица – участници в процеса:

- Данни за физически или психически недъг или заболяване
- Здравен и социален статус
- Данни за професия или заемана длъжност
- Данни за членство в определена организация
- Данни за етническа, расова, религиозна принадлежност

8. Данните по т. 7 задължително се публикуват в случаи, когато тяхното заличаване би довело до обезсмисляне съдържанието на постановения съдебен акт или да промени смисъла на същия.

9. Ограниченията по Закона за защита на личните данни касаят само физически лица. Поради това в актовете НЕ СЕ заличават следните данни:

- Имената, адресите и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическите лица
- Данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти
- Номерата на договорите, освен ако не представляват класифициран документ.

10. Не подлежат на заличаване имената на членовете на съдебния състав, постановил съдебния акт, имената на прокурора, участвал по делото, както и имената на съдебния секретар.

11. По преценка на съдията докладчик или председателя на съда могат да се заличат и части от актове, съдържащи обидни, нецензурни или неподходящи изрази.

12. Ако съдията докладчик прецени, че неподлежащ на публикуване акт следва да се публикува, или подлежащ на публикуване – да не се публикува, той следва да представи мотивирано писмено становище до административния ръководител или негов заместник, който взима
окончателното решение.


III. ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

1. Достъп до публикуваните съдебни актове на интернет страницата на Апелативен съд Велико Търново може да се получи чрез:
- менюто Деловодство/Решени дела, от където има достъп до подлежащите на публикуване съдебни актове, като решенията по делата са групирани по месец на постановяване. Отваря се прозорец, в който има информация, от която се вижда, че могат да се направят справки за дела с изготвен съдебен акт, подлежащ на публикуване, идентифицирани по месец на постановяване. Съдебните актове са подредени по хронологичен ред, съобразно датата на постановяването им. Когато към едно и също дело са публикувани няколко съдебни акта (присъда, мотиви, допълнителни определения), то информацията следва да бъде търсена съобразно датата на първия постановен по делото акт.
- менюто Деловодство/Справки по дела. Чрез това меню могат да се направят справки по всички дела от момента на тяхното образуване в Апелативен съд Велико Търново по следните критерии на търсене: номер от първа инстанция, входящ номер във ВТАС или по номер и вид на делото. Когато по делото има изготвен съдебен акт, който подлежи на публикуване, чрез това меню проверяващият има достъп и до него.

2. На стартовата интернет страница на Апелативен съд Велико Търново (http://vtac.court-bg.org) има публикувани указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове и до справките по делата

3. Достъпът до публикуваните съдебни актове в ЦУБИПСА се извършва чрез портала на адрес http://legalacts.justice.bg/, като се попълва формата за търсене и в полето „Съд” се избира „Апелативен съд – Велико Търново” Системата позволява търсене по вид, номер и година на делото. Чрез ЦУБИПСА не може да се осъществява търсене по входящ номер или по номер на първа инстанция.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ
1. Публикуването на съдебните актове на интернет страницата на съда, както и предаването на информацията за тях в ЦУБИПСА се извършва от определен от административния ръководител съдебен служител в съответствие с настоящите правила. При отсъствието му , тази дейност се осъществява от деловодител, определен от съдебния администратор.
2. Техническото изпълнение по обезличаването и публикуването на съдебните актове на интернет страницата на съда и ЦУБИПСА се извършва по ред, определен от съдебния администратор.
3. Публикуването на съдебните актове се извършва незабавно, след вписването им в деловодната система.
4. Организацията по изпълнението и контролът по настоящите Вътрешни правила се осъществява от зам-председателите на отделения и съдебния администратор.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Правилата за публикуване на съдебни актове на интернет страницата на Апелативен съд Велико Търново могат да бъдат изменяни и допълвани при промяна в нормативната уредба и/или настъпили структурни и организационни промени.
2. Настоящите правила да се доведат до знанието на всички съдии и съдебни служители.
3. Настоящите правила да се публикуват на интернет страницата на Апелативен съд Велико Търново в раздел Деловодство ->Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
4. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед на административния ръководител5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР