В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Обяви  
 

04.11.2015

УВЕДОМЛЕНИЕ
до всички участници в проведената процедура за избор на  банка, обслужваща сметките на Апелативен съд гр. Велико Търново, за резултата, съгласно Заповед № 378 от 17.09.2015 година на Председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново.
Комисия, назначена със Заповед № 439 от 27.10.2015 година на Председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново на 28.10.2015 година е отворила, разгледала и класирала постъпилите документи за избор на обслужваща Апелативен съд гр. Велико Търново банка.
Съгласно Протокола от 28.10.2015 година, Комисията е взела следните Решения:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане и класиране предложенията на: „Първа инвестиционна банка” АД клон Велико Търново, Банка „ДСК” ЕАД гр. Велико Търново, „Райфайзенбанк” (България) ЕАД, поради нередовни документи.
 ДОПУСКА до разглеждане и класиране кандидатите с редовни документи, а именно: „ЦКБ” АД-Велико Търново.
Класира допуснатите кандидати, както следва:
1. „ЦКБ” АД гр. Велико Търново

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  /п/
/ЯНКО ЯНЕВ/
 
 

18.09.2015

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА БАНКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СМЕТКИТЕ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Съгласно Заповед 378/17.09.2015 година на Административния ръководител-председател на Апелативен съд гр. Велико Търново е открита процедура за избор на банка за обслужване на транзитната сметка, сметката за наличности и набирателната сметка на Апелативен съд гр. Велико Търново. Процедурата е в съответствие с решения на ВСС по протокол N° 18/19.05.2004 г., протокол № 20/22.06.2005 г., протокол № 53/19.12.2006 г., протоколи от заседания на комисия „Бюджет и финанси" на ВСС N° 04/23.01.2013 г. и № 22/22.05.2013 г

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОКАНАТА

ЗАПОВЕД 378/17.09.20155000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР