В АПЕЛАТИВЕН СЪД
елико Търново
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност
Структура
Съдебен район
ОС В. Търново
ОС Габрово
ОС Ловеч
ОС Плевен
ОС Русе
Деловодство
График на делата
Електронно дело
Справки по дела
Решени дела
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове
Пресслужба
Новини
Бюлетин
Дела с обществен интерес
Видеоразпределение на дела
Архив
Годишен доклад
Достъп до обществена информация
Декларации по ЗПУКИ
Свободни работни места
Полезно
Списък на вещите лица
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обяви
Контакти
Приемни дни
 Пресслужба    Новини  
 Новини

18.01.2018
След близо 40 години стаж в съдебната система, съдия Поликсена Георгиева напусна Апелативен съд – Велико Търново поради пенсиониране.


Считано от 18.01.2018 г., г-жа Поликсена Димитрова Георгиева, съдия в Апелативен съд – Велико Търново, бе освободена от длъжност поради навършване на пределната възраст за пенсиониране. Решението за нейното освобождаване бе взето от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165 ал. 1, т. 1. от ЗСВ.
На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б „а“ от ЗСВ и по предложение на г-н Янко Янев, адм.ръководител и председател на Апелативен съд – Велико Търново, Съдийската колегия на ВСС поощри съдия Георгиева с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Г-жа Полискена Георгиева има 40 години и 2 месеца стаж в съдебната система. Съдийската си кариера е започнала през 1978 година като младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново. След прослужените 2 години и 8 месеца като младши съдия, започва работа като съдия в Районен съд – Елена. В продължение на 4 години и 10 месеца е пътувала всеки ден от Велико Търново до Елена, където не само е разглеждала наказателни и граждански дела, но е изпълнявала и нотариална и съдебно-изпълнителска дейност.
От месец юни 1985 г. е била преместена в Районен съд – Велико Търново, където е работила до 1991 година като съдия, зам-преседател и в последствие и председател на ВТРС.
От месец юли 1991 г. до края на 1998 г., г-жа Георгиева е била съдия в Окръжен съд – Велико Търново и зам.-председател на същия съд.
От началото на 1999 г. до настоящия момент, тя бе съдия в Апелативен съд – Велико Търново, като е част от гражданското и търговското отделение почти от самото създаване на съда през 1998 г.
Г-жа Георгиева има репутация на изключително дисциплиниран, опитен и отговорен съдия, стриктно следящ процесуалните срокове. Показателна за това е статистиката за възложените и дела през последните три години, като 97% от тях са били решени в тримесечен срок, а 94% от съдебните актове по дела, по които е била докладчик са потвърдени при касационната проверка от Върховния касационен съд.
През продължителната си работа в органите на съдебната власт, тя няма налагани наказания, в Комисията по професионална етика не са получавани сигнали срещу нея и няма информация за нарушения на Кодекса за етично поведение на бъгларските магистрати по други поводи.
01.12.2017
Съдия Лидия Чобанова поощрена със златен почетен знак от Висшия съдебен съвет и специален плакет от председателя на Апелативен съд – Велико Търново
 


След 25 години стаж в съдебната система, от 01.12.2017 г. съдия Лидия Чобанова е освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник председател“ на Апелативен съд – Велико Търново, както и от длъжността „съдия“ на основание чл. 165 ал. 1, т. 1 от ЗСВ (пенсиониране при навършване на 65 години)
Решението за нейното освобождаване бе гласувано на заседание на Съдийската колегия на ВСС на 07.11.2017 г., като на същото заседание и на основание чл. 303, ал.2, т.2, б „а“ от ЗСВ е взето решение Висшият съдебен съвет да поощри съдия Чобанова с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Предложението за това поощрение е направено от г-н Янко Янев, адм.-ръководител и председател на Апелативен съд – Велико Търново, след получено положително становище от Комисията по професионална етика при ВТАС.
Също така, в качеството си на председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-н Янев връчи специален плакет на г-жа Чобанова в знак на благодарност за дългогодишната и безупречна работа като съдия, зам.-председател и ръководител на гражданското отделение на съда.
Г-жа Лидия Петкова Чобанова има 42 години юридически стаж. Завършила е Юридическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ през 1975 г. Стажът и като стажант-съдия преминава в Окръжен съд – София, а след приключването му работи последователно като юрисконсулт и адвокат към Адвокатска колегия – гр. Ловеч и Адвокатска колегия – гр. Велико Търново.
Работата си като съдия започва в началото на 1992 г. в Районен съд – Велико Търново. От 1993 г. до 1998 г. е съдия в Окръжен съд – Велико Търново, а от 04.05.1998 г. е избрана за съдия в Апелативен съд – Велико Търново, като по този начин става един от първите седем съдии в състава на новосъздадения съд.
От 2004 г. г-жа Чобанова е зам.-председател на Апелативен съд – Велико Търново, като заема ръководната длъжност до пенсионирането си. Като ръководител на гражданското отделение на съда през последните 13 години, ролята и за постигнатите днес много добри резултати в бързината и качеството на правораздаването на това отделение е огромна.
За нейният висок професионализъм като съдия е показателен фактът, че 95% от съдебните актове, по дела, по които е била докладчик през последните три години са били потвърдени при инстанционния контрол от ВКС, а 89% от тези дела са били решени в тримесечен срок.
През продължителната си работа в органите на съдебната власт, съдия Чобанова няма наложени наказания, а в Комисията по професионална етика никога не са получавани сигнали срещу нея за нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
29.11.2017
Системният администратор на Апелативен съд – В. Търново бе отличен със служебна благодарност и грамота.


Системният администратор на Апелативен съд – Велико Търново, г-н Светослав Данчев бе отличен със „Служебна благодарност и грамота“ със заповед на г-н Янко Янев, административен ръководител и председател на съда.
Благодарствената грамота бе връчена лично от г-н Янев на проведено на 28.11.2017 г. Общо събрание на съдиите и съдебните служители.
Г-н Данчев бе отличен за проявения от него висок професионализъм при участието му в дейността на работните групи, създадени с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет за изготвяне на проектите на нормативни актове по глава 18а от Закона за съдебната власт. („Удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма“).
Г-н Светослав Данчев е системен администратор в Апелативен съд – Велико Търново от 2005 г. Освен проявявания висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения в Апелативен съд – Велико Търново ,той многократно е участвал активно в изработване на проекти, касаещи съдебната власт като цяло, като е представлявал и страната ни при международни срещи на експертите по комуникация от страните членки на Европейската мрежа на съдебните съвети.
През 2012 г., г-н Данчев беше избран за „съдебен служител на годината“ от Националното сдружение на съдебните служители в България.

13.11.2017
Съдии от Испания посетиха съдилищата във Велико Търново и Горна Оряховица


Трима съдии от Кралство Испания бяха гости на Окръжен съд – Велико Търново в рамките на едноседмично посещение по програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Г-жа Кармен Мартинез Перза от съда в гр. Алхесирас, г-жа Лорена Родригез-Сердано от съда в гр. Кордоба и г-жа Беатрис Миранда от съда в гр. Дон Бенито (обл. Бадахос) бяха посрещнати от ръководството на ВТОС на 6 ноември 2017 г., като домакините бяха подготвили интензивна и разнообразна програма за времето на техния престой до 13 ноември. Съдиите от Испания бяха запознати с общите принципи на работата на съдебната система в България, организацията на работа в Окръжен съд – Велико Търново и особеностите на гражданското и наказателното производство от специални презентации, подготовени от г-жа Теодорина Димитрова, адм.-ръководител-председател на ВТОС, г-жа Ивелина Солакова, зам.-председател на ВТОС и ръководител на гражданското отделение и г-жа Искра Пенчева, съдия в Окръжен съд – Велико Търново. В рамките на програмата, гостите имаха възможност да наблюдават и съдебни заседания по първоинстанционни и въззивни граждански и наказателни дела в Окръжен съд – Велико Търново и Районен съд – Велико Търново.
Още в първия ден на своето посещение, г-жа Перза, г-жа Родригез и г-жа Миранда бяха приети от ръководителите на Районен съд – Велико Търново и Апелативен съд – Велико Търново.
Г-н Янко Янев, адм.-ръководител и председател на ВТАС ги запозна с историята на апелативните съдилища в България, със структурата на апелативен район Велико Търново, с особеностите на въззивното производство, както и тези на административния контрол върху съдилищата от апелативния район. Гостите проявиха интерес и към начините на взаимодействие на съдилищата с широката общественост и медиите. Гостите споделиха, че са възхитени от добрите отношения между съдиите както в рамките на отделните съдилища, така и между съдиите от различните инстанции.
На 08.11.2017 г., съдиите от Испания посетиха и Районен съд – Горна Оряховица, където бяха посрещнати от г-жа Павлина Тонева, адм.-ръководител и председател на ГОРС. Те бяха особено впечатлени от т.нар. „синя стая“, с която съдът разполага, като бяха подробно запознати с начина на използването и от г-жа Златина Личева, съдия в ГОРС. „В Испания все още няма практика за използването на подобни специализирани зали за работа с деца. Впечатлени сме и със сигурност ще направим съответните предложения по въвеждането на подобни „сини стаи“ в Испания, когато се върнем“, споделиха гостите.
В рамките на програмата, чуждестранните съдии се срещнаха и с прокурори от трите прокуратури във Велико Търново (Районна, Окръжна и Апелативна), а г-н Христо Орманджиев ги запозна на място с работата на Областната служба „Изпълнение на наказанията“.
„Съдиите разполагат с добри условия за работа, помислено е много за различни удобства за гражданите. Създадена е добра организация на работата, служителите са дисциплинирани и делата се администрират и разглеждат бързо. Между нашата и вашата система има доста прилики, има и различия. Общото впечатление, с което оставаме е това, че България разполага с по-малко средства за съдебната система, отколкото Испания, но те очевидно се влагат по по-добър начин“, обобщи впечатленията на гостите г-жа Миранда по време на заключителната среща в Окръжен съд на 10.11.2017 г.
Освен с органите на съдебната власт във Велико Търново, съдиите от Испания имаха възможност да се запознаят и с историческите забележителности на старата столица и с архитектурно-музейния резерват „Арбанаси“.
 

26.04.2017

На 21 април от 10.00 часа се проведе годишното отчетно събрание на Великотърновския апелативен съд. Докладът бе изнесен от административния ръководител – председател на ВТАС г-н Янко Янев, който направи резюме на основните показателни в отчетния доклад с визуална презентация за гостите.


Специални гости на събранието бяха зам.-председателят на Върховен касационен съд г-н Красимир Влахов, апелативният прокурор и административен ръководител на Апелативна прокуратура Велико Търново г-н Огнян Басарболиев, г-н Георги Чемширов, административен ръководител - председател на Административен съд - Велико Търново и г-н Валери Ставрев, секретар на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.
На отчетното събрание присъстваха около 60 магистрати, сред които съдиите от Апелативен съд Велико Търново, председателите и зам-председателите на петте окръжни съдилища и председателите на двадесетте районни съдилища в апелативния район.
Апелативен съд - Велико Търново получи висока оценка за свършената през годината работа от страна на зам.-председателя на ВКС, съдия Влахов. "Този доклад е изключително подробен, изключително аналитичен, изключително точен. Той показва, че е съхранена съществуващата и от преди много добра организация по разглеждането на делата в Апелативния район в цялост. Аз съм присъствал на проверка в Апелативния съд, мисля през 2013-2014 г. и виждам, че установените добри традиции в администрирането на този съд от страна на съдия Неделчева, съдия Попова след това, успешно са продължени от настоящото административно ръководство на съда, което трябва да бъде специално отбелязано Прекрасни са резултатите от инстанционния контрол. По отношение на гражданските и търговските дела, няма как да не отбележа изключително високия процент не просто потвърдени, а и недопуснати до касация въззивни решения на апелативните и на окръжните съдилища", каза той в своето становище по отношение изнесения доклад.
Апелативният прокурор, г-н Басарболиев изрази благодарност към всички съдии от апелативния район за доброто отношение към прокуратурата и правилната оценка на прокурорския труд, като допълни, че това се отнася и до другите участници в съдебните производства. Той акцентира върху добрата организация в работата на съдилищата, която позволява и на самата Прокуратура да върши качествено своята работа, както и върху предвидимостта в прилагането на закона при съдебните актове, както и кратките срокове, в които се решават по-голямата част от делата.
От страна Великотърновската адвокатска колегия, г-н Валери Ставрев изрази задоволство от комуникацията и взаимодействието на ВТАК с ръководството на Апелативен съд - Велико Търново. " Това задоволство е и във връзка с работата на целия съд, на съдиите, съдебните служители, деловодствата. Искам да заявя, че при нас като ръководство на АК няма нито официални, нито неофициални оплаквания от страна на адвокати за работата им в съда, за това, че някъде им се създават пречки и трудности за достъп до делата, за справки. Нещо, което да пречи в тяхната работа. Нещо, което е много положително и определено не е така по други места. Известно Ви е, че през интернет комуникация имаме с много наши колеги и се учудвам на такива оплаквания на колеги в страната за такива проблеми, особено в софийските съдилища. Отговорно мога да заявя, че такива проблеми ние нямаме", категоричен бе той.
 


Изказвания по доклада направиха председателите на Административен съд - Велико Търново, на окръжните съдилища във Велико Търново, Габрово, Плевен, Русе и зам.-председателят на Окръжен съд - Ловеч.
На 26.04.2017 г. основни данни от отчета и анализа за работата на Апелативен съд Велико Търново бяха представени и пред медиите на нарочна пресконференция, дадена от председателя на съда г-н Янко Янев.
10.04.2017
Над 180 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново в Деня на отворените врати.


Над 180 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново за традиционната инициатива „Ден на отворените врати” на съдилищата и прокуратурите в старата столица. И през тази година, тя бе проведена съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново.

 


„Дните на отворени врати" се превърнаха в една от инициативите от наша страна, с които вярваме, че ще допринесем за по-доброто разбиране сред обществото, относно това как функционира съдебната система, нейните отделни органи и служби. Защото, в крайна сметка, няма нищо мистериозно и тайнствено, няма нищо от тези "митове и легенди", които витаят в общественото пространство и формират определени нагласи. Независимо, че съдебната система е в процес на реформиране, тя стъпва на здрави традиции, работи по стриктни правила и се води само и единствено от закона. Смятам, че давайки възможност на хората да се уверят сами в това, ще спомогнем, поне мъничко за повишаване на тяхното доверие в нашата работа”, заяви в своята реч при откриването на Деня на отворените врати г-н Янко Янев, Административен ръководител – Председател на Апелативен съд Велико Търново.
Над 40 студенти от специалностите "Право" и "Журналистика" изслушаха презентация на председателя на Апелативен съд г-н Янко Янев. Той ги запозна с историята, структурата и различните служби във ВТАС, както и със спецификата на въззивното производство. Особено внимание бе обърнато на специфичните типове дела, разглеждани единствено от апелативните съдилища, като делата във връзка с международната правна помощ и по-специално разпитите осъществявани чрез видоконферентна връзка. Студентите имаха възможност сами да видят как работи на практика системата за осъществяване на такива разпити. Съдия Янев представи пред тях и въведената през 2016 г. система за осъществяване на специализиран достъп на страни по дела до електронните досиета на делата.
 


За втора поредна година студенти от специалност "Право", подготвени от прокурор Румяна Ирманова, представиха пред други студенти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" всички етапи на досъдебното и съдебното производство по реално архивно дело за тежко престъпление (грабеж, придружен с убийство), по което има постановена доживотна присъда. Всеки от бъдещите юристи представи различни части от самото производство, от момента на извършване на деянието до влизане в сила на присъдата по един достъпен и разбираем начин за аудиторията, сред която бяха и студенти от неюридически специалности.


В инициативата се включиха около 60 ученици от Старопрестолна гимназия по икономика, ПГТ "Д-р Васил Берон" и СОУ „Емилиян Станев”. За учениците бяха подготвени информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Районен и Окръжен съд Велико Търново, като им бе демонстриран софтуер за синтез на реч за незрящи в Окръжен съд Велико Търново, а съдия Анна Димова представи пред учениците специализираните зали за изслушване на деца във ВТРС. Всички ученици участваха и в среща-дискусия с магистрати от ВТРС, ВТОС, ВТРП, ВТОП - съдиите Димитър Кръстев Владимир Балджиев, Георги Георгиев, Милена Алексиева, Искра Пенчева, Илина Джукова, прокурорите Катерина Лещакова и Весела Кърчева, както и следовател Теменужка Атанасова. Гимназистите проявиха жив интерес към работата на магистратите и на съдебната власт като цяло и задаваха множество въпроси, в това число относно наказателната отговорност на непълнолетните, престъпленията, свързани с наркотици, както и относно проблеми, свързани със семейното право. Всички участници получиха специални грамоти.
 


Два класа ученици от началния курс на обучение в ОУ "Патриарх Евтимий" се срещнаха със съдия Ивелина Солакова и прокурор Таня Катрева, които бяха подготвили за най-малките гости на Палатата специална презентация, като им разясниха основния понятия, свързани с устройството на съдебната власт, законодателството, наказателната отговорност и др. Всяко от децата имаше възможност да облече тога на съдия или прокурор, да изтегли късметче с мъдрост на древните римляни и да похапне лакомства. Всички ученици получиха цветни грамоти за успешно преминатия "курс на обучение" в Съдебната палата.
Посетителите в "Деня на отворените врати" имаха възможност да разгледат и колекция от различни архивни документи, съхранявани от Апелативен и Окръжен съд, както и да гледат на видео информационните рубрики „Третата власт отвътре”, разработени от Висшия съдебен съвет.
Дните на отворените врати в съдебната система са част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. и се провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на познаването на функциите и ролите в отделните органи и повишаване на общественото доверие към съдебната власт.

03.04.2017
„Ден на отворените врати” ще се проведе в Съдебната палата във Велико Търново на 07 април 2017 г.

На 07.04.2017 г. (петък) в Съдебната палата във Велико Търново ще се проведе традиционната инициатива "Ден на отворените врати". В нея ще участват съвместно Районен, Окръжен и Апелативен съд, както и Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура. В рамките на мероприятието са предвидени редица инициативи, насочени основно към младите хора - ученици и студенти от старата столица, като събитието е отворено за всички граждани, проявяващи интерес към работата на съдебната власт във Велико Търново, както и към представителите на медиите.
Денят на отворените врати ще бъде открит официално от 10.00 ч. с встъпителни слова на Председателя на Апелативен съд - Велико Търново г-н Янко Янев и прокурор Румяна Ирманова, говорител на Апелативна прокуратура - Велико Търново на първия етаж на Съдебната палата (етажа на Районен съд - Велико Търново)
След откриването, за учениците и студентите са предвидени информационни турове в Съдебната палата, включващи посещения на отделните служби, презентиране на работата на отделните органи на съдебната власт, на адаптираните зали за изслушване на деца в Районен съд, софтуера за синтез на реч в Окръжен съд и др.
От 10.15 до 12.20 ч., в Зала 11 на Окръжен съд - Велико Търново, студенти от Юридическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" специалност "Право", под ръководството на прокурор от Апелативна прокуратура ще направят ролево представяне пред студенти от специалностите "Право" и "Журналистика" на етапите на досъдебното и съдебното производство по наказателно дело с висок обществен интерес, разглеждано реално преди години от съда.
От 10.15 ч. в Зала 10 на Апелативен съд - Велико Търново, Председателят на съда г-н Янко Янев ще запознае студенти от специалност "Право" с историята, структурата и функциите на ВТАС, със специфичните дела, разглеждани от него и с електронните системи за осъществяване на видеоконферентна връзка, за случайно разпределение на дела и за отдалечен достъп до електронните досиета по дела.
От 11.10 ч. в Зала 9 на Окръжен съд - Велико Търново ще се проведе среща-дискусия между магистрати от ВТОС, ВТРС, ВТОП, ВТРП и следовател от Окръжна следствена служба с ученици от гимназиалния курс. Учениците ще имат възможност да демонстрират познанията си относно съдебната власт, както и да получат отговори на всички въпроси.
От 13.00 ч. и от 15.00 часа, в Зала 11 на Окръжен съд - Велико Търново ще се проведе среща на съдия и прокурор с ученици от началния курс на обучение, за които са подготвени специални презентации, адаптирани с възрастта на децата.

Дните на отворените врати в съдебната система са част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. и се провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на познаването на функциите и ролите в отделните органи и повишаване на общественото доверие към съдебната власт.

20.02.2017
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


Пленумът на Висшия съдебен съвет организира конкурс за есе на тема „Европа и съдебната власт в България“ за ученици от VIII до XII клас от учебните заведения в цялата страна.

Есетата следва да бъдат изпратени в срок до 10 април 2017 г. на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, като обявяването на победителите, връчването на голямата награда (лаптоп), на две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет (24 април 2017 г.)


Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;
- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
- телефонен номер на училището;
- телефонен номер на участника;
- електронен адрес на училището;
- електронен адрес на участника.
Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
- Обем: до три печатни страници формат А4;
- Разредка на редове и абзаци: 1,5;
- Подравняване: двустранно;
- Шрифт: Times New Roman;
- Размер на шрифта: 12;

Критерии:

- Демонстриране на познания по темата;
- Теза, съответстваща на формулираната тема;
- Оригиналност и творчески подход;
- Недвусмислено изразяване на лична позиция;
- Удачно подбрани аргументи;
- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
- Спазване на езиковите норми.

Отличеното есе ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС и на Фейсбук страницата на Съвета.
23.11.2016
На 22.11.2016 г. в Окръжен съд Велико Търново се проведе среща с журналисти по повод встъпване в длъжност на новия административен ръководител-председател на ВТОС г-жа Теодорина Димитрова. Тя бе представена пред медиите от г-н Янко Янев, административен ръководител-председател на Апелативен съд – Велико Търново.
„Мога да ви уверя, че пред вас стои един много добър съдия, отговорен човек и професионалист, който успява да вникне във всеки детайл на делата, които са му възложени и да направи задълбочен анализ на фактите, необходими за вземане на решение”, заяви той пред медиите, като допълни, че е готов да окаже на г-жа Димитрова пълно съдействие при реализиране на нейната управленска концепция. Г-н Янев изказа и специална благодарност на г-жа Ивелина Солакова и г-жа Корнелия Колева, за свършената от тях работа в качеството им на последователно изпълняващи функцията административен ръководител – председател на ВТОС в периода от началото на м. март до встъпването на г-жа Димитрова в длъжност.
 


„Усъвършенстване управлението на съда, максимално качество на правораздаването и административното обслужване, гарантиране достъпа до правосъдие, повишаването на общественото доверие, борбата с корупцията и противодействието на конфликта на интереси ще бъдат основните ми цели като ръководител, обобщи пред журналистите самата г-жа Димитрова. Тя разви своите идеи по отношение на конкретни действия за реализация на тези цели, сред които прилагане на екипния принцип на работа, постепенно въвеждане на електронно правосъдие, взискателен подбор на съдебните служители, налагане на високи стандарти за компетентност на съдиите и служителите и др. Тя обясни, че с цел подобряване достъпа до правосъдие, в Окръжен съд Велико Търново ще бъде въведен приемен ден на административния ръководител-председател на съда. Г-жа Димитрова поясни, че встъпвайки в длъжност е наследила много добри основи, положени при работата на предишните ръководители, върху които тя самата ще се стреми да надгражда.
„Преодоляването на кризата в доверието към съдебната система е свързано и с борбата с корупцията в системата и противодействието на конфликта на интереси. Първата мярка в тази насока е у всеки от нас – съдия или съдебен служител. Справянето с проблема е обусловено от собственото съзнаване на неговата сериозност, пагубно влияние и обществена значимост. Отговорността за недопускане и нетърпимост към всяка форма на корупция и нерегламентирана намеса в работата на съда, за контрола на конфликта на интереси и несъвместимостта е първо лична отговорност на всеки работещ в системата”, допълни съдия Димитрова, като представи пред медиите няколко конкретни антикорупционни мерки, свързани с периодичния контрол и незабавното разглеждане на всякакви конкретни сигнали за корупция или конфликт на интереси.
Г-жа Димитрова увери представителите на медиите, че ще продължи развитието и на взаимодействието с тях с цел повишаване на общественото доверие в работата на съда и на съда като институция.


09.11.2016
Председателят на Окръжния съд в Хайделберг посети Съдебната палата във Велико Търново


Председателят на Окръжния съд в гр. Хайделберг д-р Франк Бреде бе на посещение като гост на Великотърновския окръжен съд по програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Магистратът от провинция Баден-Вюртемберг, Федерална република Германия бе посрещнат на 7 ноември от г-жа Ивелина Солакова, и.ф. административен ръководител-председател на Окръжен съд Велико Търново, г-жа Теодорина Димитрова, зам.-председател на ВТОС и съдия Искра Пенчева, които подробно го запознаха с работата на ръководството на съда, с функциите на администрацията, с деловодната програма и електронните досиета на делата и с програмата за случайно разпределение на дела. Д-р Бреде изслуша лекция с мултимедийна презентация за структурата на съдебната власт в България и на Окръжен съд Велико Търново в частност. Той бе запознат и с историческото развитие на съдебната власт в страната, като посещението му включваше сградата на Учредителното събрание във Велико Търново, към което той прояви особен интерес. Д-р Бреде бе очарован и от множеството исторически забележителности във Велико Търново, от красотата на старата столица и изградената туристическа инфраструктура, както и от аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина”.


На 8 ноември д-р Бреде се срещна с г-н Янко Янев, административен ръководител-председател на Апелативен съд Велико Търново, като прояви особен интерес към взаимоотношенията и комуникациите между отделните съдилища в рамките на апелативния район и съдебния окръг. Той имаше и множество въпроси по отношение на взаимодействието между съдебната власт, медиите и широката общественост и конкретно на практиките в съдилищата в старата столица. Председателят на Окръжния съд в Хайделберг заяви, че е изумен от възможностите за отделечен достъп до електронните досиета по дела, както и за наблюдаване на заседанията на Висшия съдебен съвет на живо, посредством онлайн-системи.
„Трябва да кажа, че съдебната система в България е по-модернизирана, отколкото тази в Германия. При нас тези неща се случват много по-трудно, има множество условности и формалности, които се налага да спазваме, но се надявам, че ще успеем да ви догоним в близкото бъдеще”, сподели д-р Бреде. Той допълни, че българската съдебна система е много по-прозрачна и достъпна от тази във Федералната република, където взаимодействието с медиите и широката общественост е значително по-консервативна. Като пример той посочи, че в Германия не съществува практика за публикуване на съдебните актове в интернет, за разлика от България, в която това се прави от години. По време на срещата, г-н Янев предложи да се работи за едно по-тясно сътрудничество между Окръжен съд Велико Търново и Окръжен съд Хайделберг, както и между апелативните съдилища във Велико Търново и в гр. Карлсруе, като идеята му бе приета с ентусиазъм от германския му колега, който заяви, че ще работи активно за да може подобно взаимодействие да се случи в бъдеще.
След срещата, д-р Бреде присъства на първоинстанционни и въззивни съдебни заседания по граждански дела във ВТОС. Визитата му приключи с посещение на Районен съд Горна Оряховица, където бе посрещнат по стар български обичай с хляб и сол от г-жа Павлина Тонева, административен ръководител-председател на ГОРС.
През тази година ЕМСО за първи път организира обмен на опит между административни ръководители на съдилища от държавите-членки на Европейския съюз, като председателят на Окръжен съд Хайделберг изрично е пожелал да посети съдилища в България.
Окръжен съд Велико Търново е бил избран от Националния институт на правосъдието за посещението на д-р Бреде, тъй като е един от водещите съдилища по отношение на опита в програмата за международен обмен. През 2012 г., той бе посетен от група от съдии от Испания, Италия и Германия, а през 2015 г. съдът прие група от представители на съдебната система на Република Косово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27.10.2016

Апелативен съд Велико Търново представи пред адвокати и журналисти система за специализиран достъп до електронните досиета на делата в съда

Страните по дела в Апелативен съд Велико Търново и техните процесуални представители вече имат възможност да осъществяват отдалечен достъп до всички материали и документация в електронните досиета на производствата. Новосъздадения модул за специализиран достъп бе представен официално днес пред членове на великотърновската адвокатска колегия и журналисти от старата столица.
 


„Една от целите ми при встъпването ми в длъжност като административен ръководител бе и продължава да бъде максимално откритото правораздаване в апелативен район Велико Търново, което да бъде и в крак с днешното модерно електронно общество, да се прокарат първите стъпки на електронното правосъдие. Затова и от 01.10.2015 г. започна създаването на електронни досиета на делата, което до тогава не бе правено. Година по-късно, вече имаме реализирана система за пълен достъп до тези досиета от страните и техните процесуални представители. Чрез нея те, в реално време, от своите компютри или дори мобилни телефони, могат да видят всичко това, което виждат и самите съдии, когато използват деловодната програма на съда.”, заяви г-н Янко Янев, административен ръководител-председател на Апелативен съд Велико Търново, който лично представи системата за специализиран достъп.
Той подчерта, че новата услуга е реализирана изцяло със собствени ресурси на съда, като за целта не са разходвани никакви пари от държавния бюджет или средства от ЕС.
Присъстващите имаха възможност да видят стъпка по стъпка процесите по регистрация, оторизация и пряко осъществяване на достъпа до електронните папки по делата, като получиха подробни практически разяснения от системния администратор на ВТАС Светослав Данчев.
 


Адвокатите от ВТАК имаха възможност да задават своите въпроси, като част от тях направиха и предложения за допълнително подобряване на работата със самата система. Те ще бъдат взети предвид при нейното допълнително развитие и надграждане.
Новият модул позволява на всички страни по дадено дело и техните процесуални представители да извършват справки по електронен път, посредством създаден интерфейс на страницата на Апелативен съд Велико Търново. Справките чрез специализираната система могат да се извършват в реално време като тя обезпечава достъп до всички документи (писма, жалби, актове, протоколи и т.н.), приложени по съответното дело на ВТАС. Специализираният достъп се осъществява съгласно приети вътрешни правила, които са публикувани на страницата на Апелативен съд Велико Търново в раздел „електронно дело” и всеки може да се запознае с тях.
Новата система спомага за оптимизираното използване на ресурсите на съда, гарантира по-бързото и качествено обслужване на гражданите и допринася за намаляване на бюджетните разходи на съда.
 
18.10.2016
ВТАС ще представи новата система за специализиран достъп до електронните досиета на делата в съда

На 27 октомври от 9.00 часа в Зала 10 на Апелативен съд Велико Търново ще се проведе презентация на системата за специализиран достъп до електронните досиета на делата в съда.
Новата система ще позволи на всички страни по дадено дело и техните процесуални представители да извършват справки по електронен път, посредством създаден интерфейс на страницата на Апелативен съд Велико Търново. Справките чрез специализираната система могат да се извършват в реално време като тя обезпечава достъп до всички документи (писма, жалби, актове, протоколи и т.н.), приложени по съответното дело на ВТАС.
Получената по този начин информация няма характер на съобщение по реда на НПК, ГПК, АПК, като предоставя достъп до незаверени преписи на протоколи, определения, разпореждания, решения, присъди и мотиви в зависимост от характера на съдебното производство.
Специализираният достъп се осъществява по определен ред и правила, които гарантират недопускане на неоторизиран достъп на лица до дела, по които не са страни или процесуални представители и биха могли да злоупотребят с получената информация.
Въвеждането на специализираната система за електронен достъп е резултат от стремежа на Апелативен съд Велико Търново да следва концепцията за постепенно въвеждане на електронно правосъдие в страната и да предоставя услуги, адекватни на съвременните технологични възможности.
Новата система гарантира не само по-голямо удобство за гражданите, свързано с отпадане необходимостта да посещават лично съда за справка или незаверен препис по дело. Тя ще спомогне и за оптимизираното използване на ресурсите на съда, свързано с по-бързото и качествено обслужване на гражданите, съчетано с намаляване на разходите, свързани с консумацията на хартия и други материали.

07.07.2016
Апелативен съд получи положителни оценки след извършени проверки от ВКС и Агенцията за държавна финансова инспекция

Много добра оценка за изпълнението на своята дейност в периода 2014-2015 година получи Великотърновският апелативен съд след приключена проверка от Върховния касационен съд. Проверката бе извършена от комисия от трима съдии от ВКС в периода 05-06 април 2016 г. в изпълнение на Заповед на Председателя на ВКС г-н Лозан Панов от 29.03.2016 г. и касае организацията на дейността на Апелативен съд В. Търново в посочения период.
По отношение на наказателното отделение на ВТАС, проверяващата комисия е посочила, че е в него е създадена много добра организация по образуването и движението на делата, при която се спазват процесуалните срокове за насрочването им за първо и всяко следващо заседание, когато провеждането на такова се налага. Съдебните актове в повечето случаи се изготвят своевременно в срока по чл. 340 от НПК. Изпълнени са всички препоръки, дадени в доклада от преходната проверка, извършена през 2014 г.
По отношение на гражданското отделение на ВТАС, заключението на комисията е, че е създадена цялостна организация за правилното и своевременно администриране на постъпващите в съда книжа, по които се образуват въззивни граждански и търговски дела, за определяне на съдията-докладчик на принципа на случайния подбор с прилагането на протокол от разпределението на делата. Отбелязва се, че съответният съдебен състав се произнася своевременно по допустимостта на въззивните жалби и по доказателствените искания. Не е допуснато отлагане разглеждането на делата, като се предприемат стриктни мерки за отсрочване на делото в случай, че са налице пречки за провеждане на редовно открито заседание или пречки за събиране на допуснатите по чл. 266 от ГПК доказателства с уведомяване на страните по делата. Спазват се стриктно сроковете за изготвяне на съдебните актове, които се обявяват незабавно, като на страните се изпращат преписи от подлежащите на касационен контрол решения и определения.
По отношение цялостната дейност на ВТАС комисията е посочила също така, че съдебните актове се публикуват незабавно (в деня на обявяването им) съгласно изискванията на чл. 64 от ЗСВ. Отбелязва се, че председателят на Апелативен съд Велико Търново е изпълнил цялостно задължениятa си за извършване на цялостни проверки по организацията на дейността на окръжните съдилища в апелативния район, включително тематични проверки – отводи по делата, произнасяния по молби за обезпечение на бъдещи искове, издаване на изпълнителни листи и спазване на процесуалната норма по чл. 406 ал. 3 от ГПК. Създадена е необходимата организация за запознаване на съдиите с тълкувателни мотиви на ВКС по граждански и търговски дела, имащи задължителен характер.
По отношение на личния състав, комисията е констатирала стриктно спазване на правилата на чл. 343 ал. 2 от ЗСВ при назначаване и преместване на служители в съда, както и изискванията за провеждане на конкурси по реда на чл. 343 ал. 1 от ЗСВ.
В изпълнение на Заповед на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, в периода от 08.06.2016 г. до 27.06.2016 бе извършена проверка за законосъобразността на отчетените разходи на бюджетни средства през 2015 г. в Апелативен съд Велико Търново за строителство, доставки и услуги, свързвани със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.
Заключението на АДФИ, изложена в Доклад ДП2ВТ – 5/27.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Апелативен съд Велико Търново е, че не са установени никакви нарушения по отношение спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.
03.06.2016
Корнелия Колева встъпи в длъжност като съдия в наказателното отделение на Апелативен съд В. Търново


На 3 юни 2016 г. съдия Корнелия Димитрова Колева встъпи официално в длъжност като магистрат в наказателното отделение на Апелативен съд - Велико Търново. Тя и съдия Красен Георгиев, (встъпил в длъжност на 16 май 2016 г.) спечелиха конкурс за незаети две щатни бройки за съдии във ВТАС, обявен от Висшия съдебен съвет на 24.07.2015 г.
Съдия Колева е родена в гр. София. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „право” през 1993 г. През същата година влиза в съдебната система като стажант-съдия при Окръжен съд Велико Търново, а през 1995 г. – младши съдия в същия съд. От 18.11.1996 г. започва работа като съдия в Районен съд Елена, като в периода 09.06.1999 г. – 15.09.2000 г. е председател на същия съд. От 18.09.2000 г. е съдия в Окръжен съд Велико Търново, като от 2004 г., в продължение на почти 12 години е била зам.-председател на ВТОС и ръководител на наказателното му отделение. С решение на Висшия съдебен съвет, от 02.03.2016 г. до 03.06.2016 г. изпълнява функциите на административен ръководител – председател на Окръжен съд Велико Търново.
Има 22 години юридически стаж, изцяло натрупан в органите на съдебната власт. С Решение по Протокол 9/20.02.2008 г. на ВСС, съдия Колева придобива най-високия ранг „Съдия във ВКС и ВАС”. Има комплексна оценка „много добра” от последната си атестация. Срещу нея няма образувани дисциплинарни производства. Не са и налагани наказания.
На основание чл. 175 ал. 4 от ЗСВ предстои ВСС да определи нов и.ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд Велико Търново до провеждането на конкурс за длъжността. До решението на ВСС за избор на и. ф. административен ръководител – председател тези функции, по старшинство, ще изпълнява съдия Ивелина Солакова – зам.-председател на ВТОС и ръководител на гражданското отделение на съда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2016
Красен Георгиев встъпи в длъжност като съдия в наказателното отделение на Апелативен съд - В. Търново
 На 16 май 2016 г. съдия Красен Георгиев встъпи официално в длъжност като магистрат в наказателното отделение на Апелативен съд - Велико Търново. Той получи най-висока оценка от всички магистрати, кандидатствали за незаети две щатни бройки за съдии във ВТАС в обявения от Висшия съдебен съвет на 24.07.2015 г. конкурс.
Съдия Георгиев е роден в гр. Силистра. Завършил е Висшия институт на МВР – София през 1994 г. Има 21 години юридически стаж, над 13 години от които в органите на съдебната власт.
В периода 1994-1996 г. е работил като дознател и следовател в Окръжна следствена служба – Русе. От 1996 г. до 2000 г. е работил като прокурор в Районна прокуратура – Русе. В периода 2000 г. до 2007 г. е работил като адвокат към Русенската адвокатска колегия, а с Решение по Протокол 29/21.09.2007 г. на Висшия съдебен съвет е назначен на длъжност „съдия” в Окръжен съд - Русе. През октомври 2013 г. придобива ранг „съдия в АС”.
От м. декември 2014 г. до настоящия момент, съдия Георгиев е бил зам.-председател на Окръжен съд – Русе и ръководител на наказателното отделение на същия съд.
Съдия Георгиев има оценка „много добра” с 95 от максимални 100 точки на последната си атестация. Ползва се с авторитет на отличен професионалист сред своите колеги и винаги е демонстрирал високоетично поведение като магистрат. Никога не са му налагани дисциплинарни и други наказания.
26.04.2016

На 22 април в с. Арбанаси се проведе годишното отчетно събрание на Великотърновския апелативен съд. Докладът бе изнесен от Административния ръководител – Председател на ВТАС г-н Янко Янев, който направи резюме на основните показатели в отчетния доклад, с помощта и на визуална презентация за участниците.
Докладът бе представен пред председателя на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов, членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Милка Итова и г-н Камен Иванов, г-жа Лидия Стоянова, инспектор в Инспектората към ВСС, Апелативният прокурор и Административен ръководител на Апелативна прокуратура Велико Търново г-н Огнян Басарболиев, г-жа Йорданка Матева, зам-председател на Административен съд Велико Търново и г-жа Ирена Стасинопулу, зам-председател на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.
На отчетното събрание присъстваха около 60 магистрати, в това число съдиите от Апелативен съд Велико Търново, председателите и зам-председателите на петте окръжни съдилища и председателите на двадесетте районни съдилища в апелативния район.
 


Г-н Лозан Панов даде висока оценка на извършената през 2015 г. дейност от Апелативен съд Велико Търново, като постави особен акцент върху администрирането на делата по възобновяване на наказателни дела. „Няма как да не отбележа, че именно ВТАС е администрирал тези дела по безспорно най-адекватния начин, за което искам да поздравя председателя на Апелативния съд, който между впрочем не е наказателен съдия”, заяви в своето изказване председателят на ВКС, като допълни, че се наблюдават и редица други положителни резултати в работата на ВТАС.
„Впечатлен съм от резултатите на наказателната колегия от Апелативния съд, която има само 14 % отменени дела, което за мен е изключително нисък процент, предвид голямата стойност на делата, които са на апелативно ниво, разглеждани като въззивна инстанция. Другото, което считам, че е положително, това е за разбирането на характера на прокурорския труд от всички съдии. Считам, че Апелативният съд налага такава политика, която успешно се превъплъщава и от окръжните и районните съдилища”, заяви в своето изказване по доклада апелативният прокурор г-н Огнян Басарболиев. Висока оценка за работата на Апелативен съд бе дадена и от страна на Великотърновската адвокатска колегия. „От името на Адвокатска колегия – Велико Търново изразявам нашето задоволство от чудесните взаимоотношения с всички окръжни съдилища и с Апелативен съд – Велико Търново. Считам, че ние адвокатите сме доволни и изключително добре работим със съдилищата и с Апелативен съд – Велико Търново. Изразявам задоволство от добрата организация на деловодната дейност в Апелативния съд и отправям поздравления към служителите в АС-В.Търново за добрата работа”, обобщи становището на адвокатите г-жа Ирена Стасинопулу, зам.-председател на АС на ВТАК.
Изказвания по доклада направиха и членовете на ВСС и инспекторът от Инспектората към ВСС, както и председателите на окръжните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.
На 26.04.2016 г. основни данни от отчета и анализа за работата на Апелативен съд Велико Търново бяха представени и пред медиите на нарочна пресконференция, дадена от председателя на съда г-н Янко Янев.
Пълният текст на годишния отчетен доклад на Апелативен съд Велико Търново е наличен на интернет страницата на съда и гражданите могат да се запознаят с него ТУК

20.04.2016
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ


Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Законът и справедливостта“, който е част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.
В конкурса ще бъде отличено едно есе.

Обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет.

В конкурса на ВСС могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата в гр.София и страната.
Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 16.05.2016 г. по електронна поща на адрес: konkurs.sofia@vss.justice.bg

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;
- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
- телефонен номер на училището;
- телефонен номер на участника;
- електронен адрес на училището;
- електронен адрес на участника.
Всеки участник има право да участва с едно есе.
Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
- Обем: до три печатни страници формат А4;
- Разредка на редове и абзаци: 1,5;
- Подравняване: двустранно;
- Шрифт: Times New Roman;
- Размер на шрифта: 12;
Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;
- Теза, съответстваща на формулираната тема;
- Оригиналност и творчески подход;
- Недвусмислено изразяване на лична позиция;
- Удачно подбрани аргументи;
- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
- Спазване на езиковите норми.
Отличеното есе ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС и на Фейсбук страницата на Съвета.

15.04.2016
Над 150 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново в Деня на отворените врати.

снимка:Илко Караатанасов


Над 150 души се включиха в традиционната инициатива „Ден на отворените врати” на съдилищата и прокуратурите в Съдебната палата във Велико Търново. През тази година, тя бе проведена съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново.
„Стара максима гласи, че правосъдието трябва не само трябва да бъде въздадено, а това трябва да стане по начин, видим за всички. В това отношение е невъзможно съдебната система да поддържа своята легитимност, ако се дистанцира от обществото. Необходимо е то да има доверие в хората, които служат на правосъдието, защото преди всичко, ние сме призвани да защитаваме неговите интереси”, заяви в своята реч при откриването на Деня на отворените врати г-н Янко Янев, Административен ръководител – Председател на Апелативен съд Велико Търново.
В своето приветствено слово, г-н Огнян Басарболиев, Административен ръководител на Апелативна прокуратура и Апелативен прокурор на Велико Търново пожела на учениците да разберат, че правото е постоянно около тях, с техните права, но и задължения. На присъстващите студенти г-н Басарболиев пожела да се влюбят в правото и тази любов да остане за цял живот. „Пожелавам им да разберат, че фразата за работата на съдията и прокурора, че е интересна, трудна, отговорна и понякога неразбрана, съвсем не е клише”.
 
 
 

В инициативата се включиха около 60 ученици от Старопрестолна гимназия по икономика, ЕГ „Проф. д-р. Асен Златаров”, СОУ „Емилиян Станев” и деца лишени от родителски грижи, потребители на социални услуги към Община Велико Търново. За учениците бяха подготвени информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Районен и Окръжен съд Велико Търново, като им бе демонстриран софтуер за синтез на реч за незрящи в Окръжен съд Велико Търново. Съдия Милена Алексиева от Районен съд Велико Търново презентира пред учениците специализираните зали за изслушване на деца във ВТРС. Всички ученици участваха и в среща-дискусия с магистрати от ВТРС, ВТОС, ВТРП, ВТОП - съдиите Емил Бобев, Пенко Цанков, Владимир Балджиев, Георги Георгиев, Теодорина Димитрова и прокурорите Весела Кърчева и Катерина Лещакова. Децата проявиха жив интерес към работата на съда и прокуратурата, и задаваха многобройни въпроси към магистратите. Всички участници получиха специални грамоти.

снимка:Илко Караатанасов

снимка:Илко Караатанасов

снимка:Илко Караатанасов


Студенти, специалност „Право” към Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” имаха възможност да се запознаят с деловодството на Апелативен съд Велико Търново и различните видове разглеждани дела, а председателят на Апелативен съд г-н Янев демонстрира пред тях софтуерът и процедурата за извършване на случайно разпределение на дела. Студентите с особен интерес наблюдаваха осъществяването на видеоконферентна връзка с Апелативен съд Пловдив, като съдия Йорданка Неделчева от Апелативен съд им обясни подробно процедурите за извършване на разпит на свидетели по дела посредством видеоконферентна връзка.

снимка:Илко Караатанасов

 
 

Студенти от Юридическия факултет на ВТУ представиха симулативен процес по право пред техни колеги, като под вещото ръководство на съдия Владимир Страхилов от ВТРС и прокурор Таня Катрева от ВТРП, влязоха в ролята на съдебния състав и страните от процеса и представиха своите умения да следват стриктно разпоредбите на НПК в наказателен процес пред свои колеги. Според сценария на казуса, художник, изпаднал в нищета проникнал с взлом в ателието на свой приятел (също художник) и откраднал икона, но бил забелязан при кражбата от съседка и се опитал да избяга с лек автомобил. По-късно бил спрян и арестуван от служителите на полицията, като се оказало, че е и в нетрезво състояние.

снимка:Илко Караатанасов

 
 

Голям интерес предизвика и ролевото представяне на етапите на досъдебното и съдебното производство „В кориците на делото”, в което бе използвано реално архивно дело по известен във Велико Търново случай на убийство. Под ръководството на прокурорите Невена Орманджиева от ВТОП и Румяна Ирманова от ВТАП, студентите пресъздадоха етапите на работа, като следваха „стъпките” на магистратите, които реално са работили по казуса. Тяхната презентация бе адаптирана така, че да бъде разбрана от хора, които нямат юридическа подготовка. Презентацията бе представена пред студенти, специалности „Журналистика” и „Връзки с обществеността” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

снимка:Илко Караатанасов


Не бяха забравени и малките ученици, като второкласници от ОУ „Патриарх Евтимий” имаха възможност да научат повече за ролите на съдията и прокурора, като с достъпни за тях език и средства, съдиите Ивелина Солакова и Катя Велисеева и прокурор Невена Ормаджиева им разясниха понятия като „съд”, „дело”, „престъпление”, „наказание” и др. Децата имаха възможност да облекат тоги на съдия и прокурор, да пипнат съдийско чукче и да похапнат лакомства. Всеки от малчуганите също получи грамота.
 

снимка: Пламен Караиванов

снимка: Пламен Караиванов


Всички посетители на Съдебната палата имаха възможност да разгледат и колекция от различни архивни документи, сред които стари дела, ведомствени и счетоводни книги, трудови досиета и сборници със закони и съдебна практика. Голяма част от показаните документи са на повече от 100 години.
През целия ден гостите имаха възможност да гледат на видео и информационните рубрики „Третата власт отвътре”.
Дните на отворените врати в съдебната система са част от годишната програма на комисия „Публична комуникация и протокол” към ВСС и се провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на познаването на
функциите и ролите в отделните органи и повишаване на общественото доверие към съдебната власт.

 

   &nb

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 600-730; факс (062) 600-731 email: vtas@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР