В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Достъп до обществена информация
Декларации
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Пресслужба    Бюлетин  
 

11 юли 2018 г. (сряда)

Въззивно наказателно от общ характер дело 225/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса e: А. К. К. (р. 1952г.)


Със своя присъда от 03.04.2017г. по НОХД 109/2016 Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия А. К. К. от гр. Габрово за невиновен в това през периода от началото на м. август 2009 до края на 2014 г. в гр. Габрово да е извършвал по занятие банкови сделки без разрешение, както следва:
- На М. С. на два пъти да е дал общо 20 000 лева заем, за които да е получил 10 450 лева лихва.
- На К. Р. да е дал 3000 лева заем, за които да е получил 900 лева лихва.
- Т. Н. да е дал на два пъти общо 6000 лева заем, за които да е получил общо 540 лева лихва,
всички заеми на обща стойност 29 000 лева, като с това да е причинил на заемополучателните значителни имуществени вреди на обща стойност 11 890 лева и да е получил значителни неправомерни доходи на същата стойност.
На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд го оправдал по повдигнатото му обвинение по чл. 252, предл. 1 и 2, вр. ал. 1 от НК.
На основание въззивен протест на Окръжна прокуратура Габрово, в Апелативен съд – Велико Търново бил образувано ВНОХД 183/2017 г., по което въззивният съд постановил присъда, с която отменил тази на ОС-Габрово и вместо това признал подсъдимият за виновен в това, че през периода от началото на месец август 2009 г. до началото на 2011 г. в гр. Габрово е извършвал по занятие банкови сделки без разрешение, за които се изисква такова, като предоставил заеми на лицата М. С. на два пъти в общ размер 20 000 лева, на К. Р. 3 000 лева и на Т. Н. на два пъти в общ размер 6 000 лева, поради което и на основание чл.252 ал.1 във вр. с чл.36 и чл.54 НК му наложил наказание 3 години лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от три години (условно)
След обжалване на присъдата, делото е било изпратено във Върхновния касационен съд, който със свое решение отменил присъдата на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

09 юли 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 207/2018 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: А. Х. А. (р.1945г.)


Със своя присъда от 02.04.2018 г., по НОХД 46/2017 г. Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия А.Х. А. за виновен в това, че в условията на продължавано престъпление, като пълномощник и представляващ „Джамо комерс“ ЕООД, с. Скалско, община Дряново и като пълномощник и представляващ „Декана“ ЕООД гр. Габрово, избегнал установяването и плащането на данъчни задължния в особено големи размери, както следва:
- От „Джамо комерс“ ЕООД за 2008 г. корпоративен данък в размер на 3 727,58 лева и ДДС в размер на 3 528,7 лева; за 2009 г. – корпоративен данък в размер на 18 652,10 лева и ДДС в размер на 70 651,89 лева; за 2010 – корпоративен данък в размер на 2092,29 лева и ДДС в размера на 7925,33 лева.
- От „Декана“ ЕООД за 2010 г. корпоративен данък в размер на 42 929,03 лева и ДДС в размер на 66 693,70 лева; за 2011 год. корпоративен данък в размер на 21 588,51 лева и ДДС в размер на 43 177,02 лева; за 2012 г. корпоративен данък в размер на 10 347,30 лева и ДДС в размер на 20 694,60 лева, като не подал пред ТД на НАП офис гр. Габрово за посочените данъчни периоди данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС, а в подадената Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2008 г., за „Джамо комерс“ ЕООД от 31.03.2009 г., затаил истината, като декларирал занижен финасов резултат, като общият размер на избегнатия за установяване и неплатен корпоративен данък е 99 336,81 лева, а ДДС – 212671,24 лева, или общо за двете дружества – сумата от 312 008,05 лева.
На основание чл. 255, ал. 3, вр. с ал. 1 т. 1 и т. 2 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 3 години лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал.1 от НК отложил изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от пет години (условно).
На основание чл. 45 от ЗЗД, осъдил подсъдимия да заплати на държавата сумата от 312 008,05 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резулат от престъплението.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 215/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: E. М. Г. (р.1959г.)


Със своя присъда от 03.05.2018 г., по НОХД 450/2017 г. Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Е.М. Г. за виновен в това, че в периода от 03.05.2007г. до 30.09.2012 г. в гр. София, в с. Ясен, община Плевен, в с. Опанец, община Плевен и в гр. Плевен, противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел и пазил – сумата от 150 000 евро, на стойност 293 374,5 лева, собственост на четири лица (две от които починали преди началото на съдебното производство), получена от него в качеството на техен пълномощник, като обсебването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.
На основание чл. 206 ал. 4, вр. ал. 1 от НК, и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд е осъдил подсъдимия на 7 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим.
На основание чл.206 ал. 4 от НК, вр. чл. 37 ал. 1, т. 3 от НК, постановил конфискация в полза на държавата на част от притежаваните от подсъдимия Емил М. Г. имоти, а на основание чл. 45 от ЗЗД постановил подсъдимият да заплати сумата от по 29 337,45 лева на две лица и от по 58674,9 лева на четири лица (пострадали или техни наследници), конституирани като граждански ищци, като сумите следва да се заплатят като компенсация за причинените на последните неимуществени вреди в резултат на престъплението. На основание чл. 206 ал. 4 от НК, вр. чл. 37 ал. 1, т. 6 и т. 7 от НК, подсъдимият е лишен и от правото да заема държавна и обществена длъжност или да упражнява дейност, свързана с пазене и управление на чуждо имущество за срок от 7 години от влизане на присъдата в сила.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 205/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: С. Д. Д. (р.1961г.)


Със своя присъда от 30.09.2016 г. по НОХД 141/2015 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия С. Д. Д. от гр. Варна за невинен в това за времето от 11.04.2010 г. до 03.12.2010 г. в гр. Варна и на 03.12.2010 г. в гр. Велико Търново да е държал повече от три археологически обекта по смисъла на чл. 146 от Закона за културното наследство, които не били идентифицирани и регистрирани като движими археологически обекти – монети и монетовидни предмети по съответния ред, съгласно параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН, а именно: 464 археологически обекта (монети и фрагмент от монета, предимно гръцки и римски) на обща стойност 22 791 лева, като два от обектите (две старогръцки монети на стойност от 120 и 150 лева) представляват национално богатство по смисъла на чл. 54 ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Велико Търново оправдал подсъдимия по повдигнатото му обвинение по чл. 278 ал. 6, приложение 2 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Въззивно наказателно от общ характер дело 177/2018 – 11.30 часа
Подсъдими по процеса са: Л. Б. М. (р. 1988г.) и М. А. О. (р.1982г.)


Със своя присъда от 10.01.2018 г. по НОХД 1060/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимите Л. Б. М. от гр. Плевен (като извършител) и М. А. О. от с. Згалево (като подбудител и помагач), отнели чужда движима вещ – златно колие 14 карата, 25 грама – на стойност 1750 лева, от собственика В. М. Б. (жена от гр. Плевен), с намерение противозаконно да го присвои, като употребили за това сила и грабежът представлява опасен рецидив. На основание чл. 199 ал. 1, т. 4,вр. с ал.1 алт. 1, вр. с чл. 29, ал. 1 б „А“ и б „Б“, вр. чл. 20, ал. 2 (по отношение на Латин Б. М. ) и чл. 20 ал. 3 и 4 (по отношение на Мирослав А. О.), вр. чл. 54 от НК, първоистанционният съд определил наказания от по 10 години лишаване от свобода за всеки от двамата подсъдими, които наказания да се изтърпят при първоначален строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби от двамата подсъдими.

Въззивно наказателно от общ характер дело 237/2018 – 12.00 часа
Подсъдим по процеса e: И. И. И. (р.1978г.)


Със своя присъда от 13.04.2018 г. по НОХД 170/2018 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия И. И. И. от гр. Долни Дъбник за виновен в това, че:
- На 16.05.2017 г. в гр. Плевен дал дар – подкуп – банкнота с номинал 50 лева на длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение – полицейски органи в I-во РПУ-Плевен – старши полицай П. Е. К. и старши полицай Ж. Ц. Ж., за да не извършат действия по служба – осигуряване на обществения ред, предотвратяване и оказване на съдействие при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия – да бъдат уведомени служители на сектор КАТ-ПП-ОД-МВР-Плевен за извършване на проверка по ЗДвП за употреба на алкохол с техническо средство на И. И., като водач на л. а. „Опел Астра“, поради което и на основание чл. 304а вр. чл. 54 от НК и чл. 58а от НК ОС-Плевен го осъдил на 4 години лишаване от свобода за това деяние, както и да заплати 1000 лева в полза на държавата.
- На същата дата и място съзнателно се ползвал от неистински документ – гръцко свидетелство за управление на МПС пред длъжностни лица – полицейски служители от I-во РПУ-Плевен, старши полицай П. Е. К., старши полицай Ж. Ц. Ж. и мл.автоконтрольор в сектор КАТ-ПП-ОДМВР-Плевен, като от него, за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, пр. 5, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а от НК, първоинстанционният съд определил наказание от 2 години лишаване от свобода за това деяние.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК, ОС-Плевен наложил на подсъдимия И. И. И. едно общо нказание, а именно 4 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим, както и да заплати 1000 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

02 юли 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 208/2018 – 09.30 часа
Подсъдими по процеса са: К. К. Б. (р.1941г.) и Х.Х. Х. (р.1953г.)

Със своя присъда от 24.04.2018 г. по НОХД 120/2016 г., Окръжен съд – Габрово е признал двамата подсъдими за виновни в това, че К. К. Б. от гр. Габрово в качеството си на изпълнителен директор на „Булстрой-СМК“ АД – гр. Габрово и Х. Х. Х. в качеството си на ръководител финансови и икономически анализи в „Бустрой СМК“ АД, избегнали установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери – общо сумата от 188 934,11 лева, от които 126 183,19 лева по ЗДДС и 62 750,82 лева по ЗКПО, като като осъществили счетоводството на „Булстрой-СМК” АД гр. Габрово в нарушение изискванията на счетоводното законодателство, затаили истина в подадени декларации - справки-декларации по ЗДДС и дневниците за продажба към тях и годишни данъчни декларации по ЗКПО.
На основание чл. 255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, т.3 и т.5, във вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал.1 от НК, Окръжен съд – Габрово осъдил всеки от двамата посъдими на по 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1, отложил изтърпяването на така определените наказания с изпитателен срок от четири години. (условно)
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от защитника на двамата подсъдими.

Въззивно наказателно от общ характер дело 192/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: В. Д. Д. (р.1990г.)

Със своя присъда от 19.04.2018 г., по НОХД 117/2018 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия В. Д. Д. от гр. Луковит за виновен в това, че на 26.05.2017 г. в 21.20 ч., в гр. Луковит, област Ловеч, ул „Димитър Талев“ 2 на банкомат АТМ, собственост на „УниКредитБулбанк“ АД, използвал платежен инструмент – банкова карта, без съгласието на титуляра на картата, като деянието не представлявала по –тежко престъпление, поради което и на основание чл. 249 ал. 1, предл. 1 от НК, вр. с чл. 58 ал. 4 (съкратено съдебно следствие), вр. чл. 55 ал. 1. т. 1 от НК, при наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, първоинстанционният съд осъдил подсъдимия на 8 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 169/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Х. П. М. (р.1950г.), А. И. С. (р.1963г.) и В. И. Г. (р.1960г.)

Със своя присъда от 07.02.2018 г. по НОХД 741/2017 г., Окръжен съд – Русе признал подсъдимите Х. П. М. (управител и изпълнителен директор на „Порт Булмаркет“ ЕООД – Русе), А. И. С. (Инспектор „здраве и безопасност на работата“ в „Порт Булмаркет“ ЕООД) и В. И. Г. („водач мотокар“ в „Порт Булмаркет“ ЕООД“) за виновни в това, че на 23.03.2015 г., в гр. Русе, при условията на независимо съпричиняване помежду си, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност причинили по непредпазливост смъртта на Д. П. П. (назначен по трудов договор на длъжност „талиман“ в „Порт Булмаркет“ ЕООД ), поради което и на основание чл. 123 ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд осъдил:
- Х. П. М. на 1 година лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от 3 години (условно)
- А. И. С. на 2 години лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 отложил с изпитателен срок от 5 години. (условно)
- В. И. Г. на 1 година лишаване от свобода, чието изтърпяване отложил с изпитателен срок от 3 години. (условно)
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимите.
(Смъртта на Д. П. П. е настъпила при извършване на товарно-разтоварни работи и маневри в слад за метали, закрито хале, стопанисвано от „Порт Булмаркет“ ЕООД, при маневра с челен товарач-мотокар тип „Калмар ДСД250-12ЛБ“, управляван от В.И. Г.)


Въззивно наказателно от общ характер дело 224/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: А. Х. М. (р. 1973г.)


Със своя присъда от 04.05.2018г. постановена по НОХД 139/2018 , Окръжен съд – Велико Търново признал подсъдимия А. Х. М. за виновен в това, че на 19.02.2017 г. , около 02.30 ч. в гр. Свищов, на ул. „Дунав“, до бензиностанция, собственост на „Ани 62“ ЕООД, в качеството си на длъжностно лице и контролен орган – старши полицай в група „Охранителна полиция“ в Районно управление – гр. Свищов при ОДМВР – гр. Велико Търново, поискал и получил дар от Т. И. Т. (мъж от гр. Левски) – сумата от 40 лева, за да не извърши действие по служба – да не състави актове за установени административни нарушения, допуснати от Т. И. Т., А. А. Т, Р. Р. С и З. З. Б. по чл. 137а ал. 1 от ЗДвП – не използвали обезопасителни колани съответно за пътуване и управление на лек автомобил „Рено 19“, с каквито посоченото МПС е фабрично оборудвано, както на Т. И. Т. за нарушение по чл. 31 ал. 2 от ЗБЛД – не подал в срок от 30 дни заявление за издаване на нова лична карта, тъй като собствената му лична карта към посочената дата била невалидна.
На основание чл. 302 т. 1, пр. 6, вр с чл. 301 ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл.58а от НК(съкратено съдебно следствие), Окръжен съд – Велико Търново определил наказание от 2 години лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66 ал.1 от НК отложил с изпитателен срок от 4 години (условно), както и да заплати 2000 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново и въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 211/2018 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: С. Н. С. (р.1968г.)

Със своя присъда от 15.03.2017 г. по НОХД 395/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия С. Н. С. от гр. Русе за невинен в това, че в периода от 09.03.2007 г. до 08.06.2012 г. включително. в гр. Русе, в качеството си на управител на „Лубрика“ ООД –гр. Русе, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с производството на смазочни материали в химическата промошленост от посоченото дружество, да е нарушил разпоредбите на ЗЗБУТ, Наредба № 11 от 27.12.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера; Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; Наредба № I-209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № Із-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар; Инструкция за безопасна работа с продукта n-Хексан издадена на основание чл.101 ал.2 т.2 и т.4 от Наредба №7/23.09.1999г и Лист за безопасност на материала, с което да е причинил смъртта на Д. Ж. С. (р.1953г.)
На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд оправдал подсъдимия изцяло по повдигнатото му обвинение по чл. 123, ал.1 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе.

Въззивно наказателно от общ характер дело 152/2018 – 13.30 часа
Подсъдим по процеса е: Б.А. Д. (р.1962г.)


Със своя присъда от 09.10.2017 г. по НОХД 421/2017г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Б. А. Д. от гр. Русе за виновен в това, че в периода 13.03.2013-26.03.2013г. във Федерална Република Германия, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил над 12 тона в „ИТБ-БГ“ ЕООД – гр. Варна, умишлено не положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество – влекач „Ман“, модел 18-433 FLS, собственост на „ИТБ- БГ“ ЕООД и от това последвало разпиляване на имущетвото – товарният автомобил престанал да бъде на разположение на дружеството, в резултат на което на „ИТБ-БГ“ ЕООД била нанесена щета в размер на 29 760 лева.
На основание чл. 219, ал. 3, вр. с ал. 1, чл. 36 и чл. 54 от НК, подсъдимият бил осъден на 2 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 29 760 лева, представляващи обезщетение за нанесените на дружеството имуществени вреди, ведно с полагащата се законна лихва, считано от датата на деликта до окончателното и изплащане.
На основание въззивна жалба от подсъдимия, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 515/2017 г, с решение по което въззивният съд потвърдил присъдата на Окръжен съд – Русе. Същото решение било обжалвано пред Върховния касационен съд, който го отменил и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на ВТАС.

18 юни 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 187/2018 – 10.00 часа
Подсъдими по процеса са: М. И. М. (р.1993г.) и В. М. М. (р.1985г.)


Със своя присъда от 12.03.2018 г. по НОХД 1230/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимите М. И. М. и В. М. М. (и двамата от с. Глава, обл. Плевен) за виновни в това, че:

1. На 24.04.2017 г. в с. Глава, обл. Плевен, в съучастие помежду си като извършители, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнели чужди движими вещи – 2 мобилни телефона и СИМ-карта - всички вещи на обща стойност 74 лева, от владението на собствениците Е. Т. Д. и М. Г. Ц., без съгласието на последните, с намерението противозаконно да ги присвоят. На основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд определил наказание от по 3 години лишаване от свобода за всеки от подсъдимите за това деяние.

2. На 24.04.2017 г., в 10.54 ч., в гр. Искър, обл. Плевен, в съучастие като извършители, използвали платежен инструмент – дебитна карта, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД, на името на М. Г. Ц. (мъж от с. Глава), без съгласието на нейния титуляр, като изтеглили общо сумата от 60 лева от АТМ-устройство, като извършеното не съставлява по тежко престъпление, поради което на основание чл. 249 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 от НК, осъдил всеки от двамата подсъдимия на по 2 години лишаване от свобода и глоба в размер на 120 лева.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимите да изтърпят едно общо наказание измежду наложените за двете деяния, а именно по 3 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и да заплатят по 120 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби от подсъдимите.


Въззивно наказателно от общ характер дело 110/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: П. С. С. (р. 1965г.)


Със своя присъда от 02.10.2017 г. по НОХД 310/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия П. С. С. от гр. Силистра за виновен в това, чe на 02.05.2014 г., в района на гр. Сливо поле, обл. Русе, в интервала км. 20+230 до 20+290 по път II-21 град Русе – град Силистра, при управление на МПС – бус, марка „Мерцедес Спринтер“, модел 316 CDI, собственост на ЕТ „Хари-3-Х.Х.“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 1 от ЗДвП – „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато ППС, които управляват“, при което причинил по непредпазливост смърт на повече от едно лице – Д. С. П. от гр. Силистра (р.1940г.) и И. Г. М. от гр. Тутракан (р.1940г.), както и средни телесни повреди на повече от едно лице – на Р. С. К. (жена от гр. Русе, р. 1967г.), Р. Г. Д. от (жена от с. Айдемир, р. 1989г.), Й. Й. С. от гр. Русе (мъж от гр. Русе, р. 1991г.), А. Г. П. (жена от гр. Монтана, р. 1958г.), Р. И. С. (мъж от гр. София, р. 1934г.) и В. В. Н. (момиче от гр. Русе, р. 2006 г.).
На основание чл. 343 ал. 4 /изм/, вр. ал. 3, б „б“, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 2 ал. 2 от НК, чл. 54 и чл. 58а ал.1 от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд му наложил наказание в размер на 3 години и 4 месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „общ“ режим.
На основание чл. 343г., вр. чл. 343 ал. 4 от НК и чл. 37 ал. 1 т. 7 и чл. 49 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от пет години.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 6000 лева на И. Й. С. от гр. Русе като обезщетение за претърпените от гражданския ищец неимуществени вреди в резултат от престъплението ведно със законната лихва.
Делото е образувано по въззивни жалби от подсъдимия и от частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 192/2018 – 11.30 часа
Подсъдим по процеса е: В. Д. Д. (р.1990г.)


Със своя присъда от 19.04.2018 г., по НОХД 117/2018 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия В. Д. Д. от гр. Луковит за виновен в това, че на 26.05.2017 г. в 21.20 ч., в гр. Луковит, област Ловеч, ул „Димитър Талев“ 2 на банкомат АТМ, собственост на „УниКредитБулбанк“ АД, използвал платежен инструмент – банкова карта, без съгласието на титуляра на картата, като деянието не представлявала по –тежко престъпление, поради което и на основание чл. 249 ал. 1, предл. 1 от НК, вр. с чл. 58 ал. 4 (съкратено съдебно следствие), вр. чл. 55 ал. 1. т. 1 от НК, при наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, първоинстанционният съд осъдил подсъдимия на 8 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от подсъдимия.

13 юни 2018 г. (сряда)

Въззивно наказателно от общ характер дело 151/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: И. Н. М. (р. 1963г.)


Със своя присъда от 10.04.2017 г. г. по НОХД 38/2016, Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия И. Н. М. от гр. София за невинен в това на 14.03.2013 г. около 19.00 в гр. Габрово на ул. „Брянска“ 30, като технически ръководител на строежа на изпълнителя „Топлик“ ООД гр. София по проект „Зелени инвестиции на енергийна ефективност в 13-етажна административна сграда“ да е причинил смъртта на Боряна Х. Б. от гр. Габрово (р. 1979г.), поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност – да е нарушил Заповед № 1 от 27.12.2012 г. за спиране на строежа поради лоши климатични условия, издадена от В. П., упражняваща строителен надзор на обекта, част от строителните книжа, с което да нарушил чл. 163 ал. 1 от ЗУТ и след това, при извършвания монтаж на скеле тип „Мато 1“ да не е спазил изискванията на Ръководство за монтаж от производителя, с което да е нарушил чл. 87 ал. 1 от Наредба № 2 от 22.03.2004 и в резултат на това, при влошаване на климатичните условия, изразяващо се в бурен вятър, конструкцията се отделила от сградата и неукрепена (съгласно изискванията за ветрово осигуряване) дъска се отделила от скелето и при падането си причинила несъвместими с живота травми на пострадалата.
На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Габрово оправдал подсъдимия по повдигнатото му от прокуратурата обвинение по чл. 123 ал. 1 от НК
На основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Габрово, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 294/2017, по което на 01.12.2017 г. въззивният съд се произнесъл с решение, с което потвърдил изцяло присъдата на Окръжен съд – Габрово като правилна и законосъобразна.
След внесен касационен протест пред Върховния касационен съд било образувано к.д. 82/2018, с решение по което ВКС отменил решението на Апелативен съд – Велико Търново и върнал решението за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

11 юни 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 177/2018 – 09.30 часа
Подсъдими по процеса са: Л. Б. М. (р. 1988г.) и М. А. О. (р.1982г.)

Със своя присъда от 10.01.2018 г. по НОХД 1060/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимите Л. Б. М. от гр. Плевен (като извършител) и М. А. О. от с. Згалево (като подбудител и помагач), отнели чужда движима вещ – златно колие 14 карата, 25 грама – на стойност 1750 лева, от собственика В. М. Б. (жена от гр. Плевен), с намерение противозаконно да го присвои, като употребили за това сила и грабежът представлява опасен рецидив. На основание чл. 199 ал. 1, т. 4,вр. с ал.1 алт. 1, вр. с чл. 29, ал. 1 б „А“ и б „Б“, вр. чл. 20, ал. 2 (по отношение на Латин Б. М. ) и чл. 20 ал. 3 и 4 (по отношение на М. А. О.), вр. чл. 54 от НК, първоистанционният съд определил наказания от по 10 години лишаване от свобода за всеки от двамата подсъдими, които наказания да се изтърпят при първоначален строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби от двамата подсъдими.


Въззивно наказателно от общ характер дело 138/2018 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: Г. С. Г. (р. 1989г.)
(второ заседание, първото е отложено по молба на защитник)


Със своя присъда от 04.01.2018 г., по НОХД 530/2017 г., Окръжен съд – Ловеч признал подсъдимия Г. С. Г. от с. Слатина, обл. Ловеч за виновен в това, че на 30.09.2016 г., около 20.40 ч. на околовръстен път II-35, движейки се в посока гр. Троян, при управление на лек автомобил „Мерцедес Ц220“, негова собственост, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20, ал. 2, изр. 2 от ЗДвП – въпреки задължението си като водач да намали скорстта и да спре при възникване опасност за движението – наличие на пешеходци на пътното платно, не спрял и по непредпазливост причинил смъртта на Т. Е. И. (р. 2003г.) от с. Хлевене, обл. Ловеч, като след деянието е избягал от местопроизшествието.
На основание чл. 343 ал. 3, предл. 5, вр. с ал. 1, б „в“, вр. с чл. 342, ал. 1, предл 3 от НК, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд е осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл. 343г, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и неговия защитник и от частния обвинител и нейния повереник.


Въззивно наказателно от общ характер дело 171/2018 – 10.00 часа
Подсъдими по процеса са: Р. К. С. (1975г.) и Н.Т. Х. (1965г.)


Със своя присъда от 12.09.2017 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимият Р. К. С. с помощта на Н. Т. Х. избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 111 146, 04 лева, от които по ЗДДС – 90 104,04 лева и по ЗКПО – 21 042,35 лева на „ИЛ КОМЕРС” ЕООД като Р. К. С.
1. Съставил и използвал счетоводни документи с невярно съдържание – дневници за покупки на „ИЛ КОМЕРС” ЕООД – В. Търново, съставени на основание чл. 124 ал. 2 от ЗДДС при представяне на информация пред органите по приходите – ТД НАП – В. Търново, като отразила в тях фактури за неполучени в действителност от „ ИЛ КОМЕРС” ЕООД – В. Търново облагаеми доставки от шест различни търговски дружества.
2. Потвърдил неистина в справки-декларации по ЗДДС на „ИЛ КОМЕРС” ЕООД, подадени по реда на чл. 125 от ЗДДС, като декларирала в раздел Б „Данни за упражнено право на данъчен кредите”, че на „ИЛ КОМЕРС” е начислен ДДС по доставките в общ размер на 90 175,44 лева по фактури за неполучени в действителност облагаеми доставки.
3. Приспаднал неследващ се данъчен кредит по посочените фактури за неполучени в действителност от „ИЛ КОМЕРС” ЕООД облагаеми доставки в размер на 90 175, 44 лева за 12 отделни подпериода.
4. За финансовата 2007 г. избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по чл. 93 от ЗКПО в размер на 21 042, 35 лв., като потвърдила неистина в подадената пред ТД НАП – В. Търново годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
На основание чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6, пр. 1 и пр. 2 и т. 7, вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26, чл. 36 и чл. 54 от НК Окръжен съд – Велико Търново е осъдил подсъдимия на 3 години лишаване от свобода, което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 4 години (условно).
Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимата Н. Т. Х. за невинна да е извършила в съучастие с Р.К.С. горепосочените деяния, поради което и на основание чл. 304 от НПК я е оправдал по повдигнатото и от Окръжна прокуратура – Велико Търново обвинение по чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6, пр. 1 и пр. 2 и т. 7, вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26 от НК.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново.


Въззивно наказателно от общ характер дело 168/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: Е. Г. К. (р. 1998г.)

Със своя присъда от 27.03.2018 г., по НОХД 127/2018 г., Окръжен съд – Ловеч признал подсъдимия Е. Г. К. от гр. Угърчин за виновен в това, че на 23.09.2017 г., около 22:30 часа, в град Угърчин, Ловешка област, умишлено умъртвил П.Б. Б. от същия град, като убийството е на лице, намиращо се в безпомощно състояние, поради което и на основание чл. 116 ал. 1, т. 5, вр. с чл. 115 и чл. 54 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд го осъдил да изтърпи 12 години лишаване от свобода при първоначен строг режим.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 182/2018 – 11.00 часа
Подсъдими по процеса са: И. А. Д. (р. 1982г.) и Н. И. Д. (р.1988г.)

Със своя присъда от 12.03.2018 г., по НОХД 811/2017 г., Окръжен съд – Русе признал подсъдимия И. А. Д. от гр. Бяла, обл. Русе за виновен, в това, че:
1. В периода м. ноември 2015 – 17.02.2016 г., в гр. Бяла, обл. Русе, засял и отглеждал 56 броя растения от вида на конопа – марихуана със суха листна маса и нетно тегло 960 грама, със съдържане на ТХК – 2,5 тегловни процента на обща стойност 5 760 лева, в нарушение на установените в ЗКНВП правила, поради което и на основание чл. 354в, ал. 1 и чл. 54 ал.1 от НК, първоинстанционният съд определил наказание от 2 години лишаване от свобода.
2. В периода 15.02.2016 – 17.02.2016 г., в гр. Бяла, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 1001,7 гр. марихуана със съдържание на ТХК от 5,2 до 20 тегловни процента, на обща стойност 6010,7 лева, като разпространил от нея на Н. И. Д. 0,125 грама на стойност 0,75 лева, поради което и на основание чл. 354а ал.1, пр. 4 и пр. 5, вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 ал. 1 от НК го осъдил на 2 години лишаване от свобода.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, съдът групирал така наложените наказания, като определил едно общо в размер на 2 години лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от 4 години (условно).
Със същата присъда, Окръжен съд – Русе признал подсъдимия Н. И. Д. от с. Белцов за виновен в това, че в периода 15.02.2016 – 17.02.2016 г., в гр. Бяла, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, без надлежно разрешително придобил от И. А. Д. високорискови наркотични вещества – марихуана с тегло 0,125 грама и държал общо 26,26 грама мариухана на обща стойност 157,7 лева. На основание чл. 354а ал. 5, вр. с ал. 3, пр. 1 и пр. 2, т. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 и чл. 54 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд го осъдил да заплати 1000 лева глоба в полза на държавата, като го оправдал по първоначалното повдигнатото му от прокуратурата обвинение по чл. 354а ал. 3 от НК

Въззивно наказателно от общ характер дело 20/2018 – 11.30 часа
Подсъдимa по процеса e: Н. Б. (р.1959г.)


Със своя присъда от 29.09.2016 г. по НОХД 95/2016 г. Окръжен съд Ловеч е признал подсъдимата Н. Б. (р. 1959г.) за виновна в това, че на 22 април 2015 г. в гр. Тетевен, Ловешка област, в отделение „АГ” при МБАЛ „Д-р Ангел Пешев” ЕООД – гр. Тетевен, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – упражняване на медицинска професия, при водене на раждане от Н. И. Г. от с. Глогово, обл. Ловеч, съгласно Наредба 19 и Медицински стандарт „Акушерство и гинекология” , като дежурен лекар, акушер-гинеколог с призната специалност по акушерство и гинекология, нарушила чл. 80 от Закона за здравето във връзка с Правилата за добра медицинска практика – Медицински стандарт „Акушерство и гинекология”, утвърден с Наредба 19, като:
- Въвела парентерално (вътрешно) лекарствения продукт „Окситоцин” с голяма концентрация и форсирала въвеждането му на родилката Наташка И. Г. (Нарушение на глава XI, т.1.2.10 от Наредбата)
- Не проследила състоянието на родилката и не разпознала наличието на състояние „тесен таз и съмнение за пелви-фетална диспропорция” (Нарушение на глава XII, т. 2.2.5.8 и т. 2.2.5.8.8 от Наредбата),
като причинила по непредпазливост смъртта на З. П. Г. (р. 2015г, дете на родилката), поради което и на основание чл. 123, ал. 1, предл. 2-ро от НК, първоинстанционният съд определил наказание 2 години лишаване от свобода за Н. Б., изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил условно с изпитателен срок от три години. На основание чл. 37, ал. 1, т. 7, предл. 1 от НК, ОС-Ловеч постановил подсъдимата да бъде лишена от право да упражнява лекарска професия за срок от 2 години.
Срещу така постановената присъда в ОС-Ловеч са постъпили въззивни жалби от подсъдимата и от частните обвинители, чрез техните процесуални представители, на основание на които в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 380/2016 г., по което въззивният съд на 29.03.2017 г. постановил решение, с което изменил присъдата на ОС-Ловеч само в частта за наложеното й наказание „лишаване от право да упражнява лекарска професия” за срок от две години от влизане на присъдата в сила, вместо което Апелативен съд - Велико Търново я лишава от правото да упражнява лекарска професия като акушер-гинеколог за срок от две години, считано от влизане на присъдата в сила.
След обжалване на решението пред Върховният касационен съд, ВКС постановил решение, с което отменил решението на Апелативен съд – Велико Търново и върнал делото за разглеждане от друг състав на същия съд.

28 май 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 152/2018 – 13.30 часа
Подсъдим по процеса е: Б. А. Д. (р.1962г.)

Със своя присъда от 09.10.2017 г. по НОХД 421/2017г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Б. А. Д. от гр. Русе за виновен в това, че в периода 13.03.2013-26.03.2013г. във Федерална Република Германия, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил над 12 тона в „ИТБ-БГ“ ЕООД – гр. Варна, умишлено не положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество – влекач „Ман“, модел 18-433 FLS, собственост на „ИТБ- БГ“ ЕООД и от това последвало разпиляване на имущетвото – товарният автомобил престанал да бъде на разположение на дружеството, в резултат на което на „ИТБ-БГ“ ЕООД била нанесена щета в размер на 29 760 лева.
На основание чл. 219, ал. 3, вр. с ал. 1, чл. 36 и чл. 54 от НК, подсъдимият бил осъден на 2 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 29 760 лева, представляващи обезщетение за нанесените на дружеството имуществени вреди, ведно с полагащата се законна лихва, считано от датата на деликта до окончателното и изплащане.
На основание въззивна жалба от подсъдимия, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 515/2017 г, с решение по което въззивният съд потвърдил присъдата на Окръжен съд – Русе. Същото решение било обжалвано пред Върховния касационен съд, който го отменил и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на ВТАС.

(Пълният текст на мотивите по НОХД 421/2017 на ОС-Русе можете да видите тук)

21 май 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 149/2018 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: М. Р. П. (р. 1988г.)


Със своя присъда от 13.02.2018 г., по НОХД 621/2017 г., Окръжен съд – Ловеч признал подсъдимия М. Р. П. от гр. Тетевен за виновен в това, че на 05.06.2017 г., около 20.30 ч., в горски дол, разположен в дясно на улица Соколска на кв. „Острец“ , гр. Априлци, обл. Ловеч, с особена жестокост – нанасяйки с голяма сила множество удари с ръце и крака по тялото на Т. Г. Я. (р. 1953г.) от с. Табашка, общ. Севлиево, умишлено умъртвил същия, като смъртта е настъпила по особено мъчителен за убития начин, изразяващ се в значителни болки и страдания от причинените му съчетани гръдно-коремна и лицева травми, травматичен шок, кръвозагуба и аспирация на кръв.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, вр. с чл. 115 от НК, чл. 54 от НК, Окръжен съд – Ловеч осъдил подсъдимия на 18 години лишаване от свобода, което наказание, на основание чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), редуцирал с 1/3 до 12 години лишаване от свобода, които да се изтърпят при първоначален строг режим.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати на Я. Г. Я., Ц. Г. Я, И. Г. Я. и П. Г. Я сумата от по 40 000 лева за всеки от тях поотделно, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 139/2018 – 10.30 часа
Подсъдими по процеса са: Р. Г. М. (р. 1989г.), Д. И. П. (р.1991г.) и М. Н. Д. (р. 1996г.)


Със своя присъда от 13.03.2018 г. по НОХД 14/2018, Окръжен съд - Габрово е признал подсъдмия Р. Г. М. от гр. Габрово за виновен в това, че на 28.06.2017 г. в гр. Габрово, за времето от 20.00 до 20.10 часа, в борова гора до ПМГ „Акд. Иван Гюзелев“ в гр. Габрово, в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително по ЗКНВП, разпространил високорисково наркотично вещество – коноп (марихуана) с общо тегло 13,9 грама, на стойност 83,48 лева, чрез продажби на М. Н. Д. и Д. И. П. от гр. Габрово (престъпление по чл. 354а ал.1, изр. 1, предл. 5 алт. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК), както и за виновен в това, че на 28.06.2017 г., в гр. Габрово, около 23.30 ч., в района на ул. „Климент Охридски“, без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал в себе си високорисково наркотично вещество – коноп (марихуана), с общо нето тегло 2,789 грама, на обща стойност 16,74 лева (престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2, алт. 1, т. 1, предл. 1 от НК), като на основание чл. 23 ал. 1 от НК и при условията на чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), определил едно общо наказание за подсъдимия, измежду определените за двете деяния, а именно 3 години лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от 5 години (условно), както и да заплати 5000 лева глоба в полза на държавата.
Със същата присъда, подсъдимите Д. И. П. и М. Н. Д. са признати за виновни в това, че на 28.06.2017 г. , без надлежно разрешително по ЗКНВП, придобили от Р. Г. М. и държали в управлявани от тях леки автомобили високорисково наркотично вещество – коноп (марихуана) (престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК), като подсъдимият М. Н. Д. е признат за виновен и в това, че на 28.06.2017 г. в гр. Габрово, около 21.15 ч., по ул. „Любен Каравелов“, управлявал МПС – лек автомобил „БМВ“, след употреба на наркотичното вещество канабис, установена по надлежния ред, чрез техническо средство (престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК), поради което и при условията на чл. 58а от НК, Окръжен съд – Габрово определил наказание от 8 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим и 2000 лева глоба за Д. И. П, а по отношение на М. Н. Д. определил на основание чл. 23 ал. 1 от НК едно общо наказание за двете деяния, а именно 8 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал.1 отложил с изпитателен срок от три години (условно), 2000 лева глоба и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия Д. И. П.


Въззивно наказателно от общ характер дело 138/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Г. С. Г. (р. 1989г.)


Със своя присъда от 04.01.2018 г., по НОХД 530/2017 г., Окръжен съд – Ловеч признал подсъдимия Г. С. Г. от с. Слатина, обл. Ловеч за виновен в това, че на 30.09.2016 г., около 20.40 ч. на околовръстен път II-35, движейки се в посока гр. Троян, при управление на лек автомобил „Мерцедес Ц220“, негова собственост, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20, ал. 2, изр. 2 от ЗДвП – въпреки задължението си като водач да намали скорстта и да спре при възникване опасност за движението – наличие на пешеходци на пътното платно, не спрял и по непредпазливост причинил смъртта на Т. Е. И. (р. 2003г.) от с. Хлевене, обл. Ловеч, като след деянието е избягал от местопроизшествието.
На основание чл. 343 ал. 3, предл. 5, вр. с ал. 1, б „в“, вр. с чл. 342, ал. 1, предл 3 от НК, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд е осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл. 343г, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и неговия защитник и от частния обвинител и нейния повереник.

14 май 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 119/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: Т. Р. Р. (р. 1991г.)

Със своя присъда от 31.01.2018 по НОХД 759/2017, Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Т. Р. Р. от гр. Русе за виновен в това, че на 29.04.2014 г., в гр. Русе, при управление на МПС – лек автомобил „Киа Рио“ нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл. 21 ал. 1 от ЗДвП – „При избиране на скоростта на движение, на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч.: категория В, населено място – 50 км/ч., като управлявал лекия автомобил в населено място със скорост от 80 км./ч., в резултат на което и в условията на независимо съпричиняване с И. Д. Д., по непредпазливост причинил смъртта на Р. К. Д.
На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, пр. 1, вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 и чл. 58а, ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд – Русе осъдил подсъдимия на 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 4 години (условно).
На основание чл. 343г, вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 2 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.


Въззивно наказателно от общ характер дело 131/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: С. М. М. (р. 1983г.)

Със своя присъда от 12.03.2018 г. по НОХД 62/2018, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия С. М. М. от гр. Дебелец, общ. Велико Търново за виновен в това, че като водач на лек автомобил „Лексус“, като след бил спрян за проверка от служители на Участък Килифарево към РУМВР-Велико Търново, дал подкуп – банкнота от 100 лева, седем банкноти от 20 лева и банкнота от 10 лева – общо сумата от 250 лева на В. Й. М., Д. С. А и Л.М.И., в качеството им на полицейски органи – мл. инспектори в Участък Килифарево, при изпълнение на служебните им задължения по контрол на пътното движение, за да не извършат действие по служба – да не съставят на подсъдимия акт за установено административно нарушение за това, че управлявал лекия автомобил без задължително включени къси или дневни светлини през деня, без поставен обезопасителен колан, както и без да притежава свидетелство за управление на МПС – нарушения на чл. 70 ал. 3, чл. 137а, ал. 1 и чл. 150 от ЗДвП.
На основание чл. 304а, предл. 3, алт. 2, вр. с чл. 304, ал. 1, предл 3, алт. 2 от НК, вр. чл. 36, чл. 54 и чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, както и да заплати 1000 лева глоба в полза на държавата.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

30 април 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 115/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: И. И. И. (р. 1993г.)


Със своя присъда от 26.01.2018 по НОХД 761/2017, Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия И. И. И. от гр. Полски Тръмбеш за виновен в това, че на 19.01.2016 г., в с. Ботров, обл. Русе, на ул. „Георги Димитров“, при управление на МПС – товарен автомобил „Пежо Експерт“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20, ал. 2, изр. 2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на А.М. С., (р.1966г.), поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б „в“, вр. чл. 342, ал., пр. 3 от НК, чл. 54 ал. 1 и чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд – Русе го осъдил на 2 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от четири години (условно).
На основание чл. 343г от НК, Окръжен съд – Русе лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 2 години.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и от частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 388/2017 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса е: Л. Й. К. (р. 1996г.)

Със своя присъда от 05.06.2017 г. по НОХД 514/2016, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия Л. Й. К. за виновен, в това, че на 07.11.2015 г. в гр. Славяново, Плевенска обл., около 07.00 часа, на път PVN 2145 при управление на МПС – лек автомобил „Тойота 4 Рънър“, собственост на Й. Г. К. от гр. Плевен, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 1 и чл. 20 ал. 2 от ЗДвП и като не изпълнил задължението си да контролира непрекъснато превозното средство, което управлявала и задължението си да съобрази скоростта си на движение с атмосферните условия и със състоя нието на пътя (мъгла, мокър асфалт, завой с десен вираж и отрицателен наклон), за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, като движейки се със скорост около 40км./ч., загубил контрол над управлявания от него автомобил, който поднесъл, преминал през лентата за насрещно движение, напуснал пътното платно и ударил намиращия се край пътя С. А. М. от с. Бръшляница, обл. Плевен, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта му.
На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. с чл. 54 ал. 1, т. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така наложеното наказание с тригодишен изпитателен срок (условно).
Със същата присъда и на основание чл. 343г от НК, подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от 1 година и 6 месеца.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от частните обвинители и от защитника на подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело 110/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: П. С. С. (р. 1965г.)


Със своя присъда от 02.10.2017 г. по НОХД 310/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия П. С. С. от гр. Силистра за виновен в това, чe на 02.05.2014 г., в района на гр. Сливо поле, обл. Русе, в интервала км. 20+230 до 20+290 по път II-21 град Русе – град Силистра, при управление на МПС – бус, марка „Мерцедес Спринтер“, модел 316 CDI, собственост на ЕТ „Хари-3-Х.Х.“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 1 от ЗДвП – „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато ППС, които управляват“, при което причинил по непредпазливост смърт на повече от едно лице – Д. С. П. от гр. Силистра (р.1940г.) и И. Г. М. от гр. Тутракан (р.1940г.), както и средни телесни повреди на повече от едно лице – на Р. С. К. (жена от гр. Русе, р. 1967г.), Р. Г. Д. от (жена от с. Айдемир, р. 1989г.), Й. Й. С. от гр. Русе (мъж от гр. Русе, р. 1991г.), А. Г. П. (жена от гр. Монтана, р. 1958г.), Р. И. С. (мъж от гр. София, р. 1934г.) и В. В. Н. (момиче от гр. Русе, р. 2006 г.).
На основание чл. 343 ал. 4 /изм/, вр. ал. 3, б „б“, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 2 ал. 2 от НК, чл. 54 и чл. 58а ал.1 от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд му наложил наказание в размер на 3 години и 4 месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „общ“ режим.
На основание чл. 343г., вр. чл. 343 ал. 4 от НК и чл. 37 ал. 1 т. 7 и чл. 49 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от пет години.
Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 6000 лева на И. Й. С. от гр. Русе като обезщетение за претърпените от гражданския ищец неимуществени вреди в резултат от престъплението ведно със законната лихва.
Делото е образувано по въззивни жалби от подсъдимия и от частните обвинители.

23 април 2018 г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 109/2018 – 09.30 часа
Подсъдим по процеса е: Т. М. М. (р. 1983 г.)


Със своя присъда от 09.02.2018 г. по НОХД 1210/2017, Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Т. М. М. от с. Мало Конаре, обл. Пазарджик за виновен в това, че на 05.06.2015 г., на главен път I-3, гр. Бяла – гр. Ботевград, на км. 80+992, местност нежовец, близо до гр. Плевен, при управление на МПС – лек автомобил, марка „БМВ 745“, нарушил правилата за движение по пътищата, установени в ЗДвП, а именно чл. 21 ал. 2 от ЗДвП („При избиране скоростта на движение на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта: За МПС от категория „В“, извън населено място – 90км./ч.“), като управлявал посоченото МПС със скорост 120 км./ч. и по непредпазливост причинил смъртта на Д. Г. В. от с. Гривица, обл. Плевен, като след деянието направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия.
На основание чл. 343а, ал. 1 б „б“, вр. чл. 343, ал. 1 б „в“, вр. чл. 342 ал. 1, чл. 54 и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимия на 8 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изтърпяването на това наказание с изпитателен срок от три години (условно). На основание чл. 343 г. от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от осем месеца.
Делото в Апелатнвен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от частните обвинители.


Въззивно наказателно от общ характер дело 97/2018 – 10.00 часа
Подсъдим по процеса е: Л. А. Д. (р.1996г.)


Със своя присъда от 19.01.2018 г. по НОХД 339/2017г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Л. А. Д. от гр. Велико Търново за виновен в това, че на 05.01.2017 г. в гр. Велико Търново по непредпазливост причинил смъртта на Х. С. Д. (р.1969г.) от гр. Велико Търново, в следствие на умишлено нанесена на 05.01.2017 г. в гр. Велико Търново, ул. „Венета Ботева“,( чрез нанасяне на удар с юмрук в главата, който го повалил на земята) тежка телесна повреда, изразяваща се св тежка черепномозъчна травма, с вътрешно черепни кръвоизливи, мозъчна контузия и оток, довели до постоянно разстройство на здравето, опасно за живота.
На основание чл. 124, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 128, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, Окръжен съд определил наказание от 4 години и 6 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.58а ал. 1 от НК редуцирал с една трета до
3 години лишаване от свобода.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК, съдът отложил изпълнението на така определеното наказание с максималния изпитателен срок от 5 години. (условно).
На основание чл. 45 от ЗЗД, подсъдимият е осъден да заплати 100 000 лева на частния обвинител и граждански ищец Р. Х. Н., представляващи обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди в резултат на деянието, в едно със законната лихва.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Въззивно наказателно от общ характер дело 101/2018 – 10.30 часа
Подсъдим по процеса e: И. П. Х. (р. 1991г.)

Със своя присъда от 01.12.2017 г. по НОХД 15/2017, Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия И. П. Х. от с. Градница, община Севлиево за виновен в това, че на 18.09.2016 г. на път I-4 при км. 114, в посока гр. София, при управление на МПС – собствения си лек автомобил, марка БМВ 320 Д, нарушил правилата за движение по пътищата, предвидени в чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, като превишил максимално допустимата за този участък от пътя /извън населено място/ и за управляваното от него МПС от категория „В“ скорост от 90 км./ч., като се движил със скорост 112 км./ч. и, както и чл. 25 ал. 1 от ЗДвП, като преди да предприеме маневра изпреварване, не се убедил, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат пред него – мотоциклет, марка „ЗОНГШЕН“, без регистрационен номер, управляван от Н. Й. Б. от с. Ветринци, общ. Велико Търново, без регистрационен номер, причинявайки по този начин смъртта на водача Н. Й. Б.
На основание чл. 343 ал. 1, б „в“, вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3, вр. с чл. 36 и чл. 54 НК, Окръжен съд – Велико Търново му наложил наказание 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от четири години (условно).
На основание чл. 343г. от НК, вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 30 месеца.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

02 април 2018г. (понеделник)

Въззивно наказателно от общ характер дело 54/2018 – 09.30 часа
Подсъдими по процеса са: В. С. С. (р. 1975г.) и Й. В. Б. (р. 1966г.)


Със своя присъда от 27.11.2017 г. по НОХД 6 /2017 г. Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимите В.С. С. и Й. В. Б. за виновни в това, че на 22-ри срещу 23-ти април 2015 г., в село Парчевци, общ. Габрово, в съучастие помежду си (В. С. като извършител, Й. Б. като помагач), без надлежно разрешително по ЗКНВП, произвели с цел разпространение – високорисково наркотично вещество – 4,29 грама метаамфетамин на стойност 107,2 лева с 54% съдържание на наркотичен компонент, като Й. В. Б. подмомогнал В.С. С., като набавил средства като предоставил електрически котлон и стая в жилището си за произвеждане на описаното наркотично вещество, като след това държали с цел разпространение от същото наркотично вещество – В. С. С. – 3,99 грама на стойност 100,05 лева, а Й. В. Б. – 0.06 грама, на стойност 1,5 лева – престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 1 и 4, вр. чл. 20 от НК
Със същата присъда В. С. С. е признат за виновен и за това, че на същата деата държал прекурсори, съоръжения и материали за производство на метамфетамин – четири стъклени шишенца, 348,22 милилитра йод, вентилаторна батерия, 29,62 грама червен фосфор, 897,61 грама натриева основа, 911,71 милилитра натриева основа, 110 милилитра солна киселина, 920 милилитра толуол, три фунии, сива електронна везна, част от пластика, част от сламка, две полиетиленови пликчета и две парчета от пластики – престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 2, вр. изр. 1, предл. 4 от НК.
На основание чл. 23 ал. 1 от НК ОС - Габрово определил по едно общо наказание за извършените от двамата деяния – 3 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и 20 000 лева глоба в полза на държавата за В. С. С. и 2 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и 5000 лева в полза на държавата за Й. В. Б.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби на двамата подсъдими.

Въззивно наказателно от общ характер дело 82/2018 – 11.00 часа
Подсъдим по процеса е: Е.С. Б. (р. 1993г.)

Със своя присъда от 20.12.2017 г. по НОХД 731/2017 г. Окръжен съд - Русе е признал подсъдимият Е. С. Б. от с. Нова Черна, област Силистра за виновен в това, че на 28.05.2016 г. на път III с. Николово – с. Червена вода, двете в Област – Русе, в землището на с. Николово, в района на км. 4+800, при управление на МПС – лек автомобил „БМВ 320И“, нарушил правилата за движение по чл. 20 ал. 1 от ЗДвП – след като бил длъжен, не контролирал непрекъснато превозното средство, което управлявал и чл. 20 ал. 2 от ЗДвП – като водач на ППС, не съобразил скоростта на движение с релефа на местността и конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, с което допуснал по непредпазливост причиняването на средни телесни повреди на две лица – на П. Ц. С. и С. Н. И., както и смъртта на Е. Е. Ю., настъпила на 30.05.2016 г..
На основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3 б „б“, пр. 1, вр. ал. 1 б „в“, пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1 пр. 3 и чл. 54 и чл.

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР