В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Достъп до обществена информация
Декларации по ЗПУКИ
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Пресслужба    Бюлетин  
 

04 декември 2017 (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 476/2017 – 11.00 часа
Подсъдими по процеса са: С. А. Д. (р.1979г)

Със своя присъда от 28.09.2017 г. по НОХД 889/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия С. А. Д. от гр. Плевен за виновен, в това, че на 13.01.2017 г. в гр. Плевен, на ул. „Изток“, направил опит умишлено да умъртви Ш. Н. М. от гр. Плевен, като деянието останало недовършено, поради независещи от дееца причини.
На основание чл. 115, вр. с чл. 18, ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд определил наказание 12 години лишаване от свобода, като на основание чл. 58а, ал. 1 от НК, намалил с 1/3 това наказание и осъдил подсъдимия на 8 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 30 000 лева на гражданския ищец Шенол Н. М., като обезщетение за претърпените от последния неимуществени вреди в резултат от престъплението, в едно със законната лихва.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от защитника на подсъдимия и от частния обвинител.

Въззивно наказателно от общ характер дело 225/2017 – 12.00 часа
Подсъдими по процеса са: М. А. В. – Б. (р.1958г.) и С. М. К. (р.1940г)


Със своя присъда от 02.12.2015 г. по НОХД 315/2015г., Окръжен съд Русе е признал подсъдимата М. А. В. – Б. за виновна в това, че на 13.07.2012 и на 25.07.2012 г. в гр. Русе извършила сделки с имущество (покупко-продажби на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Глождево, община Ветово, обл. Русе), за което имущество знаела, че е придобито, чрез престъпление, като деянието е извършено два пъти, поради което и на основание чл. 253, ал. 3, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2 (пране на пари) и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд я осъдил на 3 години лишаване от свобода и 10 000 лева глоба в полза на държавата.
ОС Русе я признал за невинна в това изпирането на пари да е извършено в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 ал. 1 от НК, съответно да е извършено в период от време – с начало и край на посочените дати, както и в един от случаите да е извършила деянието в съучастие с подсъдимия С. М. К., подпомогната от него, поради което и на основание чл. 304 от НК е била оправдана в тази част от обвинението.
Със същата присъда, подсъдимата е призната за виновна и в това, че на 25.07.2012 г. в гр. Ветово, обл. Русе и в гр. Русе, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила от З. С. А. (жена от гр. Глождево) заблуждение – че е собственик на недвижим имот с площ 2 декара, находящ се в землището на гр. Глождево, общ. Ветово, обл. Русе, в местността „Китка” и имот с площ 24 декара, находящ се в землището на гр. Глождево, общ. Ветово в местността Адалар, като и причинила имотна вреда в размер на 18 200 лева. На основание чл. 209, ал. 1, пр. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд я осъдил на 3 години лишаване от свобода за това деяние.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, Окръжен съд Плевен определил едно общо измежду така наложените наказания, а именно – 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил условно с изпитателен срок от 5 години, както и 10 000 лева глоба, които да бъдат платени в полза на държавата.
М. А. В. – Б. е осъдена на основание чл. 253, ал. 6 от НК да заплати в полза на държавата и сумата от 46 820 лева, представляваща равностойността на имуществото, в което е трансформиран предмета на престъплението.
Със същата присъда, Окръжен съд Русе е признал подсъдимия С.М. К. за невинен в това, че през периода от 11.05.2012 до 13.07.2012. г в гр. Русе, подпомогнал М. А. В. – Б. чрез предоставяне на данни, информация, разяснения за имот и предоставяне на пълномощно за разпореждане с имот да извърши сделка с имущество – покупка на недвижим имот с площ от 32,207 декара, находящ се в землището на гр. Глождево, в местността „Шан Тарла”, представляващ имот с пазарна стойност 26 973 лева, за което знаела, че е придобито от престъпление, поради което и на основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд оправдал подсъдимия по повдигнатото му обвинение по чл. 253, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 от НК.
На основание протест на Окръжна прокуратура – Русе и въззивна жалба от защитника на подсъдимата М. А. В. – Б., в Апелативен съд - Велико Търново е било образувано ВНОХД 301/2016, по което състав на ВТАС се е произнесъл с решение на 21.11.2016 г. с което изцяло потвърдил присъдата на ОС-Русе. Делото е било изпратено във Върховния касационен съд, който отменил изцяло решението на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда.


Въззивно наказателно от общ характер дело 428/2017 – 11.30 часа
Подсъдими по процеса са: Т. И. С. (р.1956г.) , Д. И. М. (1967г.) и Т.И. Й. (р. 1968г.)

Със своя присъда от 31.05.2017 г. по НОХД 719/2016 г. Окръжен съд - Русе е признал подсъдимите Т. И. С. (р. 1956г.) от гр. Ямбол, Д. И. М. (р.1967г.) от гр. Бяла и Т. И. Й. (р.1968г.) от гр. Бяла за виновни в това, че на неустановени дати през периода от началото на 2008 г. до 03.10.2013 г. в гр. Бяла, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление, на неизвестен брой пъти, след предварителен сговор с Т.И. Й. и с Д.И. М. (и двете от гр. Бяла), в немаловажен случай, отнели чужди движими вещи (9 броя фотографски репродукции, 5 броя пушки, 8 броя униформи, 11 броя пики, параходен фенер и емайлирана табелка), заведени в основния и в научно-спомагателния фондове на музей „Освободителна война“ (понастоящем Исторически музей - гр. Бяла) на обща стойност 467 334 лева, от владението на Община Бяла, без съгласието на собственика, с намерението противозаконно да ги присвоят, като кражбата е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и предмет на кражбата са оръжия.
На основание чл. 196а, вр. с чл. 195, ал. 1, т. 5 и т. 10, пр. 3, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 и чл. 36 и чл. 55 ал. 1, т. 1, първоинстанционният съд осъдил Т. И. С. на 8 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим, в затворническо заведение от закрит тип.
На основание чл. 196а, вр. с чл. 195, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 10, пр. 3, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 и чл. 36 и чл. 55 ал. 1, т. 1, ОС-Русе осъдил Т. И. Й. и Д. И. М. на по 6 години лишаване от свобода, което да изтърпят при първоначален строг режим в затворническо заведение от закрит тип.
Със същата присъда, Т. И. С. бил признат за виновен и в това, че на 11.08.2014 г. в гр. Ямбол, държал повече от три археологически обекта по смисъла на чл. 146, ал. 1 от ЗКН, а именно осем броя монети (седем римски и една македонска), на обща стойност 429 лева, поради което и на основание чл. 278, ал. 6, пр. 2 и 3, чл.36 и чл. 55 ал. 1, т.2 б „б“ от НК, ОС-Русе определил шест месеца пробация за това деяние.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, ОС-Русе определил едно общо наказание, което подсъдимият да изтърпи, а именно по-тежкото от тях (8 години лишаване от свобода).
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Русенска окръжна прокуратура, въззивна жалба от подсъдимия Т. И. С. и двамата му защитници, въззивна жалба от подсъдимата Д.И. М. и нейния защитник и въззивна жалба от защитника на подсъдимата Т.И. Й.

27 ноември 2017 (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 465/2017 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: Г. С. С. (р.1974г.)


Със своя присъда от 27.06.2017 г. по НОХД 456/2017 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Г. С. С. от за виновен в това, че на 05.11.2016 г. в гр. Русе, при условията на продължавано престъпление, на шест пъти, използвал чужд платежен инструмент – дебитна карта, издадена от „ПИБ“ на името на Т. Х. П. (мъж, р. 1983г.), без съгласието на титуляря, в следствие на което получил общо сумата от 1450 лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление.
На основание чл. 249 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционият съд го осъдил на 5 години лишаване от свобода, както и да заплати 1500 лева глоба в полза на държавата. На основание чл. 58а от НК, редуцирал размера на наказанието с 1/3 и определил подсъдимия да изтърпи 3 години и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати на Т. Х. П. сумата от 1450 лева като обезщатение за претърпени имуществени вреди.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 428/2017 – 11.30 часа
Подсъдими по процеса са: П.И. М. (р.1969г.) и Н.Р. Л. (1977г.)

Със своя присъда от 15.02.2017 г. по НОХД 524/2015 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимите П. И. М. и Н. Р. М. за виновни в това, че на 25.06.2012 г., в землището на с. Николово, обл. Русенска, в съучастие помежду си като извършители, умишлено умъртвили Я. Б. Н. (р.1978г.) от гр. Русе, като убийството е извършено с користна цел, с особена жестокост и по особено мъчителен за убития начин.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3 и т. 7, вр. с чл. 115 и чл.20, ал. 2 и чл. 54 от НК, Окръжен съд – Русе определил следните накзания за за подсъдимите:
- За П. И. М. – доживотен затвор при първоначален специален режим.
- За Н. Р. Л. – 19 години лишаване от свобода, при първоначелен строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест на Русенска окръжна прокуратура и въззивни жалби от двамата подсъдими.


Въззивно наказателно от общ характер дело 341/2017 – 13.30 часа
Подсъдим по процеса е: Д. С. Д. (р.1989г.)

Със своя присъда от 07.07.2017 г. по НОХД 308/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Д. С. Д. от с. Пелишат, обл. Плевен за виновен в това, че на 25.08.2014 г. в село Обнова, обл. Плевен, на кръстовище, образувано от ул. „Възраждане“ и ул „9-ти септември“, при управление на МПС – лек автомобил „Мицубиши Паджеро“ , собственост на Т. Б. от с. Пелишат, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, който указва на водачите на ППС, категория „В“ в населено място да не превишават скоростта на движение 50 км./ч., като се движил в населено място със скорост 83,55 км./ч. и по непредпазливост причинил смъртта на П. А. Л. (р. 1975г.) от гр. Левски, обл. Плевен и комбинирана средна телесна повреда на К. Б. И. (р. 1964г.), като деецът е управлявал превозното средство без да има необходимата правоспособност на основание чл. 157, ал. 4 от ЗДвП (при отнемане на всички контролни точки и СУМПС на 09.05.2013г.) и след извършване на деянието избягал от местопроизшествието.
- на основание чл. 343 ал. 3, пр. 6 и 7, б „а“ пр. 1 и б „б“, пр. 1, вр. ал. 4, вр. ал. 1 б „б“ и б „в“, вр с чл. 342, ал.1, вр. чл. 54, вр с чл. 2, ал.1 и ал. 2 от НК, Окръжен съд – Плевен го осъдил на 3 години лишаване от свобода, които подсъдимият да изтърпи при първоначален общ режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

 20 ноември 2017 (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 315/2017 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: П. Р. В. (1983г.)

Със своя присъда от 23.06.2017 г. по НОХД 19/2017 г., Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия П.Р. В. от с. Царева ливада за виновен в това, че на 28.08.2014 г., около 03.00 часа, в с. Царева ливада, община Дряново, след счупване на стъклена бутилка със запалителна течност, направил опит да запали имущество със значителна стойност, намиращо се на тераса-ресторант към хотел „Царева ливада“ – всички вещи, мебели и техника на обща стойност 5 567 лева, собственост на „Бългериан интърнешинъл бизнес“ ООД – гр. Габрово.
На основание чл. 330 ал. 1, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, при условията на чл. 55 ал. 1, т. вр. чл. 58 б „а“ от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд – Габрово е осъдил подсъдимия на 6 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален обш режим.
Със същата присъда подсъдимият е бил признат за невинен в това пожарът да е представлявал опасност за живота на настанените в хотела десет лица, поради което го е оправдал по първоначално повдигнатото му от прокуратурата обвинение по чл.330 ал. 2 т. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 377/2017 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. К. П. (р. 1961г.)


Със своя присъда от 23.05.2017 г. по НОХД 159/2016, Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимия В. К. П. от гр. Велико Търново за виновен в това, че на 19.12.2014 г., около 18.50 ч. в село Сопот, област Ловеч, на ул. „Софийска“, при управление на лек автомобил „Фиат Пунто“, негова собственост, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1, пр. 2 от ЗДвП („При избора на скоростта на движение, на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта на движение – за ППС от категория „В“ в населено място – 50 км./ч.“), като се движел със скорост 80,5 км./ч. и чл. 15 ал. 1 от ЗДвП („На пътя, водачът на ППС се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната свободна лента“) – движил се в насрещната лента и по непредпазливост и в условията на независимо съпричиняване с неизвестен извършител, причинил смъртта на П. В. К. (р. 1934г.) от с. Сопот.
На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, пр. 1-во, вр. с чл. 342 ал. 1, пр. 3 от НК, Окръжен съд – Ловеч наложил на подсъдимия наказание от 3 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението му с изпитателен срок от пет години. (условно)
На основание чл. 343г. лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 424/2017 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: К.К.К. (р. 1980г.)

Със своя присъда от 16.08.2017 г. по НОХД 507/2017 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия К. К. К. от гр. Русе за виновен в това, че на 18.01.2017 г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, с цел да принуди П. В. К. (жена, р. 1953г.) да се разпореди със своя вещ – да изтегли от банковата си сметка в ТБ „Банка ДСК“ наличната сума на стойност 4040,31 лв. и да му я предаде, я заплашил с насилие, като от деянието е причинена тежка телесна повреда, изразяваща се в загуба на единия бъбрек и за това престъпление не е предвидено налагане на по-тежко наказание.
На основание чл. 212а ал. 3, т. 1, пр. 2 и т. 7, вр. с ал. 1, чл. 54 ал. 1 и чл. 36 от НК, Окръжен съд – Русе осъдил подсъдимия на 6 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим, като не му е наложил предвидените наказания „глоба“ и „конфискация на имущество“.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по протест на Русенска окръжна прокуратура и въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 287/2017 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: М. А. М. (р. 1995г.)

Със своя присъда от 10.04.2017 г. по НОХД 125/2016, Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимия М. А. М. от с.Брестница, обл. Ловеч за невиновен в това, на 19.10.2014 г. в с. Брестница, в имот находящ се на ул. „Васил Левски“ да е направил опит да отнеме чужди движими вещи – пари от владението на П. С. П. ( р. 1936г.) от същото село, с намерението противозаконно да ги присвои като употребил за това сила и грабежът е придружен с убийството на П. С. П. и грабежът е останал недовършен, поради ненамирането на парите.
На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Ловеч оправдал подсъдимия по повдигнатото му от прокуратурата обвинение по чл. 199 ал. 2, т. 2, предл. 1 , вр. с чл. 198 ал. 1, вр. чл. 18 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание протест от Окръжна прокуратура – Ловеч и въззивни жалби от частните обвинители.

Въззивно наказателно от общ характер дело 286/2017 – 11.30 часа
Подсъдима по процеса е: С. И. С. (р. 1966г.)


Със своя присъда от 27.04.2017 г. по НОХД 219/2016 г., Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимата С. И. С. (р. 1966г.) от гр. София за виновна в това, че на 07.08.2015 г., около 21.00 ч. в гр. Луковит, на територията на производствена база Луковит за регенериране на отработени масла на фирма "Полихим-СС" ЕООД, поради немарливо изпълнение на занятие, като собственик-работодател и управител на фирма "Полихим-СС" ЕООД-гр. София, в цех за преработка на отпадъчни масла, представляващо източник на повишена опасност - при работа с инсталация за регенериране на отработени масла, в нарушение на чл. 4, ал. 1, от ЗЗБУТ, чл. 14, т. 2 от Наредба 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване оценката на риска, чл. 166, ал. 3 от Наредба 7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословните и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване и чл. 173 ал. 1 и чл. 195 от същата наредба,
допуснала изработване и монтиране на събирателна кутия, съд, работещ под налягане 1,5-2.0 бара, неотговарящ на изискванията на нито един от членовете от чл. 6 до чл. 25 и на целия Раздел III от Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане и въвела в експлоатация въпросната кутия, като по непредпазливост причинила смъртта на О.Д. Б. (р. 1965г.), настъпила на 11.08.2015 г. в Клиника по изгаряния и пластична хирургия - възрастни, при УМБАЛСМ "Пирогов" - София.
На основание чл. 123, ал. 1, предл. 2, вр. чл. 54 от НК, ОС-Ловеч я осъдил на 18 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил условно изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 години.
Със същата присъдата С. И. С. е осъдена и да заплати на П. О. Б и В. О. Б. (граждански ищци) сумата от по 100 000 лева за всяка от тях, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат от престъплението.
Делото в Апелативен съд - Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимата.

 

13 ноември 2017 (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 272//2017 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса e: Д. В. Д. (р. 1966г.)


Със своя присъда от 23.05.2017 г. по НОХД 30/2016 г., Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия Д. В. Д. от гр. Габрово за виновен, в това, че през периода м. март 2008 г. - м. декември 2009 г. в гр. Габрово, без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗКИ, за които се изисква такова разрешение - отпускане на кредити (заеми), срещу лихва, като предоставил кредити в български лева с главница общо в размер на 17 700 лева на различни лица, срещу задължение на същите да му върнат получените в заем суми ведно с договорената върху тях лихва, както следва:
- през пролетта на 2008 г. в гр. Габрово предоставил на О. С. Б. кредит в размер на 2000 лева със срок за връщане един месец при лихва в размер 1000 лева и по 100 лева за всеки месец просрочие.
- в края на декември 2009 г. в гр. Габрово предоставил на О. С. Б. кредит в размер на 1000 лв., при лихва 1000 лева и по 100 лева на месец до връщането на заема
- на 06.03.2008 г. в гр. Габрово предоставил на С. В. К. кредит в размер на 5000 лева при лихва 15 000 лева, със срок за връщане до 06.06.2008г.
- на 02.12.2008 г. в гр. Габрово, предоставил на Н. Н. В. кредит в размер на 9 700 лева, при лихва в размер на 5 000 лева , със срок на връщане 4 години,
като от описаната дейност получил значителни неправомерни доходи в размер на 12 100 лева, поради което и на основание чл. 252, ал. 2 предл. 2, вр. с ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 5 години лишаване от свобода при общ режим и 5000 лева глоба, както и да заплати сумата от 12 100 лева, придобита чрез престъплението.
Със същата присъда, подсъдимият е признат за невинен да е предоставил на 13.03.2009 г. на И. В. Д. кредит в размер на 2000 лева при лихва от 1000 лева, както и през периода януари 2010 г. до м. юни 2011 г. да е извършвал по занятие банкови сделки, като и с тази дейност да е получил значителни неправомерни доходи в размер над 12 100 лева до сумата от 52 520 лева, поради което го оправдава по така повдигнатото му обвинение.
Делото в Апелативен съд - Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура - Габрово.


Въззивно наказателно от общ характер дело 444/2017 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. Д. Г. (р. 1969г.)


Със своя присъда от 28.08.2017 г. по НОХД 735/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия В.Д. Г. от гр. Плевен за виновен, в това, че на 06.05.2017г. на паркинга пред Затвора-гр. Плевен, в парк „Кайлъка“ направил опит да даде подкуп: дар – банкнота с номинал 50 евро на длъжностно лице (полицейски орган) – К.Ц.П. – младши автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, за да не извърши действие по служба – да не изпълни задълженията си по извършване на проверка с техническо средство за установяване наличието на алкохол, като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 304а, пр. 3, вр. с чл. 304 ал. 1, вр. с чл. 18 ал. 1 от НК
Със същата присъда, подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 06.05.2017 г. на паркинга пред Затвора – гр. Плевен, в парк „Кайлъка“ съзнателно се ползвал от неистински официален документ – СУМПС – гръцки образец, на името на В. Д. Г. със срок на валидност до 21.05.2015 г. – 17.03.2049 г., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК .
ОС-Плевен е признал В.Д. Г. за виновен и в това, че на същата дата и място, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Астра“ без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без СУМПС с наказателно постановление на началника на РУМВР-гр. Левски, влязло в сила на 12.10.2016 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, както и за това, че управлявал същото МПС с концентрация на алкохол в кръвта 1,05 промила, установено по надлежния ред с техническо средство – престъпление по чл. 343б ал. 2 от НК
На основание чл. 23 от НК, Окръжен съд – Плевен наложил на подсъдимия едно общо наказание измежду определените за всяко едно от деянията, а именно 4 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим, както и да заплати глоба в полза на държавата в размер на 1000 лева.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивен протест на Окръжна прокуратура – Плевен и въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 309/2017 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: Д.М. Б. (1988г.)


Със своя присъда от 17.05.2017 г. по НОХД 43/2016 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Д. М. Б. в това, че на 06.11.2014 г. в гр. Горна Оряховица без надлежно разрешително разпространил чрез продажба на В. И. П. от гр. Горна Оряховица 0,84 грама бяло-жълто прахообразно вещество, съдържащо амфетамин, пирацетан, цинаризин, кофеин и съдържание на наркотично действащ компонент – амфетамин 12%, с теглова стойност в лева – 25 лв, представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на Списък 1 към чл. 3, ал. 2. т. 1 на ЗКНВП.
На основание чл. 354 „а”, ал. 1, пр. 5, алт. 1, чл. 36 и чл. 54 от НК, Окръжен съд – Велико Търново наложил на Д. М. Б. наказание от 2 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и да заплати 5000 лева глоба в полза на държавата.
Със същата присъда, ВТОС е признал подсъдимия В. И. П. за виновен в това, че на 06.11.2014 г. в гр. Горна Оряховица, придобил без надлежно разрешително гореописаното вещество от Д. М. Б. , като деянието представлява маловажен случай.
На основание чл. 354 „а”, ал. 5, чл. 36 и чл. 54 от НК и чл. 78а от НК, първоинстанционният съд го освободил от наказателна отговорност, като вместо това му наложил административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева, като на основание чл. 304 от НПК, го оправдал по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 354а, ал. 3, пр.1 и пр. 2, алт. 1 т. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от защитника на Д. М. Б. (делото продължава само по отношение на него).

Въззивно наказателно от общ характер дело 297/2017 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: Д. В. К. (1993г.)


Със своя присъда от 15.05.2017 г. по НОХД 100/2017 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Д. В. К. от гр. Русе за виновен в това, че за времето от 16.06.2016 г. до 17.06.2016 г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана, екстази, метамфетамин и разпространил чрез продажба на И. В. Д. от гр. Русе високорисково наркотично вещество – бяло кристално вещество с нетно тегло 0.42 гр. и съдържание на метамфетамин – 57,9% тегловни, на стойност 10,50 лева, като всички наркотични вещества са на обща стойност 1495 лева.
На основание чл. 354а, ал.1, пр. 4 и пр. 5, вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 ал. 1 от НК, Окръжен съд –Русе осъдил подсъдимия на лишаване от свобода за срок от 4 години, което да изтърпи при първоначален строг режим. На основание чл. 55 ал. 3, първоинстанционният съд не наложил предвиденото за този престъпен състав наказание „глоба“.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Русе и въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

 

 

 

 

 

06 ноември 2017 (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 427/2017 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: М. Н. М. (р.1992г.)


Със своя присъда от 29.06.2017 г. по НОХД 252/2017 г., Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия М. Н. М. от с. Ресен, обл. В. Търново за виновен в това, че на 17.07.2016 г., около 14.30 на ПП I-4 (София-Варна), при километър 28+400, в района на с. Сопот, Ловешка област, при управление на лек автомобил „БМВР“ 745 Д, негова собственост, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 16 ал. 1 от ЗДвП („На пътното платно с двупосочно движение, на водача на ППС е забранено когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване и заобикаляне“, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на Д. К. К. (р.1950г. от гр. Хасково), тежка и средна телесни повреди на А. Д. К. (жена, р. 1981г. от гр. Хасково), изразяващи се в загуба на слезка и трайно затруднение на движението на долните крайници и средни телесни повреди на Л. Х. К. (р. 1955г. жена от гр. Хасково), изразяващи се в трайно затруднение на движението на горните крайници.
На основание чл. 343 ал. 4, вр. с ал. 3, б „б“, вр. с чл. 342, ал. 1, предл. 1 от НК, Окръжен съд –Ловеч осъдил подсъдимия на 6 години лишаване от свобода, като на основание чл. 58а от НК редуцирал това наказание с една трета и определил подсъдимия да изтърпи наказание от 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим.
На основание чл. 343г. от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 4 години от влизане на присъдата в сила.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание

Въззивно наказателно от общ характер дело 476/2017 – 11.00 часа
Подсъдими по процеса са: С. А. Д. (р.1979г)

Със своя присъда от 28.09.2017 г. по НОХД 889/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия С. А. Д. от гр. Плевен за виновен, в това, че на 13.01.2017 г. в гр. Плевен, на ул. „Изток“, направил опит умишлено да умъртви Ш. Н. М. от гр. Плевен, като деянието останало недовършено, поради независещи от дееца причини.
На основание чл. 115, вр. с чл. 18, ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд определил наказание 12 години лишаване от свобода, като на основание чл. 58а, ал. 1 от НК, намалил с 1/3 това наказание и осъдил подсъдимия на 8 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 30 000 лева на гражданския ищец Ш. Н. М., като обезщетение за претърпените от последния неимуществени вреди в резултат от престъплението, в едно със законната лихва.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от защитника на подсъдимия и от частния обвинител.


Въззивно наказателно от общ характер дело 107/2017 – 11.30 часа
Подсъдими по процеса са: Т. П. Х. (р. 1948г.), К. В. Х. (р. 1949г.)и Е.Т. Х. (р.1976г.)


Със своя присъда от 06.12.2016г. по НОХД 37/2016 Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия Т. П. Х. от гр. Севлиево за виновен в това, че през периода от м. септември 2010 г. до м. декември 2013 г., включително, в гр. Габрово, като управител на ДКЦ "Акта Медика" ЕООД гр. Севлиево, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - общо сумата от 107 872 лева, като не подал декларация съгласно чл. 96 ал. 1 от ЗДДС по данъчни периоди на основание чл. 87 ал. 2 от ЗДДС, осъществявайки счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство - престъпление по чл. 255 ал. 3, вр. с ал. 1 т. 1 и т. 5, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.
Подсъдимият е признат за виновен и в това, че през периода от началото на м. юни 2010 г. до м. юли 2013 г. в гр. Габрово, като собственик на ЕТ "Акта-Т. Х." гр. Севлиево, при условията на продължавано престъпление избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - общо сумата от 24 029,11 лева, като затаил истина в подадени декларации - месечни справки-декларации по ЗДДС, включително подадени пред ТД НАП, офис Габрово, като не отразил в тях облагаеми доставки на "Пфайзер Люксембург САРЛ-клон България", "Пиерел Рисърч България" ЕООД и "Джонсън & Джонсън България" ЕООД за съответните данъчни периоди и на конкретна стойност - престъпление по чл. 255 ал. 3, вр. с ал. 1 т. 2, предл 2, вр. с чл. 26 ал. 1.
Т. П. Х. е признат за виновен и в това, че през периода от 28.04.2011 г. до 24.04.2013 г. в гр. Габрово, при условията на продължавано престъпление избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в големи размери, като потвърдил неистини в подадени годишни данъчни декларации за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., изискуеми по силата на чл. 50 от ЗДДФЛ, като не декларирал други облагаеми доходи, изплатени от ДКЦ "Акта Медика" ЕООД, ГППМП "Акта Медика" ООД, като общият размер на укритите данъчни задължения е 9071,55 лева - престъпление по чл. 255 ал. 1 т. 2 предл. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.
На основание чл. 23 ал. 1 и ал. 3 от НК, съдът наложил на Т. П. Х. едно общо наказание за описаните престъпления, а именно - 3 години лишаване от свобода и 1000 лева глоба в полза на държавата. На основание чл. 66 ал.1 отложил условно така определеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 5 години.
Окръжен съд - Габрово признал подсъдимата К. В. Х. от гр. Севлиево за виновна в това, че на 22.08.2011 г. в гр. Севлиево, като длъжностно лице - член на съвета на директорите на "Акта Медика" АД гр. Севлиево, (акционерно дружество, 100% собственик на ДКЦ "Акта Медика" ЕООД гр. Севлиево), присвоила чужди пари в големи размери - общо сумата от 77 000 лева, собственост на ДКЦ "Акта Медика" ЕООД гр. Севлиево, връчени в това и качество да ги пази и управлява, които изтеглила от банковите сметки на дружеството с две нареждания и с вносна бележка на същата дата внесла в личната си банкова сметка сума в размер на 74 900 лева - престъпление по чл. 202 ал. 2 т. 1 вр. с чл. 201 от НК. Подсъдимата е призната за виновна и в това, че като длъжностно лице в периода от 28.03.2013 г. присвоила чужди пари - общо сумата от 13 000 лева, собственост на "Акта Медика" АД гр. Севлиево, връчени в това и качество да ги пази и управлява , като ги изтеглила от сметките на дружеството и в последствие внесла по сметка на подсъдимата Е.Т. Х. - престъпление по чл. 201, вр. чл. 26 ал. 1 от НК. К.В. Х. е призната за виновна и за това, че в периода от 30.03.2011 г. до 04.04.2013 г. в гр. Габрово, в условията на продължавано престъпление, с цел да избегне плащането на дължими данъци в размер в размер на 1059 лева, затаила истина в писмени декларации, изискуеми по чл. 50 от ЗДДФЛ, която се дава пред орган на властта - ТД НАП - Габрово, за удостоверяване на истинността на някои обстоятелства - декларирани доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност като ЕТ и такива от друга стопанска дейност, като не декларирала суми, получени като заплати от ДКЦ "Акта Медика" ЕООД гр. Севлиево.
На основание чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от НК, първоинстанционният съд наложил едно общо наказание на подсъдимата за описаните престъпления, а именно - 3 години лишаване от свобода и лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързани с управление или отчитане на парични и материални ценности за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 66 ал.1 отложил условно така определеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 5 години.
Окръжен съд - Габрово признал за виновна подсъдимата Е. Т. Х. от гр. Севлиево в това, че през периода от 02.10.2013 г. до 30.10.2013 г. в гр. Севлиево, като длъжностно лице - ръководител звено изследване и развитие клинични проучвания в ДКЦ "Акта Медика" ЕООД гр. Севлиево, при условията на продължавано престъпление присвоила чужди пари - общо сумата от 10 000 лева, собственост на ДКЦ "Акта Медика" ЕООД гр. Севлиево, връчени и в това и качество и поверени да ги управлява, като ги изтеглила от банковите сметки на дружеството чрез нареждания-разписки - престъпление по чл. 201 вр. чл. 26 ал. 1 от НК. Подсъдимата е призната за виновна и в това, че през периода от 25.04.2012 г - 05.03.2013 г. в гр. Габрово, в условията на продължавано престъпление, с цел да избегне заплащане на дължими данъци общо в размер на 2185 лева, затаила истина в писмена данъчна декларация - престъпление по чл. 313 ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с ал.1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК
На основание чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от НК, първоинстанционният съд наложил едно общо наказание на подсъдимата за описаните престъпления, а именно - 1 година лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66 ал. 1 отложил условно с изпитателен срок от 3 години
Делото в Апелативен съд - Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимите.

Въззивно наказателно от общ характер дело 330/2017 – 13.30 часа
Подсъдим по процеса е: М. А. (р. 1979г.)


Със своя присъда от 12.07.2016 г. по НОХД 816/2015г, Окръжен съд Плевен е признал подсъдимия М. А. (македонски гражданин с постоянен адрес в гр. София) за виновен в това, че на 07.07.2011 г. в гр. Плевен извършил два пъти финансова операция с имущество – парична сума в размер на 83 000 лева, за която знаел, че е придобита от А.Б. К. чрез тежко умишлено престъпление – измама по чл. 210, ал. 1 т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.
На основание чл. 253 ал. 4, вр. ал. 3 т. 2, вр. ал. 1 предл. 1 (пране на пари), вр. чл. 54 и чл. 66 ал. 1, първоинстанционният съд го е осъдил на 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение отложил условно с изпитателен срок от пет години, като е наложил на подсъдимия и глоба в размер на 20 000 лева. На основание чл. 253 ал. 6 от НК, М. А. е осъден и да заплати в полза на държавата парична сума в размер на 83 000 лева.
Със същата присъда ОС Плевен е признал за виновен и подсъдимия А. Б. К. от гр. Плевен в това, че на 06.07.2011 г. в гр. Плевен извършил на два пъти финансова операция с недвижимо имущество – парична сума в размер на 94 000 лева, за която знаел, че е придобита от него чрез тежко умишлено престъпление – измама по чл. 210, ал. 1 т. 5, вр. чл. 209 ал. 1 от НК. На основание чл. 253 ал. 4, вр. ал. 3, т. 2, в. ал. 1, предл. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 66 ал. 1 от НК, на подсъдимия е определено наказание в размер на 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено условно с изпитателен срок от 5 години, както и да заплати глоба в размер на 20 000 лева. На основание чл. 253 ал. 6 от НК, А. Б. К. е осъден и да заплати сумата от 94 000 лева в полза на държавата.
На основание чл. 25, вр. чл. 23 от НК, Окръжен съд Плевен е определил едно общо наказание, измежду наложените на подсъдимия по три предишни наказанителни дела от общ характер в РС и ОС Плевен, а именно 3 години и 6 месеца лишаване от свобода, като е увеличил на основание чл. 24 ал. 1 от НК това наказание с шест месеца и е определили А. Б. К. да изтърпи общо 4 години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор. Към него е присъединил и наказанието глоба в размер на 20 000 лева, както и това по чл. 253 ал. 6 от НК, с което е постановено той да заплати 94 000 лева в полза на държавата.
На основание въззивни жалби от защитниците на двамата подсъдими, в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано ВНОХД 333/2016 г., по което ВТАС произнесъл решение, с което потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. То е било обжалвано пред Върховния касационен съд, като със свое решение от 24.07.2017 г. ВКС е потвърдил решението в частта, касаеща подсъдимия А. Б. К., но е отменил частта, в която М. А. е признат за виновен да е извършил престъпление по чл. 253 ал. 4 от НК (пране на пари), като е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на ВТАС само в отменената му част.

 

 

 

 

 

 

 

30 октомври 2017 (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 398/2017 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. К. Я. (р.1988г.)


Със своя присъда от 26.07.2017 г. по НОХД 48/2017 г., Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия В. К. Я., от гр. Сенник, община Севлиево за виновен, в това, че на 22.11.2016 г. около 19.15 ч. в с. Сенник, на ул. „Марин Шопов“, в хранителен магазин, собственост на фирма „Шанс 2015г.“ ООД – с. Сенник, при условията на опасен рецидив, направил опит умишлено да умъртви А. З. Н. (мъж от с. Сенник, р. 1997 г.), нанасяйки му с нож прободно-порезно нараняване на голям венозен съд на шията, причинило масивна кръвозагуба, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини.
На основание чл. 116, ал. 1 т. 12, вр. чл. 115, вр. с чл. 29 ал. 1 б. „б“, вр. чл. 18, ал. 1 и чл. 58а от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 10 години и 8 месеца лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимия е осъден да заплати на гражданския ищец А З. Н. от сумата от 35 000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от последния неимуществени вреди в резултат от престъплението, ведно със законната лихва.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по жалби от защитника на подсъдимия и от частния обвинител и граждански ищец.

Въззивно наказателно от общ характер дело 401/2017 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса e: Н. И. И. (р. 1979г.)


Със своя присъда от 04.07.2016 г. по НОХД 610/2015 г., Окръжен съд Плевен е признал за виновен подсъдимия Н. И. И. от гр. Плевен в това, че в периода от 11.05.2012 г. до 12.07.2012 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик и управляващ „Топлина НИ”-ООД гр. Плевен, опосредствано чрез счетоводителя – М. М. В., едноличен собственик и управител на счетоводна къща „Виктория М” ЕООД, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери – 177 512 лв., като потвърдил неистина в справки-декларации по чл. 125 ал. 1 от ЗДДС, подадени в ТД НАП – В. Търново – офис Плевен, като включил в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредите стойностите на фиктивни покупки, използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите на по приходите – дневници за покупките на „Топлина НИ” ООД, приложени към подадени пред ТД НАП справки – декларации за ДДС, в които са вписани фактури, отразяващи фиктивни доставки и самите фактури – 28 броя издадени от „Корвин ЕООД” – гр. София и 13 бр. издадени от „Габела” ЕООД – гр. София, като приспаднал неследващ се данъчен кредит в рамките на справките декларации по ЗДДС, като в резултат от деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери по смисъла на чл. 93 т. 14 от НК.
На основаните чл. 255 ал. 3, вр. с ал. 1 т. 2, 6 и 7, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и вр. с чл. 54 от НК, първоинстанционният съд е осъдил Н. И. И. на 3 години лишаване от свобода, като го признал за невинен в това да е осъществил състава на престъплението по чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1 т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26 ал. 1 от НК лично, поради което и на основание чл. 304 от НПК го е оправдал в тази част от повдигнатото му обвинение.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК, Окръжен съд Плевен отложил изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” с изпитателен срок от пет години. Със същата присъда подсъдимият е осъден и да заплати в полза на държавата, представлявана от Министерството на финансите, сумата от 177 512 лева, представляваща претърпените в резултат на престъплението вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 11.05.2012 г.
След подадена въззивна жалба от подсъдимия, във ВТАС е било образувано ВНОХД 223/2016 г., по което, със свое решение въззивният съд потвърдил изцяло присъдата на ОС-Плевен. На основание касационна жалба, делото е било изпратено във ВКС, който със свое решение отменил решението на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Велико Търново.

Въззивно наказателно от общ характер дело 400/2017 – 13.30 часа
Подсъдим по процеса e: В. Ц. М. (р. 1970г.)


Със своя присъда от 22.06.2017 г. по НОХД 373/2017 г., Окръжен съд Плевен е признал за виновен подсъдимия В. Ц. М. от гр. Славяново, обл. Плевен в това, че в гр. Плевен, в периодите 23.09.2008-12.01.2009 г. и 17.07.2008 г. – 22.04.2009 г., при изпълнение на грантов договор, проект „Възраждане на традициите на дървените играчки за трайна заетост в село Телиш“, по програма „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“, сключен между МТСП като възложител и управителя на ЕТ „Далия –Т.В.“ като бенефициент, като упълномощено лице от последната с пълномощно от 28.09.2007 – да получава пари в брой, да се разпорежда със средствата по сметките и в същата банка, да открива и закрива сметки в „ПроКредит Банк АД“ и да се разпорежда със средствата по тях, използвал не по предназначение преведените от МТСП на 26.06.2008 г. и получени от ЕТ „Далия-Т.В.“ финансови средства, предоставени от ЕС на българската държава по програма ФАР, като наредил от средствата, предоставени по гранта изплащане на сумата от 3973,5 евро по договор „Провеждане на обучение за придобиване на професионална степен по специалността „производство на дървени детски играчки“ на Сдружение „Научно-технологичен съюз – Плевен“, като наредил изплащане на сума от 6021,38 евро за положен човешки труд по договор за извършване на ремонтна дейност на дърводелска работилница и стая за почивка в село Телиш по проект на фирма „Мизия“ ООД, или средства на ЕС предоставени на Българската държава по програма ФАР на обща стойност 9958.88 евро, равностойни на 19477.88 лева.
На основание чл. 254б, ал. 1, алт. 2, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 и чл. 54 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимия на 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от три години.

 

 

23 октомври 2017 (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 341/2017 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: Д. С. Д. (р.1989г.)


Със своя присъда от 07.07.2017 г. по НОХД 308/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Д. С. Д. от с. Пелишат, обл. Плевен за виновен в това, че на 25.08.2014 г. в село Обнова, обл. Плевен, на кръстовище, образувано от ул. „Възраждане“ и ул „9-ти септември“, при управление на МПС – лек автомобил „Мицубиши Паджеро“ , собственост на Т. Б. от с. Пелишат, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, който указва на водачите на ППС, категория „В“ в населено място да не превишават скоростта на движение 50 км./ч., като се движил в населено място със скорост 83,55 км./ч. и по непредпазливост причинил смъртта на П. А. Л. (р. 1975г.) от гр. Левски, обл. Плевен и комбинирана средна телесна повреда на К. Б. И. (р. 1964г.), като деецът е управлявал превозното средство без да има необходимата правоспособност на основание чл. 157, ал. 4 от ЗДвП (при отнемане на всички контролни точки и СУМПС на 09.05.2013г.) и след извършване на деянието избягал от местопроизшествието.
- на основание чл. 343 ал. 3, пр. 6 и 7, б „а“ пр. 1 и б „б“, пр. 1, вр. ал. 4, вр. ал. 1 б „б“ и б „в“, вр с чл. 342, ал.1, вр. чл. 54, вр с чл. 2, ал.1 и ал. 2 от НК, Окръжен съд – Плевен го осъдил на 3 години лишаване от свобода, които подсъдимият да изтърпи при първоначален общ режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 225/2017 – 11.30 часа
Подсъдими по процеса са: М. А. В. – Б. (р.1958г.) и С. М. К. (р.1940г)


Със своя присъда от 02.12.2015 г. по НОХД 315/2015г., Окръжен съд Русе е признал подсъдимата М. А. В. – Б. за виновна в това, че на 13.07.2012 и на 25.07.2012 г. в гр. Русе извършила сделки с имущество (покупко-продажби на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Глождево, община Ветово, обл. Русе), за което имущество знаела, че е придобито, чрез престъпление, като деянието е извършено два пъти, поради което и на основание чл. 253, ал. 3, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2 (пране на пари) и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд я осъдил на 3 години лишаване от свобода и 10 000 лева глоба в полза на държавата.
ОС Русе я признал за невинна в това изпирането на пари да е извършено в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 ал. 1 от НК, съответно да е извършено в период от време – с начало и край на посочените дати, както и в един от случаите да е извършила деянието в съучастие с подсъдимия С. М. К., подпомогната от него, поради което и на основание чл. 304 от НК е била оправдана в тази част от обвинението.
Със същата присъда, подсъдимата е призната за виновна и в това, че на 25.07.2012 г. в гр. Ветово, обл. Русе и в гр. Русе, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила от З. С. А. (жена от гр. Глождево) заблуждение – че е собственик на недвижим имот с площ 2 декара, находящ се в землището на гр. Глождево, общ. Ветово, обл. Русе, в местността „Китка” и имот с площ 24 декара, находящ се в землището на гр. Глождево, общ. Ветово в местността Адалар, като и причинила имотна вреда в размер на 18 200 лева. На основание чл. 209, ал. 1, пр. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд я осъдил на 3 години лишаване от свобода за това деяние.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, Окръжен съд Плевен определил едно общо измежду така наложените наказания, а именно – 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил условно с изпитателен срок от 5 години, както и 10 000 лева глоба, които да бъдат платени в полза на държавата.
М. А. В. – Б. е осъдена на основание чл. 253, ал. 6 от НК да заплати в полза на държавата и сумата от 46 820 лева, представляваща равностойността на имуществото, в което е трансформиран предмета на престъплението.
Със същата присъда, Окръжен съд Русе е признал подсъдимия С. М. К. за невинен в това, че през периода от 11.05.2012 до 13.07.2012. г в гр. Русе, подпомогнал М.А. В. – Б. чрез предоставяне на данни, информация, разяснения за имот и предоставяне на пълномощно за разпореждане с имот да извърши сделка с имущество – покупка на недвижим имот с площ от 32,207 декара, находящ се в землището на гр. Глождево, в местността „Шан Тарла”, представляващ имот с пазарна стойност 26 973 лева, за което знаела, че е придобито от престъпление, поради което и на основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд оправдал подсъдимия по повдигнатото му обвинение по чл. 253, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 от НК.
На основание протест на Окръжна прокуратура – Русе и въззивна жалба от защитника на подсъдимата М. А. В. – Б., в Апелативен съд - Велико Търново е било образувано ВНОХД 301/2016, по което състав на ВТАС се е произнесъл с решение на 21.11.2016 г. с което изцяло потвърдил присъдата на ОС-Русе. Делото е било изпратено във Върховния касационен съд, който отменил изцяло решението на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда.


Въззивно наказателно от общ характер дело 235/2016 – 14.00 часа
Подсъдими по процеса са: В. Ф. А. (р.1989г.), З.Ф. Р. (р.1992г.) и И.В. Р. (р.1991г.)


Със своя присъда от 19.07.2016 г. по НОХД 992/2015г., Окръжен съд Плевен е признал подсъдимите В.Ф. А., З. Ф. Р. и И. В. Р. за виновни в това, че на 01.06.2015 г. в с. Петърница, обл. Плевен, като съизвършители, умишлено умъртвили М. М. М. (р. 1987г.) от с. Петърница, по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост (следствие на прободни удари с вили), като деянието е извършено предумишлено и смъртта на М. М. М. е настъпила на 16.06.2015 г. в УМБАЛ „Г. Странски” гр. Плевен. Със същата присъда тримата са признати за виновни и в това, че на 01.06.2015 г. влезли в чуждо жилище – това на М. А. М., находящо се в с. Петърница, като употребили за това сила и деянието е извършено нощем от две и повече лица.
На основание чл. 116 ал. 1, т. 6, предл. 2 и предл. 3 и т. 9, вр. чл. 115 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 170 ал. 1 предл. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 и чл. 23 от НК, Окръжен съд Плевен им определил по едно общо наказание за двете престъпни деяния, както следва:
- За В. Ф. А. и З. Ф. Р. – 20 години лишаване от свобода, които да изтърпят при строг режим.
- За И. В. Р. – 15 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, тримата са осъдени и да заплатят солидарно помежду си сумата от по 100 000 лева на всеки от гражданските ищци М. А. М и Г. М. М. и сумата от 300 000 лева на гражданския ищец И. Ш. А. като обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат от престъплението.
На основание въззивни жалби от тримата подсъдими и двама от гражданските ищци, на 07.10.2016 г. във ВТАС било образувано ВНОХД 302/2016, по което тричленен състав се произнесъл с решение на 28.11.2016 г., като изменил частично присъдата на ОС-Плевен. След обжалване пред Върховния касационен съд, ВКС отменил решението на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16 октомври 2017 (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 391/2017 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: Г. М. Н. (р.1983г.)

Със своя присъда от 15.06.2017 г. по НОХД 264/2017 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Г. М. Н. от гр. Русе за невинен в това на 10.12.2009 г. в гр. Русе, чрез използване на документи с невярно съдържание – справка-декларация за ДДС, дневник за покупки към нея и четири данъчни фактури, издадени от ЕТ „Джорджи 09“ – Г. И., с. Просена обл. Русе на „НИККОМ-ГН“ ЕООД-гр. Русе, се опитал да получи от държавния бюджет неследваща се парична сума на стойност 13 400 лева – особено големи размери, като деянието останало недовършено поради независещи от волята му причини.
На основание чл. 304 от НПК, ОС-Русе оправдал изцяло Г. М. Н. по повдигнатото му от прокуратурата обвинение по чл. 256 ал. 2, пр. 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 18 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.

Въззивно наказателно от общ характер дело 317/2017 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: П. С. О. (р. 1973г.)


Със своя присъда от 03.07.2017 г. по НОХД 617/2017г, Окръжен съд -Плевен е признал подсъдимия П. С. О. за виновен в това, че на 17.04.2017 г. в гр. Плевен, умишлено умъртвил своята майка – Г. П. О. (р. 1950г.), ( чрез нанасяне с кухненски нож на прободно-порезна рана отгоре-надолу в областта на шията на пострадалата ).
На основание чл. 116 ал. 1, т. 3, във вр. чл. 115, вр. чл. 54 от НК, Окръжен съд – Плевен определил за подсъдимия наказание „доживотен затвор“, което на основание чл. 58а ал. 2 (съкратено съдебно следствие) от НК, заменил с наказание 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от служебния защитник на подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 361/2017 – 10.30 часа
Подсъдими по процеса са: Ц. П. П. (р. 1992.г) и Н. М. С. (р.1988г.)


Със своя присъда от 06.06.2017 г. по НОХД 155/2017г, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимите Ц. П. П. от с. Садовец и Н. М. С. от с. Буковлък за виновни в това, че на 10.04.2014 г. в гр. Плевен, при условията на независимо съпричиняване, при управление на МПС – лек автомобил „Рено Лагуна“, управляван от Ц. П.П. и лек автомобил „Опел Вектра“, управляван от Н.М. С., нарушили разпоредби на Закона за движението по пътищата (чл. 20 ал. 1, ал. 2 и чл. 50 ал. 1 от Ц. П. П. и чл. 15, чл. 20 ал. 1 и ал. 2 от Н. М. С.), вследствие на което, по непредпазливост причинили смъртта на В. П. Н. от гр. Плевен, като Н. М. С. не е имал и необходимата правоспособност за управление на МПС.
На основание чл. 343, ал. 1 б „в“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимия Ц. П. П. на 3 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от пет години (условно). На основание чл. 343г., подсъдимият се лишава и от право да управлява МПС за период от пет години, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 343, ал. 3, предл. 4, б „б“, вр. ал. 1 б „в“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2, вр. чл. 54 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимия Н. М. С. на 8 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Плевен и въззивна жалба от подсъдимия Н.М. С.

Въззивно наказателно от общ характер дело 388/2017 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: Л. Й. К. (р. 1996г.)


Със своя присъда от 05.06.2017 г. по НОХД 514/2016, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия Л. Й. К. за виновен, в това, че на 07.11.2015 г. в гр. Славяново, Плевенска обл., около 07.00 часа, на път PVN 2145 при управление на МПС – лек автомобил „Тойота 4 Рънър“, собственост на Й. Г. К. от гр. Плевен, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 1 и чл. 20 ал. 2 от ЗДвП и като не изпълнил задължението си да контролира непрекъснато превозното средство, което управлявала и задължението си да съобрази скоростта си на движение с атмосферните условия и със състоянието на пътя (мъгла, мокър асфалт, завой с десен вираж и отрицателен наклон), за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, като движейки се със скорост около 40км./ч., загубил контрол над управлявания от него автомобил, който поднесъл, преминал през лентата за насрещно движение, напуснал пътното платно и ударил намиращия се край пътя С. А. М. от с. Бръшляница, обл. Плевен, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта му.
На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. с чл. 54 ал. 1, т. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така наложеното наказание с тригодишен изпитателен срок (условно).
Със същата присъда и на основание чл. 343г от НК, подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от 1 година и 6 месеца.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от частните обвинители и от защитника на подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 364/2017 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: М. А. А. (р. 1988г.)

Със своя присъда от 30.06.2017 г., по НОХД 80/2016 г. Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия М. А. А. за виновен в това, че на 31.07.2015 г., около 23.40 ч. в село Батошево, до „Перилото“, в пияно състояние (с установена концентрация на алкохол 0,79 промила) и без да е правоспособен водач на МПС, при управление на МПС, категория „В“ – лек автомобил „Ауди А4“, собственост на З. Н. М. от гр. Севлиево, със скорост не по-малка от 90 км./ч., нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП; чл. 21. ал. 1 от ЗДвП и чл. 150 от ЗДвп, като вследствие на това, по непредпазливост причинил смъртта на Б. Н. М. от с. Сенник, общ. Севлиево и средни телесни повреди на А. З. Н. от с. Сенник.
На основание чл. 343, ал. 3, б „б“, предл. първо, вр. с ал. 4 и ал.1, б „в“, вр с чл. 342 ал. 1 от НК, Окръжен съд – Габрово осъдил подсъдимия на 6 години лишаване от свобода, при първоначален общ режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувана на основание въззивна жалба от подсъдимия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 октомври 2017 (четвъртък)

Въззивно наказателно от общ характер дело 375/2017 – 09.00 часа
Подсъдим по процеса е: Ц. А. П. (р. 1975г.)


Със своя присъда от 14.07.2017 г. по НОХД 898/2016, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия Ц. А. П. от гр. Плевен за виновен в това, че на 18.01.2015 г., около 14.40 часа, в гр. Плевен, на ул. „Шипка“, при управление на лек автомобил „Фиат Пунто“, без да има необходимата правоспособност, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, като превишил скоростта от 50 км./ч. докато се намирал в населено място и чл. 116 от ЗДвП като по непредпазливост причинил смъртта на Н. В. Б. (р. 1924 г. ) от гр. Плевен.
На основание чл. 343 ал. 3, пр. 4, б. „б“, пр. 1, вр. с ал. 1, б. „в“, пр. 1, вр. с чл. 342, ал. , пр. 3, вр. с чл. 2, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, го осъдил на
3 години лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 379/2017 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: В. Б. А. (р. 1981г.)


Със своя присъда от 13.07.2017 г. по НОХД 13/2017, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия В. Б. А. от гр. Пордим за виновен в това, че на 08.09.2016 в гр. Плевен, по непредпазливост причинил смъртта на П. М. К. (р. 1944г.) от гр. Пордим, в следствие на умишлено нанесена на 30.08.2016 г. в гр. Пордим средна телесна повреда, изразяваща се в черепномозъчна травма – масивен излив на кръв под меките мозъчни обвивки, с оток на мозъка, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота.
На основание чл. 124, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 129 ал. 2, вр. чл. 54 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимия на 4 години затвор при първоначален строг режим.
Със същата присъда и на основание чл. 45 от ЗЗД, В. Б. А. е осъден и да заплати сумата от по 27 000 на всеки от тримата граждански ищци по делото, като обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат от престъплението.


 

 

09 октомври 2017 (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 315/2017 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: П. Р. В. (1983г.)

Със своя присъда от 23.06.2017 г. по НОХД 19/2017 г., Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия П. Р. В. от с. Царева ливада за виновен в това, че на 28.08.2014 г., около 03.00 часа, в с. Царева ливада, община Дряново, след счупване на стъклена бутилка със запалителна течност, направил опит да запали имущество със значителна стойност, намиращо се на тераса-ресторант към хотел „Царева ливада“ – всички вещи, мебели и техника на обща стойност 5 567 лева, собственост на „Бългериан интърнешинъл бизнес“ ООД – гр. Габрово.
На основание чл. 330 ал. 1, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, при условията на чл. 55 ал. 1, т. вр. чл. 58 б „а“ от НК (

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР