В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Бюджет
Защита на личните данни
Достъп до обществена информация
Декларации
Други
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Контакти    Приемни дни  
 

Ръководството на Апелативен съд Велико Търново обявява приемни дни за срещи с граждани, които ще се провеждат от началото на месец февруари 2016 г., всеки първи и трети четвъртък от месеца, във времето от 16.00 до 17.00 часа.

Целта на приемните дни е да се повиши доверието на гражданите в съдебната власт, като се осигури възможността да получат компетентни и точни отговори на поставените от тях въпроси, както и чрез оказване на съдействие при съществуващи проблеми, свързани с администрирането на съда.
Срещите ще се провеждат само след предварително устно или писмено заявление, подадено не по-късно от деня (сряда), предхождащ приемния ден. Желателно е в заявлението да се посочат накратко въпросите, които ще бъдат поставени за обсъждане в рамките на приемния ден.

Писмените заявления могат да се подават:
- на място в Съдебната палата на ул. „Васил Левски” 16, ет. 3, регистратура.
- на e-mail: vtas@abv.bg
- чрез пощенска или куриерска услуга на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Васил Левски” 16, Апелативен съд Велико Търново.
- Устни запитвания за среща в приемния ден може да се направят на тел. 062/600 732
След подаване на заявлението, на посочения в него адрес, електронна поща или телефон, гражданите ще бъдат уведомявани за времето, в което може да се осъществи срещата с председателя на Апелативен съд Велико Търново в зависимост от графика на постъпилите до този момент заявки.

Желаещите да се включат в приемния ден на Председателя, следва да имат предвид разпоредбите на Закона за съдебната власт, съгласно които съдиите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становища по дела, които не са им възложени. Целта на срещите не е да се коментират въпроси, свързани с решаването на делата по същество, което би било в нарушение както на ЗСВ, така и на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Срещите задължително се провеждат в присъствието на съдебен служител, определен от Председателя.

Не се осъществява прием на лица, които са страни по висящи дела в Апелативен съд Велико Търново, разглеждани от състав, включващ Председателя на съда.

 5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР