В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Пресслужба    Бюлетин  
 

17 септември 2019 г. (вторник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 25/2019 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: С. Н. С. (р.1968г.)

Със своя присъда от 15.03.2017 г. по НОХД 395/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия С. Н. С. от гр. Русе за невинен в това, че в периода от 09.03.2007 г. до 08.06.2012 г. включително. в гр. Русе, в качеството си на управител на „Лубрика“ ООД –гр. Русе, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с производството на смазочни материали в химическата промошленост от посоченото дружество, да е нарушил разпоредбите на ЗЗБУТ, Наредба № 11 от 27.12.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера; Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; Наредба № I-209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № Із-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; Инструкция за безопасна работа с продукта n-Хексан издадена на основание чл.101 ал.2 т.2 и т.4 от Наредба №7/23.09.1999г и Лист за безопасност на материала, с което да е причинил смъртта на Д. Ж. С. (р.1953г.)
На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд оправдал подсъдимия изцяло по повдигнатото му обвинение по чл. 123, ал.1 от НК.
На основание протест на Окръжна прокуратура – Русе, в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано ВНОХД 211/2018 г., с решение по което, въззивният съд е потвърдил присъдата на Окръжен съд – Русе. На основание касационен протест, Върховният касационен съд е разгледал делото и е отменил решението на ВТАС, като е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.


Въззивно наказателно от общ характер дело 217/2019 – 14.00 часа
Подсъдими по процеса са: Б. С. И. (р. 1955г.) и В. В. Ц. (р.1958г.)


Със своя присъда от 21.06.2016г. по НОХД 118/2015 Окръжен съд Плевен е признал подсъдимите Б. С. И. и В. В. Ц. за виновни в това, че на 16.09.2010 г. в землището на с. Крушовене, обл. Плевен, в местността „Попово дъно”, при условията на независимо съпричинителство помежду им, той като управител на „СИБИ-ИЛЧОВСКИ” ЕООД – гр. Кнежа, а тя като зам-управител на същото дружество, на който е възложено обучение, провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на дружеството, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с работата със земеделска техника при провеждането на земеделска дейност, извършвана от „СИБИ-ИЛЧОВСКИ”, нарушили задълженията си по:
- Б. С. И. – чл. 127, ал. 1 т. 5, пр. 2 от КТ; Чл. 6 т. 3. от Правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията и дейностите от отрасъл „Земеделие”; Чл. 3 пр. 2 и чл. 12 ал. 2, т. 1, т.2 вр. ал. 1, вр. ал. 11 на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичен инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ; т. 2 и т. 6 на Заповед 2/04.01.2010 г. на управителя на „СИБИ ИЛЧОВСКИ”
- В. В. Ц. - Чл. 6 т. 3. от Правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията и дейностите от отрасъл „Земеделие”; Чл. 12 ал. 2, вр. ал. 1 на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичен инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ; Заповед 1/04.01.2010 г. на управителя на „СИБИ ИЛЧОВСКИ” за възлагане на обучение, провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на дружеството.
като по този начин двамата подсъдими по непредпазливост причинили смъртта на С. Г. Н. (р. 1975г.) от гр. Кнежа, поради което и на основание чл. 123 ал. 1, пр. 2 и чл. 54 от НК, Окръжен съд Плевен им наложил наказания както следва:
- На Б.С. И. – 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от три години.
- На В. В. Ц. – 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от три години.
Със същата присъда, двамата подсъдими са осъдени солидарно да заплатят по 60 000 лева на всеки от гражданските ищци и частни обвинители Г. С. Н. и Л. С. Н. като обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат на престъплението.
Срещу присъдата са били подадени жалби от подсъдимите и от частните обвинители, на което основание в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано ВНОХД 253/2016. На 22.05.2017 г. ВТАС се е произнесъл с решение, с което изменил присъдата на ОС-Плевен, като намалил наказанията за подсъдимите и увеличил размера на обезщетенията за гражданските ищци. След постъпили касационни жалби от подсъдимите и частните обвинители, делото е било изпратено във Върховния касационен съд. Със свое решение от 02.01.2018 г., ВКС отменил решението на Апелативен съд – Велико Търново и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Със свое решение по ВНОХД 3/2018 г. ВТАС постановил присъда, с която признал подсъдимата Валентина В. Ц. за невинна и я оправдал по повдигнатото и обвинение по чл. 123 от НК и потвърдил присъдата на ОС-Плевен в останалата и част. След обжалване пред ВКС, Върховният съд отменил присъдата на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

16 септември 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 215/2019 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса e: М. С. А. (р. 1986г.)

Със своя присъда от 13.03.2019 г. по НОХД 698/2018 г., Окръжен съд – Русе признал подсъдимия М. С. А. за виновен в това, че на 11.09.2017 година, на ПП I-5 (гр. Русе – гр. Велико Търново), в землището на с. Полско Косово, обл. Русе, при управление на МПС – л.а. „Ауди А6“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, като при избиране на скоростта на движение в извън населено място е превишил максимално допустимата стойност на скоростта, а именно 90 км./ч. на пътно превозно средство, категория В, като е управлявал посочения автомобил със скорост 100,8 км./ч., както и чл. 40 ал. 2, т. 2. от ЗДвП – водач, който изпреварва е длъжен, когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещно движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея, като по непредпазливост причинил смъртта на К. А. В. (р. 1987г.) от с. Полско Косово, обл. Русе.
На основание чл. 343 ал. 1, б „в“, вр. чл. 342 ал. 1, чл. 36 и чл. 54 ал. 1 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), М. С. А. е осъден на 2 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК, се отлага с изпитателен срок от три години (условно), а също така и на основание чл. 343г от НК, подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от три години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 232/2019 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Х. И. Т. (р.1942г.)


Със своя присъда от 13.05.2019 г. по НОХД 51/2019 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимият Х. И. Т. за виновен в това, че на 08.08.2018 г., в гр. Лясковец, чрез нанасяне на многобройни удари с брадва, нож, юмруци и ритници, умишлено умъртвил Д.Х. Д. (р.1954г.), като убийството е извършено по особено мъчителен начин, с оглед многобройните увреждания по главата и тялото на пострадалия и тежките травми, съчетани със значителна болка през продължителен период от време до настъпването на смъртта, както и с особена жестокост, с оглед множеството нанесени удари, продължили след настъпването на безпомощност на пострадалия. На основание чл. 116 ал. 1, т. 6, предл. 2 и 3, вр. чл. 115 от НК, първоинстнационният съд осъдил подсъдимия на доживотен затвор, което наказание на основание чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие) заменил с 20 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумите от по 50 000 лева на всеки от гражданските ищци М. Д. В., Ц. Д. Х. и К. Д. Х. и сумата от 30 000 лева на гражданския ищец Н. Х. Д., които суми представляват обезщетения за претърпените от горепосочените ищци неимуществени вреди в резултат на престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 209/2019 – 13.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. А. Н. (р.1965г.)

Със своя присъда от 17.09.2018 г. по НОХД 238/2018 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия В. А. Н. от гр. Русе за виновен в това, че на 06/07.04.2017 г. в с. Червена вода, обл. Русе, в условията на опасен рецидив, в съучастие с Р. Р. Р. от гр. Русе, като извършител, отнел чужди движими вещи – сумите от 3915 лева, 60 евро, 1 брой поставка за буркани, всичко на обща стойност 4096 лева от владението на М. Т. К. и Т. С. К. – и двамата от с. Червена вода, с намерението противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване и деянието е придружено с нанасяне на средна телесна повреда на М. Т. К. (жена от същото село, р. 1946 г.), изразяваща се в трайно затруднение на движението на снагата – престъпление по чл. 199 ал. 1 т. 3, пр. 2 и т. 4, вр. чл. 198 г. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК
Със същата присъда подсъдимият е признат за виновен и в това, че на същата дата, в съучастие в Р. Р. Р., влязъл в чуждо жилище – едноетажна къща в с. Червена вода, ползвана и обитаване от М. Т. К и Т. С. К, като употребил за това ловскост и деянието е извършено нощем и от две лица – престъпление по чл. 170 ал. 2 пр. 1 и 3 вр. ал. 1 пр. 4 от НК.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд наложил на подсъдимия едно общо наказание измежду определените за двете отделни деяния, а именно 12 години лишаване от свобода, което да се изтърпи при строг режим.
Подсдъимият е осъден да заплати и сумата от 30 000 лева на гражданския ищец М. Т. К., като обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди в резултат от престъплението, ведно със законната лихва.
На основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 15/2019 г., с решение по което въззивният съд потвърдил присъдата на първоинстанционния. След обжалване на решението пред Върховния касационен съд, последният го отменил и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на ВТАС.


Въззивно наказателно от общ характер дело 257/2019 – 14.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. Г. В. (р.2002г.)

Със своя присъда по НОХД 19/2019 от 05.06.2019 г. Окръжн съд – Велико Търново е признал подсъдимия В. Г. В. за виновен в това, че на 21.08.2018 г. в река Дунав, в участъка и в землището на град Свищов, действайки като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, умишлено умъртвил А. А. Ф. (р.2001 г.) от гр. Свищов. На основание чл. 115, вр. чл. 63 ал. 2,. т. 2 от НК първоинстанционният съд го осъдил на 5 години лишаване от свобода.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден да заплати сумите от по 100 000 лева на всеки от двамата родители на пострадалия, като обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат на престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

09 септември 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 239/2019 – 09.30 часа
Подсъдими по процеса са: Е. Д. Е. (р. 1970г.), Г. И. Г. (р.1969г.) и М.П. Б. (р.1972г.)


Със своя присъда от 30.04.2019 г. по НОХД 81/2019 г. Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Е. Д. Е. от с. Джулюница за виновен в това, че на 20.02.2012 г. в гр. Свищов, пристанище ТЕЦ „Свилоза“ – работна площадка на „Принтком“ ООД гр. София, при изпълнение на правно регламентирани дейности, представляващи източник на повишена опасност, извършил нарушения, като управлявал мотокар, дейност, която нямал право да упражнява, съгласно Наредба 1 от 10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията, издадено от министъра на образованието и науката и нарушил чл. 53 ал. 2, т. 2 от Наредба 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работно оборудване, както и чл. 210 от същата Наредба и чл. 9 от Наредба 10 от 07.12.2014 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари като в следствие на това, по непредпазливост причинил смъртта на В. К. И. (р. 1949 г.) от гр. Свищов, настъпила на 29.02.2012 г. На основание чл. 123 ал. 1 от НК, осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил изпълнението на това наказание с изпитателен срок от 3 години (условно)
Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново признал подсъдимите Г. И. Г. от гр. Свищов - в качеството си на изпълняваща функциите на „Орган за безопасност и здраве при работа“ в „Принком“ ООД гр. София – база гр. Свищов и М. П. Б. (р. 1972г.) от гр. София – в качеството си на управител на „Принтком“ ООД и работодател, за невинни в това, на същата дата и място да са причинили по непредпализвост, в условия на независимо съпричняване с Е. Д. Е. смъртта на В.К. И. като извършили нарушения при изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, като на основание чл. 304 от НПК съдът ги оправдал по повдигнатите им от прокуратурата обвинения по чл. 123 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основанеи въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново и въззивна жалба от подсъдимия Е. Д. Е.

Въззивно наказателно от общ характер дело 245/2019 –10.30 часа
Подсъдим по процеса e: И. Н. Н. (р.1968г.)


С присъда от 26.06.2019 г. по НОХД 218/2019 Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия И. Н. Н., от гр. Русе за виновен в това, че на 08.06.2018 г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, издадено по реда на ЗКНВП, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – хероин с нето тегло 21,46 гр. на стойност 1 932,17 лева, хероин с тегло 0.21 грама на стойност 26.38 лева и метамфертамин с тегло 12,96 гр. на стойност 324 лева, всичко на обща стойност 2285, 55 лева, като разпространил чрез продажба хероин с тегло 0.21 грама на стойност 26.38 лева чрез продажба на Е. Н. Д. (жена от гр. Русе), поради което и на основанеи чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 4, вр. ал. 1, пр. 4 и пр. 5, вр. чл. 58а ал. 4 от НК, вр. чл. 55 ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК го осъдил на 3 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 212/2019 – 11.00 часа
Подсъдими по процеса са: В.Б. Й. (р.1970г.) и Д. С. Д. (р.1981г.)


Със своя присъда от 07.05.2019 г. по НОХД 435/2018 г. Окръжен съд – Велико Търново признал подсъдимия В. Б. Й. за виновен в това, че на 24.05.2016 г. на територията на обл. Велико Търново, на път I-4 (в района на село Шереметя), при управление на лек автомобил „ВАЗ 2105“, собственост на Б. Й. К. от Велико Търново, нарушил правилата за движение: чл. 6 ал. 1 от ЗДвП („Участниците в движението съобразяват своето движение с пътните знаци и пътната маркировка“), като не съобразил своето поведение със знак Г1 „Движение само направо след знака“ и М15 „Коси успордени линии“, обозначаващи площ, забранена за движение на МПС; чл. 25 ал. 2 от ЗДвП („При извършване на маневра, която е свръзана с навлизане изцяло или частично в съседна лента, водачът е длъжен да пропусне ППС, движещи се по него“); чл. 38 ал. 3 от ЗДвП („При недостатъчна ширина, завиването в обратна посока може да започне и от друга част на платното за движение, но водачът на движещото се ППС е длъжен да пропусне и попътно движещите се от лявата му страна ППС“), вследствие на което причинил по непредпазливост, в условията на независимо съпричиняване с Д. С. Д. смъртта на И. П. И. (р.1989г.) от гр. Попово и средна телесна повреда на Д. С. Д.
На основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, б „б“, вр. ал. 1, б „б“ и б „в“, вр. чл. 342 ал. 1 от НК и чл 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд го осъдил на 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание отложил с изпитателен срок от 5 години. (условно). Подсъдимият се лишава и от право да управлява МПС за срок от пет години.
Д. С. Д. в това, че по същото време и място, при управление на мотоциклет „Хонда ЦБР 1000 РР“, негова собственост, нарушил правилата за движение, като се движил със скорост 95км./ч. в нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, определещ максимално разрешена скорост за МПС от категория А при движение извън населено място – 80 км./ч., като в условията на независимо съпричиняване с В. Б. Й. причинил по непредпазливост смъртта на И. П. И. (пътувала зад Д.С. Д. на мотора) и на основание чл. 343 ал. 1 б „в“, вр. чл. 342 го осъдил на 10 месеца лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл. 343г от НК го лишил от право да управлява МПС за срок от 2 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основанеи въззивна жалба от защитника на подсъдимия В. Б. И.


Въззивно наказателно от общ характер дело 203/2019 –11.30 часа
Подсъдими по процеса са: Е. И. Б. (р. 1974г.) и Ж.М. Х. (р. 1952г.)


Със своя присъда от 09.05.2018 г. по НОХД 299/2016 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимият Е. И. Б. за виновен в това, че на 29.06.2010 г., в склад за изкупуване на черни и цветни метали на „Мултитрейд” ЕООД – гр. Велико Търново, находящ се в гр. Свищов на ул. „Отец Паисий”, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, в качеството си на управител на „Мултитрейд” ЕООД, , нарушил норми и правила по охрана и безопасност на труда -
чл. 284 ал. 1 от КТ, чл. 277 ал. 1 и ал. 2 от КТ, чл. 127 ал. 1 т. 5 от КТ, чл. 166 от Наредба 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и работно оборудване, в следствие на което и при условия на съпричиняване с пострадалия, причинил по непредпазливост смъртта на О. И. С., жител на гр. Свищов.
На основание чл. 123 ал. 1, вр. чл. 36 и чл. 54, Окръжен съд – Велико Търного го осъдил на 2 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от 3 години (условно). и го лишил от право да извършва дейности свързани с управление на отпадъци за 2 години.
Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимата Ж.М. Х. за невинна в това, на същата дата и място, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, в качестовто си в качеството си на „управител-склад” на „Мултитрейд” и орган за безопасност и здраве при работа, да е нарушила норми и правила по охрана и безопасност на труда (чл. 33 и чл. 10, ал. 1 от ЗЗБУТ), в следствие на което да е причинила по непредпазливост смъртта на О. И. С., поради което първоинстанционният съд на основание чл. 304 от НПК я оправдал по повдигнатото и от прокуратурата обвинение по чл. 123 ал. 1 от НК.
На основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново и въззивна жалба от подсъдимия Е. И. Б., в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 343/2018 г., с решение по което ВТАС изменил частично присъдата на първоинстанционния съд, като намалил наказанието на Е. И. Б. от 2 години на 10 месеца лишаване от свобода и отменил наложеното наказание лишаване от право да извършва дейности свързани с управление на отпадъци.
След протест и обжалване на решението пред ВКС, Върховният съд го е отменил и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Велико Търново.

Въззивно наказателно от общ характер дело 256/2019 – 12.00 часа
Подсъдими по процеса са: З. А. И. (р.1979г.) и Ц. М. С. (р.1994г.)


Със своя присъда от 25.06.2019 г. по НОХД 198/2019 г., Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия З. А. И. от с. Кирчево, област Ловеч за виновен в това, че в периода от 20.05.2017 г. до 02.11.2017 г. в с. Кирчево, община Угърчин, обл. Ловеч, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, без надлежно разрешение, издадено от органите по чл. 16 от ЗКНВП и в нарушение на чл. 30 и чл. 73 от същия закон, разпространил високорискови наркотични вещества – коноп и метамфетамин, като ги продал на С. А. М. от с. Галата. Р. К. Р. от с. Кирчево, М. Б. М. от с. Кирчево и ги предоставил безвъзмездно на лицата Д. Н. Д. от с. Брестница и Н. И. М. от с. Кирчево, а на 02.11.2017 г. около 01:10 часа в гр. Ловеч, в лек автомобил „Рено Сценик“, без надлежно разрешение държал с цел разпространение наркотично вещество – метамфертамин с нето тегло 10,63 грама на стойност 265,77 лева, като на същата дата в с. Кирчево държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – коноп с тегло 30 грама на стойност 180 лева и без надлежно разрешително държал прекурсори за производство на наркотични вещества.
На основание чл. 354а ал. 2, изр. 2-ро, пр. последно, т. 4, вр с ал. 1, изр. 1-во, предложение 4-то и 5-то, вр с чл. 26 ал. 1 и чл. 29 ал. 1 б „а“ и б „б“ от НК, вр. чл. 54 и чл. 58а ал. 1от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционнният съд го осъдил на 8 години лишаване от свобода при строг режим и 30 000 лева глоба, които да плати в полза на държавата.
Със същата присъда, Окръжен съд – Ловеч признал подсъдимата Ц. М. С. от гр. Троян за виновна в това, че на 02.11.2017 г. около 01.10 часа в гр. Ловеч, без надлежно разрешително държала във вътрешен джоб на яке и в дамско портмоне високорискови наркотични вещества - 1,34 грама марихуана на стойност 8,05 лева и 0,27 грама метамфетамин на стойност 6,90 лева, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предл 2, т. 1 от НК, вр. чл. 58 ал. 1 от НК я осъдил на 8 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от 3 години (условно)
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия З. А. И.

15 юли 2019 г. (понеделник)
Въззивно наказателно от общ характер дело 181/2019 –10.30 часа
Подсъдим по процеса e: Г. Й. (р.1971г.)

С присъда от 05.03.2019 г. по НОХД 1151/2018 Окръжен съд Плевен е признал подсъдимия Г. Й., гражданин на Република Румъния за виновен в това, че на 20.09.2016 г., на път I-3, Бяла-Ботевград, в с. Радомирци, обл. Плевен, на кръстовището на ул. „Васил Левски“ и ул. „Георги Димитров“, при управление на МПС – товарен автомобил марка „Ивеко Дейли“, нарушил правилата за движение по пътищата:
- чл. 21 ал. 1 от ЗДвП – „При избиране скоростта на движение, на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч.: Пътно превозно средство от категория В – в населено място до 50 км./ч., като управлявал посоченото МПС със скорост 80,3 км./ч., при условията на независимо съпричиняване с починалия А. А. А., по непредпазливост причинил смъртта на две лица – на А. А. А. и на Л. В. Г. – и двамата от село Брежаново, област Ловеч, тежка телесна повреда на П. М. С. и средна телесна повреда на В. Л. Г – и двамата от същото село. На основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, пр. 3, б „б“, пр. 1 вр. ал. 1, б „в“, вр. с чл. 342 ал. 1, пр. 3 от НК и чл. 58а ал. 1 от НК го осъдил на 3 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл. 343г. от НК лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и защитниците му.


Въззивно наказателно от общ характер дело 197/2019 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: А. Б. М. (р. 1973г.)


Със своя присъда от 05.03.2019 г., по НОХД 402/2017 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия А. Б. М. от гр. Плевен за виновен в това, че на 13.11.2014 г., в гр. Ловеч избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на „Любиком“ ЕООД – гр. Ловеч, като укритите данъчни задължения са в особено големи размери – 89 658 лева, поради което и на основание чл. 255 ал. 3, вр. чл. ал. 1 т. 2 прел. 1, т. 6 предл. 1 и 2 и т. 7 от НК, първоинстанциониият съд го осъдил на 3 години лишаване от свобода.
Със същата присъда, подсъдимият е признат за виновен и в това, че в условията на продължавано престъпление, в периода от 10.12.2014 г. до 12.12.2014 г. в гр. Ловеч, съзнателно се ползвал от преправен официален документ – акт за дерегистрация по ЗДДС, издаден от инспектор по приходите при НАП, ТД-В.Търново, офис Ловеч, поради което и на основание чл. 316 , предл. 2, вр. чл. 308 ал. 1, предл. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд определил едно общо наказание измежду постановените за отделните деяния, а именно 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от 5 години (условно).
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от посъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 372/2018 – 13.00 часа
Подсъдим по процеса е: Г. П. С. (р. 1969г.)

Със своя присъда от 02.02.2018 г., по НОХД 258/2016 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Г. П. С. за невинен в това, за времето от неустановена дата през 1997 г. до 05.01.2009 г. да е извършвал без съответното рарешение по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение разрешение, като на 17 пъти предоставил на различни лица различни суми като кредит, в общ размер на 109 500 лева, при различен лихвен процент. На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд го оправдал по повдигнатото му от Окръжна прокуратура – Велико Търново обвинение по чл. 252, ал. 1, пр. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново.


Въззивно наказателно от общ характер дело 141/2019 – 10.00 часа
Подсъдими по процеса са: Б. С. А. (р.1961г.), П. И. И. (р.1986г.) и Б.Х. М. (р. 1971г.)


Със своя присъда от 06.03.2019 г. по НОХД 735/2018 г., Окръжен съд – Русе е признал тримата подсъдими за виновни в това, че в периода от 04.04.2018-10.04.2018 г. в гр. Русе, в съучастие помежду си, Б. А и П. И. подбудили и подпомогнали Б. Х. М., в качеството му на извършител, чрез неистински документ – пълномощно, на което бил даден вид, че е подписано за упълномощител от Й. С. Й. от гр. Казанлък, с което Бейхан Х. М. бил упълномощен да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникред Булбанк“ АД, представяйки го пред служителка на банката и да направи опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323 лева, налична по банкова сметка с титуляр Й. С. Й, като документната измама е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и деянието останало недовършено по независещи от волята на дееца причини – престъпление по чл. 212 ал. 5, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 18 ал. 1.
Със същата присъда Б. С. А. и П. И. И. са признати за виновни и в това, че подбудили и подмомогнали Б. Х. М. в качеството на извършител да се ползва съзнателно пред нотариус В. А. с район на действие Районен съд – гр. Русе от неистински официален документ – лична карта, издадена на името на Й. С. Й. от гр. Казанлък, като от тях за самото и съставяне на може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага – престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5, вр. ал. 1
На основание чл. 23 от НК, чл. 58а и чл. 55 ал. 1 от НК, на подсъдимите били наложени наказания както следва: 4 години и 6 месеца лишаване от свобода за Б. С. А., които да изтърпи при първоначален строг режим и по 2 години лишаване от свобода за подсъдимите Б. Х. М. и П. И., като изпълнението на наказанията на двамата на основание чл. 66 ал. 1 от НК било отложено с изпитателен срок от четири години. (условно) Присъединил е към наказанията на тримата и наказание „пробация“ за срок от 2 години за всеки един от тях с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес и „периодични срещи с пробационен служител“
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест на Окръжна прокуратура – Русе и въззивни жалби от двама от подсъдимите.Въззивно наказателно от общ характер дело 181/2019 –10.30 часа
Подсъдим по процеса e: Г. Й. (р.1971г.)

С присъда от 05.03.2019 г. по НОХД 1151/2018 Окръжен съд Плевен е признал подсъдимия Г. Й., гражданин на Република Румъния за виновен в това, че на 20.09.2016 г., на път I-3, Бяла-Ботевград, в с. Радомирци, обл. Плевен, на кръстовището на ул. „Васил Левски“ и ул. „Георги Димитров“, при управление на МПС – товарен автомобил марка „Ивеко Дейли“, нарушил правилата за движение по пътищата:
- чл. 21 ал. 1 от ЗДвП – „При избиране скоростта на движение, на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч.: Пътно превозно средство от категория В – в населено място до 50 км./ч., като управлявал посоченото МПС със скорост 80,3 км./ч., при условията на независимо съпричиняване с починалия А. А. А., по непредпазливост причинил смъртта на две лица – на А. А. А. и на Л. В. Г. – и двамата от село Брежаново, област Ловеч, тежка телесна повреда на П. М. С. и средна телесна повреда на В. Л. Г – и двамата от същото село. На основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, пр. 3, б „б“, пр. 1 вр. ал. 1, б „в“, вр. с чл. 342 ал. 1, пр. 3 от НК и чл. 58а ал. 1 от НК го осъдил на 3 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл. 343г. от НК лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и защитниците му.


Въззивно наказателно от общ характер дело 197/2019 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: А. Б. М. (р. 1973г.)


Със своя присъда от 05.03.2019 г., по НОХД 402/2017 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия А. Б. М. от гр. Плевен за виновен в това, че на 13.11.2014 г., в гр. Ловеч избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на „Любиком“ ЕООД – гр. Ловеч, като укритите данъчни задължения са в особено големи размери – 89 658 лева, поради което и на основание чл. 255 ал. 3, вр. чл. ал. 1 т. 2 прел. 1, т. 6 предл. 1 и 2 и т. 7 от НК, първоинстанциониият съд го осъдил на 3 години лишаване от свобода.
Със същата присъда, подсъдимият е признат за виновен и в това, че в условията на продължавано престъпление, в периода от 10.12.2014 г. до 12.12.2014 г. в гр. Ловеч, съзнателно се ползвал от преправен официален документ – акт за дерегистрация по ЗДДС, издаден от инспектор по приходите при НАП, ТД-В.Търново, офис Ловеч, поради което и на основание чл. 316 , предл. 2, вр. чл. 308 ал. 1, предл. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд определил едно общо наказание измежду постановените за отделните деяния, а именно 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от 5 години (условно).
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от посъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 187/2019 –12.30 часа
Подсъдим по процеса е: Н. К. Н. (р.1979г.)


Със своя присъда от 22.04.2019 г. по НОХД 1084/2018 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Н. К. Н. от гр. Плевен за виновен в това, че на 26.11.2017 г. в град Плевен отнел чужди движими вещи – мобилен телефон, сим карта, портфейл и парична сума от 320 лева, или всички вещи на стойност 371 лева от владението на собственика В. А. Д. (мъж от гр. Плевен), без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194 ал. 1 от НК и чл. 58а ал. 1 (съкратено съдебно следствие) го осъдил на 8 месеца лишаване от свобода.
Със същата присъда, подсъдимият бил признат за виновен и в това, че през периода 26.11.2017 – 27.11.2017 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление използвал платежен инструмент – дебитна карта, издадена от Банка ДСК ЕАД, с която от различни АТМ устройства, находящи се в гр Плевен извършил теглене на парични суми в размер на общо 800 лева, без съгласието на титуляря В. А. Д., като деянието не представлява по-тежко престъпление. На основание чл. 249 ал. 1 от НК и чл. 58а ал. 1 от НК, първоинстанционният съд определил наказание от 1 година и 4 месеца лишаване от свобода за това деяние.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, съдът определил едно общо наказание, което посъдимият да изтърпи, а именно 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 отложил изпълнението на това наказание с изпитателен срок от 3 години (условно). На основание чл. 45 от ЗЗД осъдил подсъдимия да заплати сумата от 1111 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, нанесени в резултат от деянието.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 173/2019 – 13.00 часа
Подсъдими по процеса са: К. К. Б. (р.1941г.) и Х. Х. Х. (р.1953г.)

Със своя присъда от 24.04.2018 г. по НОХД 120/2016 г., Окръжен съд – Габрово е признал двамата подсъдими за виновни в това, че К. К. Б. от гр. Габрово в качеството си на изпълнителен директор на „Булстрой-СМК“ АД – гр. Габрово и Х. Х. Х. в качеството си на ръководител финансови и икономически анализи в „Бустрой СМК“ АД, избегнали установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери – общо сумата от 188 934,11 лева, от които 126 183,19 лева по ЗДДС и 62 750,82 лева по ЗКПО, като като осъществили счетоводството на „Булстрой-СМК” АД гр. Габрово в нарушение изискванията на счетоводното законодателство, затаили истина в подадени декларации - справки-декларации по ЗДДС и дневниците за продажба към тях и годишни данъчни декларации по ЗКПО.
На основание чл. 255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, т.3 и т.5, във вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал.1 от НК, Окръжен съд – Габрово осъдил всеки от двамата посъдими на по 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1, отложил изтърпяването на така определените наказания с изпитателен срок от четири години. (условно)
На основание въззивна жалба от защитника на двамата подсъдими, в в Апелативен съд – Велико Търново е образувано ВНОХД 208/2018, с решение по което въззивният съд е изменил частично присъдата на Окръжен съд – Габрово. След обжалване пред Върховния касационен съд, делото е било върнато от ВКС за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Велико Търново.

17 юни 2019 г. (понеделник)
Въззивно наказателно от общ характер дело 149/2019 –09.00 часа
Подсъдим по процеса е: Г.Б. П. (р.1990г.)

Със своя присъда от 01.04.2019 г. по НОХД 72/2018 г., Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия Г. Б. П. от от гр. Севлиево за виновен в това, че на 28.10.2016 г., около 04,22 ч. на първокласен път I-4 (София-Варна), в землището на с. Малиново, обл. Ловеч, при управление на МПС – лек автомобил „Грейт Уол Хувър 5“, собственост на В. С. Н. от гр. Ловеч, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1 от ЗДвП – движил се извън населено място със скорост от 124,30 км./ч., вместо допустимата от 90 км./ч. и по непредпазливост причинил смъртта на М.К. М. (р. 1978г.) от гр. Велико Търново и средна телесна повреда на И. З. М. (родена 1979г. от гр. В. Търново), като деянието е извършено в пияно състояние – 1,32 промила на хиляда алкохол в кръвта.
На основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, предл. 1-во, б „б“, предл. 1-во, вр. чл. 342 ал. 1, предл. 3-то от НК, вр. чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), определил наказание от 3 години лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи при общ режим.
На основание чл. 343г. от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 4 години от влизане на присъдата в сила.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия и от частните обвинители.Въззивно наказателно от общ характер дело 167/2019 –10.00 часа
Подсъдим по процеса е: М. С. М. (р.1982г.)

Със своя присъда от 27.02.2019 г. по НОХД 562/2018 г., Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия М. С. М. от от гр. Луковит за виновен в това, че в периода м. януари 2017 г. до 09.01.2018 г., в гр. Луковит, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително, издадено по ЗКНВП, разпространявал високорискови наркотични вещества – метамфетамин и коноп /марихуана/, като ги предоставял срещу заплащане на лицата Ц. С. Т., С. С. М., Д. В. Д, Е. П. В, М. Л. С., В Н. В., А. К. Л. (всичките от град Луковит), както и в това, че на 09.01.2018 г., в сервизно помещение на междустълбищната площадка между 4-ти и 5-ти етаж в обитаваната от него жилищна сграда на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Луковит, без надлежно разрешително, придобил по неустановен начин и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 78,8 грама марихуана на стойност 472,84 лева и 9.184 грама метамфетамин на стойност 229.60 лева, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.
На основание чл. 354а, ал.2, изр. 2, предл. последно, т. 4, вр. с ла.1, изр. 1-во, предл. 3-то, 4-то и 5-то, вр. чл. 26 ал. 1о т НК, първоинстанционният съд го осъдил да изтърпи 5 години лишаване от свобода при строг режим, както и да заплати глоба в размер на 20 000 лева в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура - Ловеч и въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 148/2019 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Р. Б. Д. (р.1977г.)

Със своя присъда от 02.04.2019 по НОХД 206/2019 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Р. Б. Д. от с. Бръшляница за виновен в това, че на 23.01.2019 г. на път 1106 на 1 км. от път II-34 (разклон за с. Коиловци, обл. Плевен), в местността „Биширица“ направил опит да даде подкуп (дар) – 2 броя банкноти с номинал по 20 лева и 1 банкнота с номинал 10 лева, общо сумата от 50 лева на длъжностни лица – полицейски органи – младши инспектор С. С. М., и младши инспектор В. В. П., съответно старши полицай и полицай в 02 сектор ППДММ при ЗЖУ-Плевен и младши инспектор Д. П. Д. – полицай в същия сектор, за да не извършат действие по служба – да не уведомят дежурния служител при ЗЖУ-Плевен за необходимостта от изпращане на компетентен полицейски орган, който да състави АУАН за констатирани административни нарушения по чл. 150, чл. 100 ал. 1, т. 2 и чл. 147, ал. 1 от ЗДвП на Благомир Р. Д. (р.2002г.), като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.
На основание чл. 304а, пр. 3, вр. с чл. 304 ал. 1, вр. с чл. 18 от НК, вр. чл. 373 ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4 от НК, вр. чл. 55 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на „пробация“ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години, задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок, както и безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 часа годишно за срок от 2 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура - Плевен и въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

10 юни 2019 г. (понеделник)
Въззивно наказателно от общ характер дело 129/2019 –09.30 часа
Подсъдим по процеса е: С. М. С. (р.1970г.)

Със своя присъда от 15.02.2019 г. по НОХД 98/2018 г., Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия С. М. С. от от гр. Севлиево за невиновен в това на 19.09.2016 г., около 20,25 ч., на път GAB 1165, в землището на с. Душево, община Севлиево, при управление на МПС – лек автомобил „Мерцедес Е220“ нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 2 ЗДвП, при възможността да види своевременно пострадалия на платното и след сигнал за опасност от маневрата за заобикаляне на движещия се отпред автомобил, не предприел съобразяване на скоростта, намаляването и или спиране, с цел да предотврати удара, с което по непредпазливост да е причинил смъртта на М. Х. П. от с. Душево.
На основание чл. 304 от НПК, оправдал изцяло подсъдимия по повдигнатото му от Прокуратурата обвинение за престъпление по чл. 343 ал. 1, б „в“, вр. чл. 342 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура- Плевен.


Въззивно наказателно от общ характер дело 144/2019 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. К. Д. (р.1992г.)

Със своя присъда от 13.02.2019 по НОХД 1190/2018 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия В. К. Д. от гр. Плевен за виновен в това, че на 14.06.2018 г., в гр. Плевен, умишлено умъртвил баща си К. Т. Д. (р.1961г.) (чрез нанесен удар с брадва) от гр. Плевен, като смъртта на последния настъпила на 17.06.2018 г. в УМБАЛ „Д-р Георги Стански“, поради което и на основание чл. 116 ал. 1, т. 3, вр. с чл. 115 от НК, вр. чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие) го осъдил на 10 години лишаване от свобода, което да изтърпи при строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 140/2019 –10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Ц. П. Х. (р.1990г.)

Със своя присъда от 11.02.2019 г. по НОХД 791/2018 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Ц. П. Х. от от с. Тръстеник, обл. Русе за виновен в това, че на 02.01.2018 г., на главен път I-5 Русе - Велико Търново, при управление на МПС – лек автомобил „БМВ 320И“ нарушил правилата за движение – чл. 20 ал. 1 от ЗДвП, като не контролирал непрекъснато ППС, което управлявал, в резултат на което навлязъл в лентата за насрещно движение; чл. 20 ал. 2 от ЗДвП, като управлявал автомобила със скорост от 96,8 км./ч., която не била съобразена с атмосферните условия, с което се поставил в невъзможност да намали скоростта си на движение, за да овладее ППС или да спре пред видимо препятствие – движещият се в лентата с посока на движение към гр. Бяла лек автомобил „Фиат Пунто“ и чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, като се движил със скорост 96,8 км./ч. извън населено място при максимална разрешена скорост от 90 км./ч., като в резултат на тези нарушения по непредпазливост причинил смъртта на Р. Г. Ц., чрез причиняване на тежка съчетана травма (починал на 11.01.2018 г.)
На основание чл. 343 ал. 1 б. „В“, вр. чл. 342 ал.1, пр. 3 от НК и чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд го осъдил на 2 години лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от 3 години (условно). На основание чл. 343г. от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 3 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия и от частния обвинител.


Въззивно наказателно от общ характер дело 158/2019 –11.00 часа
Подсъдим по процеса е: Д. П. П. (р.1985г.)

Със своя присъда от 09.04.2019 г. по НОХД 243/2018 г., Окръжен съд – Велико Търново признал подсъдимия Д. П. П. от гр. Левски за виновен в това, че на 24.12.2106 г., в гр. Свищов, в игрална зала „УниБет Свищов“, прокарал в обръщение пред лицето А. А. Д. – събирач на облози към „ММГ ООД УниБет“ гр. Свищов подправени парични знаци – 1 брой банкнота с номинал 50 евро, за която знаел, че е подправена.
На основание чл. 244 ал.1, чл. 54 и чл. 36 от НК, осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание, на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от три години (условно)
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 151/2019 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса e: В. Ц. М. (р. 1970г.)

Със своя присъда от 22.06.2017 г. по НОХД 373/2017 г., Окръжен съд Плевен е признал за виновен подсъдимия В. Ц. М. от гр. Славяново, обл. Плевен в това, че в гр. Плевен, в периодите 23.09.2008-12.01.2009 г. и 17.07.2008 г. – 22.04.2009 г., при изпълнение на грантов договор, проект „Възраждане на традициите на дървените играчки за трайна заетост в село Телиш“, по програма „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“, сключен между МТСП като възложител и управителя на ЕТ „Далия –Т.В.“ като бенефициент, като упълномощено лице от последната с пълномощно от 28.09.2007 – да получава пари в брой, да се разпорежда със средствата по сметките и в същата банка, да открива и закрива сметки в „ПроКредит Банк АД“ и да се разпорежда със средствата по тях, използвал не по предназначение преведените от МТСП на 26.06.2008 г. и получени от ЕТ „Далия-Т.В.“ финансови средства, предоставени от ЕС на българската държава по програма ФАР, като наредил от средствата, предоставени по гранта изплащане на сумата от 3973,5 евро по договор „Провеждане на обучение за придобиване на професионална степен по специалността „производство на дървени детски играчки“ на Сдружение „Научно-технологичен съюз – Плевен“, като наредил изплащане на сума от 6021,38 евро за положен човешки труд по договор за извършване на ремонтна дейност на дърводелска работилница и стая за почивка в село Телиш по проект на фирма „Мизия“ ООД, или средства на ЕС предоставени на Българската държава по програма ФАР на обща стойност 9958.88 евро, равностойни на 19477.88 лева.
На основание чл. 254б, ал. 1, алт. 2, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 и чл. 54 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимия на 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от три години.
На основание въззивна жалба от подсъдимия, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 400/2017 г., с присъда по което въззивният съд признал подсъдимия за невинен и оправдал по повдигнатото му от прокуратурата обвинение. На основание подаден касационен протест, делото било изпратено във ВКС, като със свое решение, Върховният съд отменил оправдателната присъда и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на ВТАС.

03 юни 2019 г. (понеделник)
Въззивно наказателно от общ характер дело 149/2019 –10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Г.Б. П. (р.1990г.)

Със своя присъда от 01.04.2019 г. по НОХД 72/2018 г., Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия Г. Б. П. от от гр. Севлиево за виновен в това, че на 28.10.2016 г., около 04,22 ч. на първокласен път I-4 (София-Варна), в землището на с. Малиново, обл. Ловеч, при управление на МПС – лек автомобил „Грейт Уол Хувър 5“, собственост на В. С. Н. от гр. Ловеч, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1 от ЗДвП – движил се извън населено място със скорост от 124,30 км./ч., вместо допустимата от 90 км./ч. и по непредпазливост причинил смъртта на М.К. М. (р. 1978г.) от гр. Велико Търново и средна телесна повреда на И. З. М. (родена 1979г. от гр. В. Търново), като деянието е извършено в пияно състояние – 1,32 промила на хиляда алкохол в кръвта.
На основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, предл. 1-во, б „б“, предл. 1-во, вр. чл. 342 ал. 1, предл. 3-то от НК, вр. чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), определил наказание от 3 години лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи при общ режим.
На основание чл. 343г. от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 4 години от влизане на присъдата в сила.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия и от частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 148/2019 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: Р. Б. Д. (р.1977г.)

Със своя присъда от 02.04.2019 по НОХД 206/2019 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Р. Б. Д. от с. Бръшляница за виновен в това, че на 23.01.2019 г. на път 1106 на 1 км. от път II-34 (разклон за с. Коиловци, обл. Плевен), в местността „Биширица“ направил опит да даде подкуп (дар) – 2 броя банкноти с номинал по 20 лева и 1 банкнота с номинал 10 лева, общо сумата от 50 лева на длъжностни лица – полицейски органи – младши инспектор С. С. М., и младши инспектор В. В. П., съответно старши полицай и полицай в 02 сектор ППДММ при ЗЖУ-Плевен и младши инспектор Д. П. Д. – полицай в същия сектор, за да не извършат действие по служба – да не уведомят дежурния служител при ЗЖУ-Плевен за необходимостта от изпращане на компетентен полицейски орган, който да състави АУАН за констатирани административни нарушения по чл. 150, чл. 100 ал. 1, т. 2 и чл. 147, ал. 1 от ЗДвП на Благомир Р. Д. (р.2002г.), като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.
На основание чл. 304а, пр. 3, вр. с чл. 304 ал. 1, вр. с чл. 18 от НК, вр. чл. 373 ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4 от НК, вр. чл. 55 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на „пробация“ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години, задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок, както и безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 часа годишно за срок от 2 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура - Плевен и въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

27 май 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 129/2019 –09.30 часа
Подсъдим по процеса е: С. М. С. (р.1970г.)

Със своя присъда от 15.02.2019 г. по НОХД 98/2018 г., Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия С. М. С. от от гр. Севлиево за невиновен в това на 19.09.2016 г., около 20,25 ч., на път GAB 1165, в землището на с. Душево, община Севлиево, при управление на МПС – лек автомобил „Мерцедес Е220“ нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 2 ЗДвП, при възможността да види своевременно пострадалия на платното и след сигнал за опасност от маневрата за заобикаляне на движещия се отпред автомобил, не предприел съобразяване на скоростта, намаляването и или спиране, с цел да предотврати удара, с което по непредпазливост да е причинил смъртта на М. Х. П. от с. Душево.
На основание чл. 304 от НПК, оправдал изцяло подсъдимия по повдигнатото му от Прокуратурата обвинение за престъпление по чл. 343 ал. 1, б „в“, вр. чл. 342 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура- Плевен.


Въззивно наказателно от общ характер дело 60/2019 – 10.00 часа
Подсъдими по процеса са: П. Б. И. (р. 1955 г. ), Р. Р. Б. (1963г.) и Н. К. И. (р.1969г.)

Със своя присъда от 08.10.2018 г., по НОХД 152/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимите П. Р. И. и Р. Р. Б. за невинни в това, за времето от 12.30 ч. до 14.00 ч. на 23.09.2011 г. на главен път Е 70 на изхода на гр. Русе в посока гр. Варна, в качеството си на длъжностни лица – полицейски органи – младши автоконтрольори I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ на ОДМВР – Русе, осъществяващи административно контролна дейност, в съучастие като съизвършители, по време на пътна полицейска проверка на С. Д. Д. (румънски гражданин), да са поискали и приели от него дар, който не им се следва – 20 евро, с левова равностойност 39.12 лева, за да не извършат действие по служба – да не съставят акт за установяване на административни нарушения по чл. 179 ал 3. т. 4 от ЗДвП, по чл. 182 от ЗДвП и по чл. 183, ал .4, т. 7 от ЗДвП.
Със същата присъда, П. Р. И. е признат за невинен и в това, на 15.09.2011 г. да е поискал и приел от С. Д. Д. дар, който не му се следва – 100 румънски леи, с левова равностойност 45,52 лева, за да не извърши действие по служба – да не му състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 182 ал. 1 т. от ЗДвП.
Със същата присъда, Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Н. К. И. за невинен в това, на 23.09.2011 г., около 10.30 ч., на главен път E-85 между 7-ми и 9-ти километър в посока гр. Русе, гр. Бяла, в качеството си на длъжностно лице – полицейски орган, полицай, младши автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ при сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ на ОД на МВР гр. Русе, осъществяващ административно контролна дейност, по време на извършване на пътна полицейска проверка на С. Д. Д. да е поискал и приел от същия дар, който не му се следва – сума от 100 румънски леи, с левова равностойност от 45,52 лева, за да не извърши действие по служба – да не състави акт за установява на административно нарушение по чл. 179 ал. 3, т. 4 от ЗДвП.
На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Русе оправдал тримата подсъдими по повдигнатите им от Прокуратурата обвинения по чл. 302, т. 1 вр. чл. 301 ал. 1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.


Въззивно наказателно от общ характер дело № 125/2019 -11.00ч.
Подсъдим по процеса е: Д. Р. Р. (р.1978г.)

Със своя присъда от 05.03.2019 г. по НОХД 70/2019 г., Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия Д. Р. Р. от гр. Велико Търново, за виновен в това, че на 02.06.2018 г., около 16.15 часа, на път 1-4 София – Варна, в землището на с. Малиново, Ловешка област, при управление на МПС – лек автомобил „Нисан Кашкай“, собственост на И. П. С., от гр. Дебелец, с посока на движение гр. София, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 42 ал. 2 от ЗДвП и чл. 43 т. 4 от ЗДвП и като не осигурил достатъчно странично разстояние между управлявания от него автомобил и изпреварвания автомобил „Джип Чероки“, управляван от Д. Г. Г. от гр. Разград, при навлизането в пътната лента за насрещно движение, създал опасност за движещия се по нея лек автомобил „Фиат Седичи“, управляван от Т. С. Д. от гр Габрово, не се върнал безпрепятствено в напуснатата лента, при което последвал удар между управлявания от него и изпреварвания автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на Т. С. Д. (р. 1973г.) от гр. Габрово и две средни телесни повреди на Г. Т. Д. от гр Габрово (дете на 5 години).
На основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3 б „б“, предл 1, вр. чл. 342 ал. 1, предл. 3 от НК, врл ч. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), осъдил първоинстанционният съд осъдил подсъдимия на 3 години лишаване от свобода, което изпъление на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от 5 години (условно)
На основание чл. 343г от НК лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 4 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от частния обвинител.


Въззивно наказателно от общ характер дело 117/2019 – 12.00 часа
Подсъдим по процеса е: М. Р. К. (р. 1977г.)

Със своя присъда от 14.01.2019 г., по НОХД 697/2018 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия М. Р. К. за виновен в това, че на 27.06.2013 г. в Русе, като управляващ и представляващ юридическото лице „Техгруп“ ЕООД – гр. Русе, потвърдил неистина в две писмени декларации, които по силата на чл. 50 ал. 1, т. 3 и чл. 51, ал. 1 т. 1 от ЗОП (отм.) се дават на орган на власт за удостоверяване истиността на някои обстоятелства, като пред дирекция Природен парк „Русенски лом“ декларирал неистински обстоятелства по отношение на реализиран оборот на дружеството за последните три години от изпълнението на дейности, сходни с предмета на обществената поръчка, за която кандидатствал, както и по отношение на информация относно изпълнените от участника договори с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която представил оферта.
На основание чл. 313 ал. 1, вр. чл. 78а от НК, първоинстанционният съд освободил подсъдимия от наказателна отговорност, като вместо това му наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лева.
Подсъдимият е признат за невинен по останалата част от обвинението на Прокуратурата за извършено престъпление по чл. чл.248„а” ал.5 (изм.), вр. ал.3(изм.) пр.1, вр. ал.2 (изм.) пр.1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест на Окръжна прокуратура – Русе и въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

20 май 2019 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 148/2019 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Р. Б. Д. (р.1977г.)

Със своя присъда от 02.04.2019 по НОХД 206/2019 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Р.Б. Д. от с. Бръшляница за виновен в това, че на 23.01.2019 г. на път 1106 на 1 км. от път II-34 (разклон за с. Коиловци, обл. Плевен), в местността „Биширица“ направил опит да даде подкуп (дар) – 2 броя банкноти с номинал по 20 лева и 1 банкнота с номинал 10 лева, общо сумата от 50 лева на длъжностни лица – полицейски органи – младши инспектор С. С. М., и младши инспектор В. В. П., съответно старши полицай и полицай в 02 сектор ППДММ при ЗЖУ-Плевен и младши инспектор Д. П. Д. – полицай в същия сектор, за да не извършат действие по служба – да не уведомят дежурния служител при ЗЖУ-Плевен за необходимостта от изпращане на компетентен полицейски орган, който да състави АУАН за констатирани адм

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР