СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Габрово, за 2016 г.

 

 Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2016 г.

 Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

 

 на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Габрово, за 2016 г.

 

1. Клас „Криминалистични експертизи“

 

 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

 Христо Илиев Димитров – Висша следствена школа – МВД – СССР, квалификация „Експерт-криминалист“.

 Валентин Тодоров Иванов – Средно професионално техническо училище, представена служебна бележка от ОД на МВР – Габрово, за заемане на длъжност в „Научно-техническа лаборатория“ при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за завършен курс по „Криминалистически изследвания“, въз основа на който може да се извършват почерк-експертизи, назначени по наказателни и граждански дела.

 Георги Иванов Маджаров – висше образование, представена служебна бележка от ОД на МВР – Габрово, за заемане на длъжност в „Научно-техническа лаборатория“ при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за завършен курс по „Криминалистически изследвания“, въз основа на който може да се извършват почерк-технически на доказателства, трасологични, балистични експертизи, назначени по наказателни и граждански дела.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

 

 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

 Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

 Станислав Рачев Рачев – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“, Великотърновски университет – специалност „Право“.

 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

 Станислав Рачев Рачев – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“, Великотърновски университет – специалност „Право“.

 Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

 Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик-микробиолог със специализация вирусология.

 Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

 Борис Петров Шахов – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

 Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

 Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

 Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик-микробиолог със специализация вирусология.

 Борис Петров Шахов – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

 Станислав Рачев Рачев – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“, Великотърновски университет – специалност „Право“.

 Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

 Младен Колев Пенчев – висше образование, специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

 Николай Михайлов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.

 Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

 3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

 

 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

 Любомир Димитров Трифонов – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия, специалност „Нервни болести“, магистратура по специалност „Стопанско управление (Здравен мениджмънт)“.

 Райна Досева Петрова – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема „Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична експертиза“.

 3.2. Съдебно-психологична експертиза

 Димитър Серафимов Серафимов – висше образование, специалност „Клинична психология“ и специалност „Философия“, сертификат за едноседмичен курс „Анализ на мотивациите и механизмите на общественоопасното поведение в съдебно-психологичната експертиза“, удостоверетие по „Позитивна психотерапия“, удостоверение за завършен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца – HAWIK – R – 1983.

 Станислава Маринова Савова – висше образование, специалност „Психология“, специализация „Социална психология“.

 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

 Донка Иванова Господинова – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия.

 Сюзан Месру Садъкова-Томева – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия, квалификация „Здравен мениджмънт“.

 Николай Стоянов Дойчев – висше образование, специалност „Педагог“, специалност „Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема „Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична експертиза“.

 Мирослава Мариянова Касамакова – висше образование, специалност „Психология“.

 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 Станислава Маринова Савова – висше образование, специалност „Психология“, специализация „Социална психология“.

 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

 

 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Вержиния Стоянова Ангелова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Дарина Василева Пенчева – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, свидетелство за специализация по „Стопанско управление на промишлени системи“.

 Елена Савчева Трифонова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Мариана Тачева Ганчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на индустрията“, сертификат за квалификация „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“.

 Мария Милоева Тачева – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат за експерт-оценител „Финансово-икономически анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план“, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект „Инвестиционен проект. Оценка на инвестиционен проект“.

 Николина Минкова Бабарова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Стефка Иванова Чукурова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Христо Недялков Христов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Цецка Христова Мечкова – висше образование, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.

 Юлияна Георгиева Стефанова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Веселин Генов Василев – средно образование, специалност „Икономика, планиране и отчетност на селското стопанство“, сертификат за експерт-оценител на машини, съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.

 Георги Димитров Георгиев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

 Моника Тотева Тотева – висше образование, специалност „Финанси“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи“.

 Ради Пенков Гечев – средно образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Донка Маринова Атанасова – висше образование, специалност „Социално и застрахователно дело“, сертификат „Експерт по финансово-счетоводни проблеми“.

 Теодора Цанева Петкова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол.“

 Петя Цвяткова Рачева-Иванова – висше образование, специалност „Кооперативно дело“, сертификат за участие в семинар на тема „Актуални въпроси по данъчното законодателство. Закон за ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и туроператори“, сертификат за участие в семинар на тема „Предизвикателствата на Европейския съюз и счетоводното и данъчното отчитане в Република България след 1 януари 2007 г.“, сертификат за участие в семинар на тема „Технология за намаляване на данъците“, сертификат за участие в обучение на тема „Международни счетоводни стандарти“.

 Георги Иванов Капев – висше образование, икономист.

 Ивелина Георгиева Кръстинкова – висше образование, специалност „Финанси и банково дело“ – бакалавър, специалност „Счетоводство и контрол“ – магистър.

 Пенка Георгиева Маркова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Радка Лазарова Михова – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“, сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, удостоверение за преминат курс „Управление, контрол и одит на средствата от Европейския съюз“.

 Диана Иванова Колева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Счетоводна отчетност“, „Счетоводство и контрол“, сертификат за обучение по „Международни счетоводни стандарти“, удостоверение за медиатор.

 Катя Недева Денева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.

 Ивелина Стефкова Цонева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.

 Ваня Кънчева Кунева – висше образование, специалист „Икономика на промишлеността“.

 Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.

 Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност „Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.

 Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.

 Станчо Дончев Мечев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Янко Стоянов Вълчев – висше образование, специалност „Прогнозиране и планиране на икономически системи“, специалност „Право“.

 Ирина Пенчева Цвяткова – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.

 Вяра Иванова Илиева – висше образование, специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.

 Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и специалност „Компютърни системи и технологии“.

 Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на индустрията“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Счетоводство и контрол“.

 Весела Недева Михова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация – икономист-счетоводител.

 Станимира Ганчева Крумова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация – икономист-счетоводител, специализация „Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия“, сертификат за участие в курс за обучение на тема „Международни счетоводни стандарти“.

Иван Енчев Иванов – висше образование, специалност „Икономика на индустрията“, професионална квалификация – икономист – индустриално производство, специализация „Производствен мениджмънт“, свидетелство за професионална квалификация по специалността „Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи“.

 Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност „Финанси“, професионална квалификация – икономист.

 Марияна Тонева Банчева – висше образование, специалност „Стопанско управление“, професионална квалификация – икономист, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

 Стилиян Петков Събев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

 Марко Минчев Пенев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Димитър Върбанов Митев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, сертификат за експерт „Финансово-икономически анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове фондови борси, борси и борсови операции, анализ и оценка на ценни книжа“, сертификат за участие в програма „Обучение на счетоводители по Международни счетоводни стандарти“.

 Димитър Иванов Кинчев – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.

 Стоян Янев Вълчев – висше образование, специалност „Икономика на вътрешната търговия“.

 Румяна Пантелеева Савчева – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.

 Никола Георгиев Корназов – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.

 Ваня Кънчева Кунева – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.

 Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.

 Йовелина Христофорова Енева – висше образование, специалност „Финанси“ – бакалавър, специалност „Стопанско управление“ – магистър.

 Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност „Машинна обработка“, квалификация – икономист-организатор.

 Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.

 Станчо Дончев Мечев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

 Янко Стоянов Вълчев – висше образование, специалност „Прогнозиране и планиране на икономически системи“, специалност „Право“.

 Вяра Иванова Илиева – висше образование, специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.

 Йордан Иванов Камбуров – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, свидетелство за професионална квалификация „Финансов мениджър“.

 Виолета Стефанова Стоянова – висше образование, специалност „Финансово кредитно и застрахователно дело“.

 Румяна Стефанова Митева – висше образование, специалност „Икономика на кооперации“, удостоверение за професионална квалификация „Компютърна грамотност“.

 Тодор Русев Кръстев – висше образование, специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

 Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.

 Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на индустрията“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Счетоводство и контрол“.

 Георги Колев Колев – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.

 Иван Енчев Иванов – висше образование, специалност „Икономика на индустрията“, професионална квалификация – икономист – индустриално производство, специализация „Производствен мениджмънт“, свидетелство за професионална квалификация по специалността „Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи“.

 Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност „Финанси“, професионална квалификация – икономист.

 Стилияна Иванова Събева-Тинчева – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, специализация „Икономика, организация и управление на промишлеността“.

 Филип Иванов Чипев – висше образование, специалност „Управление на стопанските дейности – промишленост“.

 4.3. Съдебно-стокова експертиза

 Стефка Иванова Харитонова-Пандова – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, удостоверение за професионална квалификация „Оценка на недвижими имоти“, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за квалификация – оценител на земеделски земи.

 Деян Ганчев Денчев – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за автоексперт-оценител, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за „Съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи“.

 Румен Георгиев Георгиев – висше образование, специалност „Индустриален мениджмънт“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

 Милка Иванова Ганчева – висше образование, икономист по строителството, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.

 Кунчо Христов Петров – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство, конструкции“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

 Тинка Крумова Доскова – висше образование, специалност „Предприемачество и мениджмънт“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

 Радинка Вълова Гергова – висше образование, специалност „Икономика – Бизнесадминистрация“, лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

 Дончо Стефанов Петров – Селскостопански техникум „Ангел Кънчев“ – Русе, специалност „Растениевъдство“, лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

 Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност – икономист по строителство, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.

 Росица Георгиева Донева – висше образование, специалност „Прецизно машиностроене и уредостроене“, сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи.

 Тодор Русев Кръстев – висше образование, специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

 Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

Радослав Христов Глухов – висше образование, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

 Теодора Пенчева Гълъбарова – висше образование, специалност „Стопанско управление“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, сертификат за оценка на машини и съоръжения.

 Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност „ ЕСЕО“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

 Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

 

 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

 Алекси Атанасов Чиликов – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката и тежката промишленост, лиценз за оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

 Гатьо Рачев Гатев – висше образование, специалност „Ел. обзавеждане и автоматика на промишлеността“.

 Георги Симеонов Щебунаев – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

 Гочо Николов Гочев – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.

 Йордан Симеонов Йорданов – висше образование, специалност „Електронна техника“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, машиностроителната и металообработващата промишленост.

 Красимир Маринов Иванов – висше образование, специалност „Електроенергетика“, свидетелство за научно звание – доцент по научната специалност „Електрически мрежи и системи“, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по част „Електрическа“.

 Михаил Стефанов Станев – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.

 Николай Ганчев Ганчев – висше образование, специалност „Хидро- и пневмотехника“, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

 Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

 Първан Йорданов Илиев – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработването и хранително-вкусовата промишленост.

 Цветан Любомиров Цонев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.

 Генко Тодоров Иванов – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

 Катя Костова Колева – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за автоексперт-оценител.

 Иван Стефанов Иванов – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност при КИИП по част „Електрическа“ и „Автоматизация и КИП“, удостоверение за регистрация в КИИП към секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника“.

 Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

 Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.

 5.2. Съдебна автотехническа експертиза

 Божидар Митев Илиев – висше образование, специалност „ТМММ“.

 Веселин Илиев Илиев – висше образование, специалност „Механизация на селското стопанство“.

 Димитър Стефанов Димитров – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта.

 Петър Ангелов Петров – висше образование, специалност „Топлоенергетика“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения.

Мирослав Иванов Христов – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения.

 Христофор Йорданов Христов – висше образование, специалност „Технология и управление на транспорта“.

 Георги Симеонов Семов – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, сертификат за „Експерт по автотехнически експертизи“, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

 Добрин Петров Шиков – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“.

 Стоян Лалев Лалев – висше образование, специалност „Механична технология на дървесината“.

 Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

 Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.

 Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

 Миглена Стефанова Атанасова – висше образование, специалност „Конструкции и технология в електронното и механичното уредостроене“, диплома за квалификация „Математическо осигуряване на изчислителни машини и системи“.

 Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и специалност „Компютърни системи и технологии“.

 Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.

 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

 Анка Гатева Николова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

 Велина Иванова Ракова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

 Деян Иванов Георгиев – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.

 Евгения Шишева Живкова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“.

 Йотка Петрова Станчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, диплома за преквалификация, специалност „Счетоводство на предприятието“.

 Лиляна Тотева Велчева – висше образование, специалност „Архитектура“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

 Найда Цочева Щебунаева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

 Фанка Иванова Дочева – висше образование, специалност „Архитектура“.

 Христина Владимирова Павлова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

 Янка Димитрова Ралева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

 Боряна Йорданова Иванова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“, удостоверение за вписване в публичен регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционните проекти“.

 Иван Станчев Иванов – висше образование, специалност „Хидротехническо строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част „Хидротехническа“.

 Владка Христова Гатева – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.

 Христо Рачев Рашеев – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.

 Юлия Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.

 Димитър Илиев Босев – висше образование, специалност „Земеустройство“, удостоверение за инженер-геодезист, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

 Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност – икономист по строителство, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.

 Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

 Добрин Борисов Иванов – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите“, свидетелство за допълнителна квалификация „Газоснабдяване“, специалист ВиК.

 Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна организация и изпълнение на строителството“, удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционнните проекти, конструкции на сгради и съоръжения“, сертификат за завършен курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти“.

 Радослав Христов Глухов – висше образование, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

 Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

 Пламен Стефанов Генчев – висше образование, специалност „Пожарна и аварийна безопасност“.

 Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

 Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна организация и изпълнение на строителството“, удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционнните проекти, конструкции на сгради и съоръжения“, сертификат за завършен курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти“.

 6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

 

 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

 Йорданка Николова Димитрова – висше образование, специалност „Лозаро-градинарство“, удостоверение за придобита правоспособност като борсов посредник (брокер) на Софийската стокова борса, удостоверение за управленска квалификация – мениджър.

 Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

 Делка Александрова Мезинова – висше образование, специалност „Зоотехника“.

 Стефка Димитрова Игнатова – висше образование, специалност „Биология“.

 Христо Димитров Митев – висше образование, специалност „Зоотехника“, диплома за следдипломна специализация, специалист по хранене на селскостопанските животни и промишлена технология на фуражите.

 Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

 Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

 Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

 Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

 

 7.1. Съдебно-химически експертизи

 Петър Николов Колев – висше образование, специалност „Фармация“.

 Ценислав Стефанов Влъкненски – висше образование, специалност „Химия“, удостоверение за вписване в публичния регистър на експертите, извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) със следните заявени елементи на оценката: качество на атмосферния въздух, опасни вещества, отпадъци.

 Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

 7.3. Съдебни физико-химически експертизи

 Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

 Васко Христов Наков – висше образование, специалност „Фармация“, сертификат за преминал следдипломна квалификация за хранителни добавки по програмата NATURA SANAT“, удостоверение за преминат курс „Консултантската роля на фармацевта при отпускане на пробиотици“ и „Съвременни антибактериални средства“.

 8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

 

 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

 Неделчо Михов Михов – висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“, лиценз за ветеринарномедицинско обслужване на ветеринарен участък, издаване на ветеринарномедицински документи и изпълнение на държавната профилактична програма по чл. 8а от Закона за ветеринарното дело.

 Илко Иванов Попов – висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“.

 8.2. Съдебна агротехническа експертиза

 Стояна Стоянова Илиева – висше образование, специалност „Полевъдство“, диплома за следдипломна специализация по „Биологична и интегрирана борба с болестите и неприятелите по селскостопанските култури“.

 Ангел Петков Колчевски – висше образование, специалност „Горско стопанство“, удостоверение за регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика.

 Кръстю Панайотов Панайотов – висше образование, специалност „Полевъдство“.

 9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

 

 Юлияна Мирчева Шулекова – висше образование, специалност „История“.

 10. Клас „Други съдебни експертизи“

 

 Павел Цонков Ванков – средно специално образование, специалност „Геодезия и картография“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

 Татяна Дешкова Стойчева – средно образование, удостоверение за изработка, преработка и ремонт на изделия от благородни метали.

 Христо Петков Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част „Геодезическа“, удостоверение за включване в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.

 Жанета Атанасова Трифонова – висше образование, специалност „Математика“.

Димитър Петров Димитров – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“.

 Тихомир Донков Досев – висше образование, специалност „Застрахователно и социално дело“.

 Иванка Славчева Пакиданска – висше образование, специалност „Текстилна техника“, свидетелство за професионална квалификация „Мениджмънт на интелектуалната собственост“, лиценз за оценка на други активи (дизайн и приложни изкуства), лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

 Ана Антонова Антонова – висше образование, специалност „Хидравлична и пневматична техника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

 Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

 Юлиян Пенчев Пенев – висше образование, специалност „Маркшайдерство и геодезия“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.

 Андрей Любенов Костадинов – висше образование, специалност „Техника и технология за опазване на природната среда“, специализация „Технически средства и системи за контрол и анализ на индустриалното замърсяване“.

 Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.

 Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

 Диана Христова Гергова-Влаева – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за пълна проектантска правостопобност по част „Геодезия“, удостоверение за оценител на земеделски земи, включен в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.